EAS toe­tab tu­ris­mi­ aren­da­mist Ha­ra sa­da­mas ja La­he­maal

156
Hara sadam.

MTÜ Öko­kul­ler saab La­he­maa üht­se tu­ris­mi­kor­ral­du­se toe­tu­seks 200 000 eu­rot, Ha­ra Sa­dam OÜ mi­li­taar-me­re­par­gi jaoks 172 679,20 eu­rot.

Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus (EAS) ava­li­kus­tas pro­jek­tid, mil­le el­lu­vii­mist toe­ta­tak­se Eu­roo­pa Re­gio­naa­l­aren­gu­fon­di tu­ris­mi äri­mu­de­li­te aren­da­mi­se­le suu­na­tud prog­ram­mist. Toe­tust an­tak­se uuen­dus­li­ke­le tee­nus­te­le, mis või­mal­dak­sid lei­da uu­si klien­te. Kok­ku toe­ta­tak­se ke­va­di­ses voo­rus 21 äri­mu­de­lit, toe­tust sai taot­le­da pro­jek­ti koh­ta ku­ni 200 000 eu­rot.

Jalg­rat­ta­rent ja bus­si­tee­nus
MTÜ­de Öko­kul­ler ja La­he­maa Tu­ris­miü­hing koos­töös on käi­vi­ta­tud pro­jekt, mil­le abil muu­ta tu­ris­ti­de­le La­he­maa rah­vus­par­gis lii­ku­mi­ne su­ju­va­maks, et vii­bik­sid piir­kon­nas kauem ja tar­bik­sid ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te tee­nu­seid.

MTÜ Öko­kul­ler te­gev­juht Kai­sa Lin­no kir­jel­dab, et plaa­nis on luua vee­bip­lat­vorm ehk por­taal, mis hak­kab va­hen­da­ma La­he­maa rah­vus­par­gis pa­ku­ta­vaid tee­nu­seid, või­mal­dab neid bro­nee­ri­da, ka kii­ret ka­he­pool­set suht­lust kü­las­ta­ja­te ja tee­nu­se pak­ku­ja­te va­hel. Ka­vas on kor­ral­da­da jalg­rat­ta­rent, mis toi­muks ko­gu rah­vus­par­gi piir­kon­na ter­ri­too­riu­mil – ka­su­ta­tak­se ju­ba ole­ma­so­le­vaid rat­taid ja soe­ta­tak­se juur­de. Sa­mu­ti on plaa­nis pak­ku­da bus­si­tee­nust – pan­na käi­ma tel­li­tav trans­feer. Pa­ran­da­tak­se kü­las­tu­sin­fo ko­gu­mist, sel­le alu­sel kor­ri­gee­ri­tak­se piir­kond­lik­ku too­te­pak­ku­mist. Töö­le hak­kab ka lii­kuv in­fo­punkt.

Kai­sa Lin­no sõ­nul on ka­vas käi­vi­ta­da La­he­maa tu­ris­mi­por­taal sü­gi­sel ning uued tee­nu­sed järg­mi­sel kü­las­tus­hoo-a­jal. Tä­na­vu­sel su­vel on Co­vi­di tõt­tu veel vei­di va­ra.

„Pea­mi­ne on, et loo­me La­he­maa ühi­se tu­run­dus­süs­tee­mi ja hak­ka­me piir­kon­da tu­run­da­ma üht­se­na,“ too­ni­tab ta.

La­he­maa rah­vus­par­gist üle poo­le asub Kuu­sa­lu val­las Har­ju­maal, al­la poo­le jääb Lää­ne-Vi­ru­maa­le. Ees­märk on, et La­he­maa oleks tu­ris­ti jaoks edas­pi­di ter­vik­lik siht­koht. MTÜs­se La­he­maa Tu­ris­mi­ühing kuu­lu­vad rah­vus­par­gis te­gut­se­vad tu­ris­miet­te­võt­jad mõ­le­mast maa­kon­nast ning ka MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­rupp, mil­le liik­med on Kuu­sa­lu val­last ja Lok­sa lin­nast Har­ju­maalt ning Kad­ri­na, Ta­pa ja Hal­ja­la val­last Lää­ne-Vi­rust.

Ha­ra sa­da­mas­se ak­tiiv­tu­ris­mi in­ven­tar
OÜ Ha­ra Sa­dam pro­jek­ti­ga on plaa­nis muu­ta Ha­ra väi­ke­sa­dam rah­vus­va­he­li­selt tun­tud ja at­rak­tiiv­seks mi­li­taar-me­re­par­giks. Ka­vas on pa­ran­da­da Nõu­ko­gu­de ar­mee en­di­se de­mag­ne­ti­see­ri­mis­sa­da­ma pea­kaid ja ühen­da­da sil­la abil eral­di­seis­va lõu­na­kai­ga. Re­mon­di­tak­se pea­kail asu­vat hoo­net. Ak­tiiv­tu­ris­mi pak­ku­mi­seks os­te­tak­se sõu­de­paa­te, pääs­te­ves­te, jalg­rat­taid ja kiiv­reid, ka­las­ta­mis­va­rus­tust, SUP-lau­du. Ha­ra saa­re­le ra­ja­tak­se paa­di­sild.

Eelmine artikkelRaa­si­ku uus pe­rears­ti­kon­kurss
Järgmine artikkelAni­ja val­la ka­la­me­hed te­gid MTÜ