Kohus ei ra­hul­da­nu­d A­ru­kü­la ela­ni­ke kae­bust

188
Suvila 24c kinnistu (eskiisil ülal vasakul), kuhu kavandatakse 6 korteriga elamut, asub Aruküla eramute piirkonnas Suvila tänava ja Talve tee nurgal.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus ot­sus­tas 4. juu­lil jät­ta ra­hul­da­ma­ta Aru­kü­la ale­vi­ku Män­ni­ku era­mu­piir­kon­na 15 kin­nis­tu­oma­ni­ku ühis­kae­bu­se Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se 2. jaa­nua­ri 2023 kor­ral­du­se nr 7 ja 9. jaa­nua­ri 2023 kor­ral­du­se nr 19 tü­his­ta­mi­seks. Ko­hus mõis­tis vaid­lu­ses kol­man­da isi­ku­na osa­le­nud Su­vi­la Pro­jekt OÜ me­net­lus­ku­lu­de kat­teks kae­ba­ja­telt kok­ku 1000 eu­rot. Hal­dus­koh­tu ot­su­se pea­le on või­ma­lik esi­ta­da Tal­lin­na Ring­kon­na­koh­tu­le apel­lat­sioon­kae­bus 30 päe­va jook­sul – hil­je­malt 3. au­gus­til.

Aru­kü­la Su­vi­la, Tul­bi ja Har­ju tä­na­va ning Tal­ve tee kin­nis­tu­te oma­ni­kud pa­lu­sid hal­dus­koh­tult tä­na­vu jaa­nua­ris es­malt esialg­set õi­gus­kait­set, et val­la­va­lit­su­se ka­he kor­ral­du­se keh­ti­vus pea­ta­taks ku­ni koh­tuot­su­se lan­ge­ta­mi­se­ni. Ko­hus jät­tis veeb­rua­ri al­gu­ses vas­tu võe­tud ot­su­se­ga esialg­se õi­gus­kait­se taot­lu­se ra­hul­da­ma­ta.

Vaid­lu­sa­lus­te kor­ral­dus­te­ga kin­ni­tas val­la­va­lit­sus Su­vi­la Pro­jekt OÜ taot­lu­sel Aru­kü­las Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, mil­le jär­gi võib krun­di­le ra­ja­da ka­he­kor­ru­se­li­se kuue kor­te­ri­ga ela­mu, mil­le ehi­tu­sa­lu­ne pind on 320 ruut­meet­rit, kõr­gus ku­ni 7,5 meet­rit, ja abi­hoo­ne ning täp­sus­tas sel­gi­ta­vat sõ­nas­tust.

Kae­ba­jad ela­vad ka­van­da­ta­va kor­te­re­la­mu va­he­tus lä­he­du­ses ning on se­da meelt, et ük­si­ke­la­mu­te piir­kon­da ra­ja­tav kor­te­re­la­mu toob kaa­sa olu­li­se liik­lus­koor­mu­se ja heit­gaa­si­de kas­vu ning par­ki­misp­rob­lee­mid, sa­mu­ti mü­ra kas­vu ja pri­vaat­su­se vä­he­ne­mi­se võr­rel­des ük­si­ke­la­mu­te ka­su­tus­koor­mu­se­ga. Ka leid­sid kae­ba­jad, et see vä­hen­dab nen­de kin­nis­va­ra väär­tust ja ri­kub nen­de oman­diõi­gust. Va­rem Su­vi­la tä­na­va 24c kin­nis­tu aren­da­mi­seks väl­jas­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed olid ka­he kor­te­ri­ga ela­mu ehi­ta­mi­seks. Kae­ba­jad juh­ti­sid kae­bu­ses veel tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on ti­hea­sus­tu­sa­la­del, seal­hul­gas Aru­kü­la ale­vi­kus, de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ko­hus­tus.

Val­la­va­lit­sus sel­gi­tas koh­tu­le oma põh­jen­dus­tes, et de­tail­pla­nee­rin­gu ko­hus­tus esi­neb üldp­la­nee­rin­gu ko­ha­selt ti­he­asus­tu­ses üld­ju­hul, kui te­gu on maa ja­ga­mi­se­ga krun­ti­deks, juur­de­pää­su­tee ka­van­da­mi­sega. Vaid­lu­sa­lu­sel pu­hul de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tu­se­ga juh­te ei esi­ne. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu oli pan­dud ava­li­ku­le aru­te­lu­le, li­sa­tud sel­gi­tu­sed koos es­kii­si­ga, et ka­van­da­tud kor­ter­ma­ja so­bi­tub kõr­va­la­su­va­te kin­nis­tu­te ehi­tus­mah­tu­de­ga ning ava­li­ku me­net­lu­se ja ava­li­ku aru­te­lu käi­gus esi­ta­tud sei­su­koh­ti ja vas­tu­väi­teid on ar­ves­ta­tud Su­vi­la 24c kin­nis­tu­le uu­te pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mi­sel.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus lei­dis, et Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­ring ei näe et­te, et konk­reet­ses piir­kon­nas peab Aru­kü­las püs­ti­ta­ma ai­nult ük­si­ke­la­muid ning sel­les on loet­le­tud de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ju­hud ja lu­ba­tud il­ma de­tailp­la­nee­rin­gu­ta ka­van­da­da ehi­ti­si, mil­le erand­ju­hud võib ko­ha­lik oma­va­lit­sus lu­ba­da pla­nee­ri­mis­sea­du­se alu­sel. Koh­tu hin­nan­gul on val­la­va­lit­sus ar­ves­ta­nud pii­sa­valt naa­ber­kin­nis­tu­te oma­ni­ke õi­gus­te ja hu­vi­de­ga: „Koh­tul puu­dub mõist­lik alus ar­va­ta, et ka­van­da­ta­va kor­te­re­la­mu püs­ti­ta­mi­se­ga Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le kaas­nek­sid kae­ba­ja­te­le üle­mää­ra­sed ja nen­de sub­jek­tiiv­seid õi­gu­si rik­ku­vad mõ­jud.“

Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem kom­men­tee­ris: „Ku­na Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lä­bi­vii­dud me­net­lus oli ava­lik ja kor­rekt­ne, ko­ha­li­ke ela­ni­ke õi­gu­si ei ri­ku­tud, ela­ni­kud olid nõue­te­ko­ha­selt kaa­sa­tud, nen­de sei­su­koh­ti ja vas­tu­väi­teid hin­na­ti ning võe­ti ka ena­malt jaolt ar­ves­se, siis oleks ol­nud äär­mi­selt ül­la­tav, kui ko­hus ei oleks sel­list ot­sust tei­nud. Kah­juks on sel­le me­net­lu­se ajal püü­tud val­la­va­lit­sust näi­da­ta ko­ha­lik­ku ar­va­must mit­te ar­ves­ta­va­na, kuid te­ge­lik­ku­ses see nii ei ol­nud, mi­da kin­ni­tab ka po­si­tiiv­ne koh­tu­la­hend.“

Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te koh­ta Sõ­nu­mi­too­jas sõ­na võt­nud Ai­var Uu­tar, kes on ol­nud vaid­lu­sa­lu­sel tee­mal piir­kon­na ela­ni­ke esin­da­ja, üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kae­ba­jad ja nen­de esin­da­jad on Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ot­sust uu­ri­nud ning lan­ge­ta­vad 3. au­gus­tiks ot­su­se, kas esi­ta­vad apel­lat­sioon­kae­bu­se ring­kon­na­koh­tu­le.

Ta li­sas: „Hal­dus­koh­tu ot­sus on lan­ge­ta­tud ühe kin­nis­tu koh­ta ja lo­kaal­ne, kuid sa­mas ka laie­ma ja kah­juks hal­va mõ­ju­ga, sest an­nab Raa­si­ku val­las edas­pi­di­seks aren­da­ja­te­le või­ma­lu­se nõu­da il­ma de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­ma­ta ja vaid pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mi­se­ga või­ma­lust ehi­ta­da ük­si­ke­ra­mu­te va­he­le kor­ter­ma­ju.“

Eelmine artikkelViha­soo näi­te­ring tõi la­va­le si­tuat­sioo­ni­ko­möö­dia „Koh­ver“
Järgmine artikkelKehra oma filmimees