Ava­tud ta­lu­de päev – oo­da­tud juu­li­kui­ne suur­sünd­mus

287

 

RE­VE LAM­BUR, Põl­lu­ma­jan­du­suu­rin­gu­te Kes­ku­se maae­lu võr­gus­ti­ku­töö osa­kon­na ju­ha­ta­ja

Üle-ees­ti­li­ne ava­tud ta­lu­de päev toi­mub sel aas­tal ka­hek­san­dat kor­da ning leiab aset 23.-24. juu­lil.

Ar­va­ta­vas­ti on nen­de aas­ta­te­ga ju­ba pä­ris tut­ta­vaks saa­nud rek­laam­lau­se „Tu­le mei­le kül­la…“. Ta­lud ja maaet­te­võt­ted on oma ma­ja­pi­da­mi­sed sät­ti­nud sel­li­selt, et saak­sid vas­tu võt­ta kü­la­li­si. Sel­leks päe­vaks on kor­da teh­tud hoo­vid ja aiad, ko­du­köö­ki­des val­mi­vad liht­sad ja maits­vad söö­gid, et­te on val­mis­ta­tud mees­kon­nad, et sel­lel päe­val tun­nek­sid en­nast häs­ti nii vas­tu­võt­jad kui ka kü­la­li­sed.

Sel­le aas­ta va­pi­loom, kes ta­lu­des­se kül­la kut­sub, on Va­si­kas Viss. Esi­me­ne mõ­ju­loom oli kukk Por­tos (2019), siis tu­li kits Agu (2020) ja eel­mi­sel aas­tal oli lam­ba­tall Lä­ki (2021).

Ees­mär­gid
Ena­mi­kul tä­na­päe­va las­test puu­dub maa­va­nae­ma või -va­nai­sa, kes kas­va­taks loo­mi ja ha­riks põl­lu­maad nii, na­gu see oli veel mõ­ni­küm­mend aas­tat ta­ga­si. Noo­r­te­le on ene­sest­mõis­te­tav, et piim ja leib tu­le­vad poest, kuid kui­das need too­ted küll poo­di jõua­vad? See­tõt­tu on ava­tud ta­lu­de päe­va üks ees­märk näi­da­ta, kui­das toit laua­le jõuab. Kui meie esi­va­ne­ma­te­le oli põl­lu­ha­ri­mi­ne füü­si­li­selt vä­ga ras­ke töö, siis tä­na­päe­val tee­vad suu­re osa sel­lest tööst ära ma­si­nad – ka se­da on va­ja tut­vus­ta­da.

Ning rää­ki­ma­ta lin­du­dest-loo­ma­dest, kes on kü­las­ta­ja­te lem­mi­kud – eri­ti noo­re­ma­te kü­las­ta­ja­te lem­mi­kud. Sib­li­vat ka­na­kar­ja, mää­gi­vat lam­mast või hei­na no­si­vat leh­ma võiks vaa­da­ta lõp­ma­tu­se­ni…

Li­saks on see päev hea või­ma­lus saa­da kin­ni­tust tead­mi­se­le, et maal on hea ela­da ja ehk mõ­ni­gi kü­las­ta­ja saab oma maa­le ko­li­mi­se idee­le kind­lust juur­de.

Osa­le­vad ta­lud
Üle-Ees­ti on ava­tud roh­kem kui 310 ma­ja­pi­da­mist! Sa­ma ak­tiiv­ne oli osa­võtt 2009. aas­tal, kui ava­tud oli 310 ta­lu/et­te­võ­tet.

Kõi­ge enam on ava­tud ta­lu­sid Har­ju­maal (42), Pär­nu­maal (34), Tar­tu­maal ja Saa­re­maal (31). Igal aas­tal on ta­lu­de seas ka neid, kes sel­lest sünd­mu­sest es­ma­kord­selt osa võ­ta­vad – ta­va­li­selt on neid viien­dik, käe­s­ole­val aas­tal aga lau­sa nel­jan­dik. Kuu­sa­lu, Ani­ja ja Raa­si­ku val­las on kok­ku osa­le­mas 15 et­te­võt­mist, kes kõik on ka va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel osa võt­nud:

Kuu­sa­lu val­last:
• La­he­maa pä­ri­mus­ko­da ja Ii­sa­ka ta­lu (lam­bad, kä­si­töö, mus­ta päs­si­ku jook)
• Sae ta­lu La­he­maa­lam­mas (lam­bad ja kä­si­töö)
• Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la (vei­ni­toot­mi­ne)
• Va­na-Sir­ge küü­li­ku­ta­lu (küü­li­ku­kas­va­tus)
• Ai­var Haak Ar­li Puu­kool (puu­kool)
• Kõr­ve­met­sa ta­lu/Nais­te muu­seum
• Too­ma­ni ta­lu (muu­seum), ava­tud ai­nult pü­ha­päe­val
• Kõn­nu Vii­na­köö­gi Kuns­ti­ko­da (kuns­ti­ta­lu)

Ani­ja val­last:
• Ani­ja mõis ja Ani­ja kü­la (muu­seum, turg), ava­tud ai­nult pü­ha­päe­val
• Met­sa­me­si­nik Ülo, ava­tud ai­nult pü­ha­päe­val
• Kuu­si­ku ta­lu (li­ha­vei­sed)
• Paa­si­ku koer­te­mõis
• Mar­di ta­lu (me­sin­dus ja jõu­lu­puud) – osaleb esi­mest kor­da
• Laag­ri ta­lu (koh­vik) – osa­leb esi­mest kor­da

Raa­si­ku val­last:
• Raa­si­ku õl­le­te­has – ava­tud ai­nult pü­ha­päe­val

Mit­me­ke­si­sus
Kui­gi ni­me­tus on ava­tud ta­lu­de päev, siis te­ge­lik­ku­ses saab li­saks ta­lue­lu­le nä­ha ka eri­ne­vaid maaet­te­võt­teid. Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku ta­lud on hea näi­de, mi­da sel päe­val üle-ees­ti­li­selt nä­ha saab – on nii toot­mis­ta­lu­sid, me­sin­dust, kä­si­tööd, tu­ris­mi, õl­le- ja vei­ni­toot­mist, iluaian­dust, põ­ne­vaid al­ter­na­tiiv­seid et­te­võt­mi­si.

Üle-ees­ti­li­selt saab li­saks nä­ha eri­ne­vaid lin­de ja loo­mi, põl­lu­teh­ni­kat, puu- ja köö­gi­vil­ja ning mar­ja­de kas­va­ta­mist, mah­la- ja siid­ri­toot­mist, mit­me­ke­sist kä­si­tööd, pa­ku­tak­se põ­ne­vaid ja oma­näo­li­si mait­seid ja tut­vus­ta­tak­se eri­ne­vaid va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si. Ka mu­jal Ees­tis on osa­le­mas mi­tu ak­tiiv­set kü­la, kus ta­lud tu­le­vad kok­ku kü­lap­lat­si­le või rah­va­maj­ja, et pak­ku­da oma too­teid-tee­nu­seid ühest ko­hast.

Väi­ke sta­tis­ti­li­ne üle­vaa­de, mi­da ta­lu­des nä­ha saab: lam­bad/kit­sed – 30 ta­lus; ho­bu­sed – 30 ta­lus; li­ha­vei­sed – 15 ta­lus; muud loo­mad ja ko­du­sed loo­maaiad/ko­du­loo­ma­de var­ju­pai­gad – 40 ta­lus; leh­ma-, kit­se- või lam­ba­pii­ma tööt­le­mi­ne väi­ke­meie­rei­des – 12 et­te­võ­tet; me­sin­dus – vä­he­malt 30 ta­lus; lin­nu­kas­va­tus (seal­hul­gas vu­tid) – 30 ta­lus; õl­le-, vei­ni- või siid­ri­toot­mi­ne – 30 ta­lus; eri­ne­vat kä­si­tööd (ke­raa­mi­ka, vai­bad, klaa­si­kunst, eh­ted, loo­dus­kos­mee­ti­ka jne) – 40 ta­lus; puu- ja köö­gi­vil­ja­kas­va­tus – 40 ta­lus; iluaian­dus – 30 ta­lus; ka­lan­dus (seal­hul­gas vä­hid) – 9 et­te­võt­tes; muu­seu­mid, koo­lid, tea­du­sa­su­tu­sed – 13 et­te­võt­mist; maa­tu­rism – vä­he­malt 50 et­te­võt­mist.

Li­saks on mit­meid al­ter­na­tiiv­seid ja põ­ne­vaid ni­ši­toot­mi­si, näi­teks tšil­li- või to­ma­ti­kas­va­tus, hal­li­tus­juus­tu­de toot­mi­ne, jää­ti­se toot­mi­ne, see­ne­kas­va­tus, la­vend­li­kas­va­tus, si­ne­pi­te, ää­di­ka­te ja eri­ne­va­te põ­ne­va­te hoi­dis­te val­mis­ta­mi­ne, ka­ne­pi- ja toor­tat­ra­too­ted, tee­se­gud ja ür­di­soo­lad. Kä­si­töö vald­kon­nas võib põ­ne­va­ma­te te­ge­vus­te­na väl­ja tuua maa­ki­vist too­ted, skulp­tuu­rid, kuns­ti­ta­lud, taas­ka­su­tus jne. Imet­le­mis­väär­ne on, kui pal­ju ühes ta­lus te­ha jõu­tak­se, ning li­saks kõi­ge­le muu­le on mit­me­te ta­lu­de ümb­rus nii ilus, et vää­rik­sid Kau­ni Ko­du tiit­lit.

Ko­gu se­da loe­te­lu vaa­da­tes on lau­sa kurb, et sel­li­ne sünd­mus toi­mub vaid üks kord aas­tas, ku­na ühe päe­va jook­sul vä­ga pal­ju ei jõua. Kuid sel­le­gi­poo­lest püüd­ke ko­hal ol­la ja nau­ti­da – mit­te tor­ma­ta ning tead­ke, et kõi­ge pa­rem on ol­la seal, kus Sa oled KO­HAL. Lo­hu­tu­seks saab öel­da se­da, et vä­ga mit­med ta­lud on ava­tud ka muul ajal, kui­gi kü­las­ta­mi­seks peab aja eel­ne­valt kok­ku lep­pi­ma, sest ta­lul on ju omad iga­päe­va­sed te­ge­mi­sed-toi­me­ta­mi­sed.

Pü­ha­päev või ko­gu nä­da­la­va­he­tus?
Na­gu ju­ba ta­vaks on saa­nud, on põ­hi­päev pü­ha­päev, siis on ava­tud kõik osa­le­vad ta­lud. Lau­päe­val on ava­tud vaid osa ta­lu­dest. Vii­mas­te aas­ta­te ko­ge­mus näi­tab, et li­gi­kau­du 80 prot­sen­ti ta­lu­dest on ava­tud nii lau­päe­val kui ka pü­ha­päe­val. Jäl­gi­ge kaar­ti, mil­le leiab www.avatudtalud.ee/kulastajale – kollane täpp tähendab, et talu on avatud vaid pühapäeval, ning sinine, et avatud ollakse nii laupäeval kui ka pühapäeval.

Ole sõbralik ja mõistev külaline
Ära unusta, et Sa oled sellel päeval KÜLALINE, see tähendab, et Sa oled oodatud ja ka Sinult oodatakse midagi:

• Ole sõbralik ja mõistev ning võta kaasa hea tuju ja uudishimulik meel.
• Jäta oma lemmikloom koju – säästad nii taluloomi ja oma lemmikut.
• Ole loodust ja keskkonda säästev ning võimalusel ära oma prügi taluõuele kaasa too.

Võta kaasa enda tass ja söögiriistad, nii vähendad prügi ja säästad loodust.

• Järgi vastuvõtjate juhiseid.
• Ära toida talu loomi.
• Ära kiirusta talust tallu, vaid võta aeg maha ning hinga värsket maaõhku. Naudi päeva!

Lühidalt – käituge nagu oodatud külalised.

Et külastajal oleks veelgi mugavam, siis:
• Tutvu eelnevalt talude programmidega www.avatudtalud.ee/kulastajale.
• Riietu nii, et farmielu ja ilm Su tuju ei rikuks.
• Võta kaasa sularaha.

Loodame, et avatud talude päeval on ilmataat taaskord meie suur sõber!

Ajalugu
Avatud talude päevi on Eestis korraldatud alates 2012. aastast: esimesed kolm aastat Järvamaal kahe LEADER tegevusrühma eestvedamisel ning alates 2015. aastast maaeluministeeriumi eestvedamisel üle-eestilisena.

Avatud talude päev on olnud algusest saadik väga populaarne – viimastel aastatel on külastajatele avatud talusid/ettevõtteid olnud ligikaudu 300 ning igal aastal on kasvanud taludesse tehtav külastuste arv, mis 2020. aastal ületas 200 000 piiri. 2021. aastal oli avatud 299 talu/ettevõtmist, kuhu tehti üle 234 000 külastuse.

Lisainfo:
• Avatud talude veebileht www.avatudtalud.ee ning kind­las­ti jälgi ka sotsiaalmeediat.
• FB leht https://www.facebook.com/events/3412000880 58408/

Eelmine artikkelSõnumitoojas 13. juulil
Järgmine artikkelVitraažaknaid on kahe aastaga juurde tehtud nii Kuusalu, Leesi kui ka Loksa kirikusse