Viha­soo näi­te­ring tõi la­va­le si­tuat­sioo­ni­ko­möö­dia „Koh­ver“

308
St­seen ko­möö­diast „Koh­ver“: Ma­fioo­so rol­lis MAT­TIAS KAL­JU­MÄE, At­si män­gib MAR­GUS KES­KÜLL ja Nel­let HE­LE­NA AUG.

„Ju­ba eel­mi­se aas­ta la­vas­tu­se­ga oli sel­ge, et Vi­ha­soo näi­te­rin­gi­ga lii­tu­nud He­le­na Aug on suu­re­pä­ra­ne leid ja te­mast saab hea näit­le­ja. He­le­na Aug on ka uues ko­möö­dias „Koh­ver“ la­val vä­ga lii­kuv, te­ma mii­mi­ka on häs­ti pai­gas. Aru­ta­si­me lau­päe­val pä­rast esie­ten­dust osa­de kü­lae­la­ni­ke­ga, et la­vas­tus on häs­ti teh­tud, näit­le­jad vä­ga tub­lid,“ tun­nus­tas Vi­ha­soo näi­tet­ru­pi se­ni­ne la­vas­ta­ja And­res Napp, kes vaa­tas lau­päe­vast esie­ten­dust es­ma­kord­selt pub­li­ku poo­lelt.

Trupp män­gis Tiia Sel­li ko­möö­diat „Koh­ver“ Vi­ha­soo rah­va­ma­jas ka­hel jär­jes­ti­ku­sel päe­val – lau­päe­val, 22. juu­lil ja pü­ha­päe­val, 23. juu­lil. Mõ­le­mal kor­ral oli saal rah­vast täis, pal­ju oli Vi­ha­soo ja naa­ber­kü­la­de ini­me­si, aga ka kau­ge­malt ku­ni pea­lin­na­ni. Tük­ki män­gi­tak­se käe­so­le­val hooa­jal ai­nult ko­du­la­val, sa­mu­ti oli mul­lu­se la­vas­tu­se­ga.

Komöödia „Kohver“ Vihasoo rahvamajas: näitlejad JANNO ROOPA, MATTIAS KALJUMÄE, HELENA AUG, MARGUS KESKÜLL, GERTA ALLEMANN ja KAIDI KESKÜLL ning lavastaja JANA ROOPA.

La­vas­tas Vi­ha­soo näi­tet­ru­pis näit­le­ja­na alus­ta­nud, mul­lu la­vas­ta­ja­de­büü­di tei­nud Ja­na Roo­pa. Peao­sa­täit­jad on He­le­na Aug nai­se Nel­le ja Mar­gus Kes­küll me­he At­si rol­lis. Nen­de naab­ri­naist Lon­nit män­gib Ger­ta Al­le­mann, Ma­fioo­sot ja Maf­fia­bos­si Mat­tias Kal­ju­mäe, kons­taa­bel Ku­ke­kest Kai­di Kes­küll ja töö­meest Jan­no Roo­pa. La­vas­ta­ja abi­kaa­sa Jan­no Roo­pa teeb Vi­ha­soo tru­pis la­va­rol­li es­ma­kord­selt. Ta on la­vas­tu­se val­gus­ta­ja ja he­li­mees. Ku­na osa­les ko­gu aeg proo­vi­des, siis kaa­sa­ti töö­me­he rol­li, la­val käib mõ­ne kor­ra.

La­vas­ta­ja Ja­na Roo­pa rää­kis, et so­bi­va näi­den­di ot­si­mi­ne oli pikk prot­sess. Kind­las­ti pi­di see ole­ma ko­möö­dia, sest rah­vas ta­hab nen­de eten­du­si vaa­ta­ma tul­les naer­da ja lõõ­gas­tu­da. Kin­del soov oli veel, et tükk peaks ole­ma Ees­ti au­to­rilt, sest tä­na­vu täi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gil 105 aas­tat. Ja­na Roo­pa lu­ges lä­bi küm­me­kond ko­möö­diat, paar-kolm neist an­dis näit­le­ja­te­le va­li­da, „Koh­ver“ tun­dus tru­pi liik­me­te­le mõ­nu­salt män­gi­tav.

Ko­möö­dia sünd­mus­tik hak­kab harg­ne­ma het­kest, kui kor­ter­ma­ja ko­ri­do­ris kõ­lab püs­to­li­lask ja kor­te­ris­se tõs­te­tak­se suur pu­na­ne koh­ver. La­vas­tu­ses on vah­vaid de­tai­le ja leid­li­kult väl­ja män­gi­tud si­tuat­sioo­ne. Au­tor on jät­nud la­vas­ta­ja­le va­bu va­li­kuid ning proo­vi­de käi­gus ku­ju­nes, kui­das üht või teist st­see­ni pa­re­mi­ni ku­ju­ta­da. La­vas­ta­ja sõ­nul tu­li näit­le­ja­te­ga pal­ju har­ju­ta­da teh­ni­list poolt, et kuk­ku­mis­te-lük­ka­mis­te­ga vi­ga ei saaks. Ko­möö­dia õn­nes­tu­mi­se­le ai­tab suu­res­ti kaa­sa ka see, kui­das Vi­ha­soo tru­pi näit­le­jad ise suu­da­vad mii­mi­ka ja in­to­nat­sioo­ni­ga olu­kor­ra koo­mi­li­sust eda­si an­da.

Ka­he­vaa­tu­se­li­ses la­vas­tu­ses on He­le­na Aug ja Mar­gus Kes­küll ko­gu aeg la­val. Nad rää­ki­sid, et män­gi­da oli füü­si­li­selt ras­ke, la­val oli vä­ga pa­lav – prožek­to­rid and­sid kuu­must ning Vi­ha­soo rah­va­ma­ja on su­vel soe ja üs­na umb­ne. Sa­mas tõ­de­ti hil­jem pub­li­kust, et oli küll nä­ha, kui­das näit­le­ja­tel oli pa­lav, ent see li­sas eten­du­se tor­ma­ka­te­le ja emot­sio­naal­se­te­le st­see­ni­de­le veel­gi ehe­dust.

Mar­gus Kes­küll tõ­des, et teks­ti on pal­ju, aga sünd­mu­sed harg­ne­vad se­da­si, et va­ja­du­sel saab ka oma sõ­na­de­ga mõ­tet eda­si an­da: „See on esi­me­ne täies­ti Ja­na Roo­pa en­da la­vas­ta­tud tükk. Te­ma va­li­tud muu­si­ka on vä­ga hea, li­sab män­gu­le hoo­gu.“

He­le­na Aug üt­les, et Vi­ha­soo tru­pis on to­re, toe­tav ja sõb­ra­lik selts­kond: „Män­gu­lus­ti an­na­vad juur­de to­re­dad ini­me­sed, kel­le­ga koos se­da teed. Ja kui saa­lis on sõb­rad-tut­ta­vad, püüad an­da en­dast mak­si­mu­mi. Mul­le meel­dib eten­dus­tes ja fil­mi­des vaa­da­ta näit­le­ja­te mii­mi­kat ning proo­vin ka ise män­gi­da emot­sio­naal­selt.“

Ta ju­tus­tas, et koo­li­põl­ves osa­les näi­te­rin­gis, na­gu ik­ka osa­le­tak­se, roh­kem po­le va­rem teat­ri­te­ge­mi­se­ga kok­ku puu­tu­nud. Viis-kuus aas­tat ta­ga­si saa­tis ku­na­gi­ne klas­siõ­de tal­le eda­si kuu­lu­tu­se, et Tal­lin­nas kut­su­tak­se Von Gleh­ni Teat­ri imp­ro­teat­ri koo­li­tus­ele, mi­da ju­hen­dab Mai­ri Ti­ker­pa­lu ning ot­sus­tas min­na proo­vi­ma.

He­le­na Aug: „Õpi­me imp­ro­teat­ri tren­ni­des st­see­ni­de üles­e­hi­ta­mi­se eri­ne­vaid teh­ni­kaid. Õpi­me võt­ma omaks part­ne­ri mõ­tet, kuu­la­ma ning toe­ta­ma la­va­part­ne­rit. Vii­ma­sel aas­tal ole­me oma imp­ro­teat­rig­ru­pi­ga „Järg­mi­se kor­ra­ni“ vii­nud lä­bi õpi­tu­ba­sid koo­li­des ning as­tu­nud üles Von Gleh­ni Teat­ri la­val.“

Vi­ha­soo näitering män­gib ko­möö­diat „Koh­ver“ tu­le­val es­mas­päe­val, 31. juu­lil ja pü­ha­päe­val, 6. au­gus­til Vi­ha­soo rah­va­ma­jas. La­vas­ta­ja Ja­na Roo­pa ar­vas, et tõe­näo­li­selt on tu­le­kul mõ­ni eten­dus veel au­gus­tis ja sep­temb­ris. Näi­te­ru­pi al­ga­tu­sel ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel pa­nid töö­me­hed hil­ju­ti Vi­ha­soo tee­le suu­na­va vii­da, et ka kau­ge­malt tu­li­jad Vi­ha­soo rah­va­ma­ja ker­ge­mi­ni üles leiaks.

Eelmine artikkelTreial VIL­MAR SAKS – teh­ni­ka­võ­lur, pil­li­mees, kunst­nik, mõ­tisk­le­ja
Järgmine artikkelKohus ei ra­hul­da­nu­d A­ru­kü­la ela­ni­ke kae­bust