Vitraažaknaid on kahe aastaga juurde tehtud nii Kuusalu, Leesi kui ka Loksa kirikusse

383
Leesi kiriku vitraaž Noa laevaga. Loksa kiriku vitraaž maailma loomi­sest. Kuusalu kiriku uuel vitraažil on neitsi Maarja.

EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­ka ja vit­raažikunst­ni­ku And­rei Lo­ba­no­vi koos­töö tu­le­mu­se­na ning an­ne­ta­ja­te toel on Lee­si ki­ri­kus nüüd­seks kõik 8 akent vit­raažide­ga.

Lok­sa ki­ri­kus on vit­raažak­nad mõ­le­mal pool al­ta­rit.

Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se on pai­gal­da­tud li­saks pü­hak Lau­rent­s­iu­se­le pü­hen­da­tud vit­raažak­na­le ja maest­ro Hu­go Lep­nur­me mä­les­tu­seks val­mis­ta­tud vit­raažak­na­le lõu­na­tii­ba uus vit­raažaken, mis on pü­hen­da­tud neit­si Maar­ja­le.

Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se kaks vit­raažakent an­ne­ta­nud TIIT KÕUHK­NA ja vit­raažikunst­nik AND­REI LO­BA­NOV.

Kuu­sa­lu uue vit­raažak­na an­ne­ta­jad on taas Lia ja Tiit Kõuhk­na, kes ra­has­ta­sid li­gi ne­li aas­tat ta­ga­si Lau­rent­siu­se­le pü­hen­da­tud ak­na te­ge­mist. Hu­go Lep­nur­me­le pü­hen­da­tud aken val­mis ore­li­kunst­nik And­res Ui­bo eest­ve­da­mi­sel ja tä­nu pal­ju­de an­ne­ta­ja­te ra­ha­li­se­le abi­le.

Lee­si ki­ri­ku ühe vit­raažak­na an­ne­tas Ka­di Lam­bot, tei­sed ak­nad Kar­li Lam­bot juu­nior.

Lok­sa ki­ri­ku ühe ak­na te­ge­mist ra­has­tas Lok­sa lin­na­va­lit­sus ja tei­se Kuu­sa­lu ko­gu­dus.

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na kol­me ki­ri­kus­se pai­gal­da­tud kõi­ki­de vit­raažide au­tor on kunst­nik And­rei Lo­ba­nov.

Kuu­sa­lu ki­ri­kus
Kuu­sa­lu ki­ri­ku esi­me­ne, Lau­rent­siu­se­le pü­hen­da­tud vit­raaž, asub al­ta­ri­ruu­mis. Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se pai­gal­da­ti vit­raaž 2018. aas­ta lõ­pus. Pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma õn­nis­tas sel­le ja ka Hu­go Lep­nur­me mä­les­tu­sak­na 2019. aas­ta lau­rit­sa­päe­val.

Ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas mee­nu­tab, kui­das koh­tus ühel rei­sil Tiit Kõuhk­na­ga, sel­lest sai al­gu­se oma­va­he­li­ne hea suht­lus ning suur oli rõõm, kui Tiit Kõuhk­na tea­tas mõ­ni aeg ta­ga­si, et on koos abi­kaa­sa­ga val­mis an­ne­ta­ma Kuu­sa­lu ki­ri­kus­se vit­raažak­na.

Jaa­nus Ja­la­kas: „Mul on vä­ga hea meel, et puu­tu­si­me kok­ku ning suu­ret­te­võt­jad on pa­nus­ta­nud Kuu­sa­lu ki­hel­kon­da. Ini­me­se elui­ga on lü­hi­ke, ki­rik iga­vi­ku­li­ne ja pü­sib sa­jan­deid. Vit­raažid ju­tus­ta­vad oma lu­gu­sid ja an­na­vad ini­mes­te­le jul­gust ela­da. Kur­bust ja va­lu on nii­gi pal­ju, luua tu­leb loo­tus­tand­vaid as­ju. Suur tä­nu ka And­res Ui­bo­le, tä­nu te­ma­le on Kuu­sa­lu ki­ri­kus Lep­nur­me aken.“

Kuu­sa­lu ki­ri­ku uue vit­raaži õn­nis­tas pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma juu­li esi­me­sel pü­ha­päe­val, kui õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas tä­his­tas juu­be­li­sün­ni­päe­va.

Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­ja sõ­nul on val­mi­mas ka järg­mi­ne vit­raažaken, see ava­tak­se käe­s­ole­val aas­tal esi­me­se ad­ven­di pü­ha­päe­val, kui Kuu­sa­lu ki­ri­kuaias süü­da­tak­se jõu­lu­tu­led. Uue vit­raaži an­ne­tab Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, ent an­ne­ta­ja soo­vil te­ma ni­me esial­gu ei ava­li­kus­ta­ta.

Jaa­nus Ja­la­kas: „Ki­rik on pü­hit­se­tud Ju­ma­la­le ja vit­raažid eral­da­vad sel­le muust maail­mast. Igal vit­raažil on ini­mes­te­le oma sõ­num.“

Le­pi­tu­se pär­na­puu is­tu­ta­sid Kuu­sa­lu ki­ri­kuae­da val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT, piis­kop JOEL LU­HA­METS, pea­piis­kop UR­MAS VIIL­MA, pea­piis­kop emee­ri­tus AND­RES PÕ­DER, piis­kop emee­ri­tus EI­NAR SOO­NE, Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja JAA­NUS JA­LA­KAS, ka­to­li­ku prees­ter REIN ÕU­NA­PUU Sak­sa­maalt ja Ida-Har­ju praost MAR­GUS KIR­JA.

Juu­li esi­me­sel pü­ha­päe­val is­tu­ta­ti Kuu­sa­lu ki­ri­kuae­da Ah­ren­si pronks­ku­ju lä­he­dus­se le­pi­tu­se pärn. Jaa­nus Ja­la­kas sel­gi­tab, et nii vit­raažid kui ka le­pi­tu­se pär­na­puu on sel­leks, et ini­me­sed ei riid­leks, vaid olek­sid sõb­ra­li­kud – ilu tu­leb luua, et jõuaks ini­mes­te sü­da­mes­se.

„Sa­ma mõt­te­ga on Kuu­sa­lu ki­ri­kuaia sis­se­sõi­du juur­de tii­gi poo­le pan­dud Jee­su­se ku­ju – et ini­me­sed näek­sid ja mõt­lek­sid te­ma pea­le,“ sõ­nab ta.

Lee­si ki­ri­kus
Lee­si Ka­ta­rii­na ki­ri­kus­se pan­di kaks vit­raaži 2019. aas­ta ke­va­del – ühel on ku­ju­ta­tud pü­hak Alek­sand­ria Ka­ta­rii­nat ja tei­sel pü­hak Sie­na Ka­ta­rii­nat.

Lee­si ki­ri­ku kuus uut vit­raaži on seo­tud me­re ja ran­na­ga: pü­ha Ni­ko­laus, Noa laev, Lee­si maas­tik ja ing­lid, Maar­ja ja Jee­su­se süm­boo­li­ka.

Lee­si ki­ri­ku vit­raažak­nad pü­hit­ses pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma juu­ni al­gu­ses. See­jä­rel is­tu­ta­ti Lee­si ki­ri­kuae­da kae­vu lä­he­da­le le­pi­tu­se pär­na­puu.

Jaa­nus Ja­la­kas sõ­nab, et le­pi­tu­se puu­de is­tu­ta­mi­se mõ­te tek­kis tal paar aas­tat ta­ga­si: „Pal­ju on koh­tu­vaid­lu­si, ini­me­sed tü­lit­se­vad. Pär­na­puud on eri­li­sed, loo­dan, et nad kas­va­vad häs­ti mõ­le­mas ki­ri­kuaias, ini­me­sed is­tu­vad nen­de juu­res pin­gil ja võib-ol­la le­pi­vad.“

Lok­sa ki­ri­kus
Lok­sa ki­ri­kus võiks ol­la vit­raažak­naid roh­kem, kui lei­duks an­ne­ta­jaid, tõ­deb Jaa­nus Ja­la­kas. Le­hes on il­mu­nud kuu­lu­tu­si, kuid se­ni po­le an­ne­ta­jaid tul­nud.

Lok­sa ki­ri­ku al­ta­rist pa­rem­pool­sel vit­raažil on ku­ju­ta­tud neit­si Maar­jat ja va­sak­pool­sel maail­ma loo­mi­st. Mõ­le­mad ak­nad on pai­gal­da­tud 2020. aas­tal, pü­hit­setud neid seni ei ole.

Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­ja sõ­nul pi­di ühe vit­raaži an­ne­ta­ma Lok­sa linn ja tei­se Kuu­sa­lu vald, kuid mit­me­te aru­saa­ma­tus­te tõt­tu jäi tei­se ak­na eest ta­su­mi­ne Kuu­sa­lu ko­gu­du­se kan­da.

Eelmine artikkelAva­tud ta­lu­de päev – oo­da­tud juu­li­kui­ne suur­sünd­mus
Järgmine artikkelIda-Har­ju ve­te­rans­port­la­sed ker­ge­jõus­ti­ku MMil