Kuu­sa­lus oli et­te­võt­ja­te lii­du ja koo­li­de ühi­ne et­te­võt­lus­päev

126
AI­RI ARIK las­te sün­ni­päe­vi kor­ral­da­vast fir­mast Air­hops­ti OÜ õpe­tas Kuu­sa­lu et­te­võt­lus­päe­val noo­ri glit­ter­tä­to­vee­rin­gut te­ge­ma. Fo­to KREE­TE TAM­MA­RU

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis noor­te et­te­võt­lus­päe­val osa­le­nud SR Veod OÜ ja E20 Ser­vi­ce juht Siim Kom­post tä­nas pä­rast üri­tust kor­ral­da­jaid, et ai­da­tak­se nu­ti­põlv­kon­nal pä­ri­se­lu as­ju avas­ta­da.

E20 Ser­vi­ce võt­tis möö­du­nud nel­ja­päe­val, 30. märt­sil toi­mu­nud et­te­võt­lus­päe­va­le kaa­sa töö­va­hen­deid ning pak­kus õpi­las­te­le või­ma­lust kat­se­ta­da au­to­vel­je­le reh­vi pa­ne­kut ja ära­võt­tu.

Vä­ga po­pu­laar­sed olid ka ränd­baa­ri Kai­ne Kär­bes joo­gi­lett ning töö­tu­ba. Et­te­võt­te asu­ta­ja ja eest­ve­da­ja Rai­li Mä­gi pak­kus päe­va al­gu­ses toi­mu­nud et­te­võt­lus­mes­sil osa­le­ja­te­le al­ko­ho­li­va­bu joo­ke ning rää­kis hil­jem töö­toas Kai­ne Kärb­se loo­mi­se näi­tel väi­keet­te­võt­te alus­ta­mi­se ko­ge­mus­test.

Mes­sil tut­vus­ta­sid ko­ha­li­kest et­te­võ­te­test oma fir­mat ja töö­ta­mis­või­ma­lu­si veel Wee­rec OÜ, Bal­ti Spoon OÜ, Würth Kiiu esin­dus, Wood­fox OÜ, Kuu­sa­lu Söö­gi­toa pi­da­ja Ma­xi­team OÜ, Ha­ra Sa­dam OÜ, BUEN Nor­dic Hou­ses OÜ, BUEN Kiiu Park OÜ ja BUEN Kiiu Ko­da OÜ koos Air­hops­ti OÜ­ga.

Et­te­võt­lus­päe­val osa­le­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li 9.-12. klas­si, Kol­ga koo­li 8.-9. klas­si ja Lok­sa güm­naa­siu­mi 8.-11. klas­si õpi­la­sed, kok­ku üle 200 noo­re ning nen­de õpe­ta­jad. Ko­ha­lik­ke et­te­võt­teid oli mes­sil 12. Omaet­te in­fo­le­ti­ga en­da töö­ta­mis­või­ma­lu­si rek­laa­mi­mas Ees­ti Vang­la­tee­nis­tu­se töö­ta­jad.

Koo­li­ma­ja tei­se kor­ru­se ko­ri­do­ri­des ja fua­jees lä­bi­vii­dud mes­si­le järg­nes saa­lis mo­ti­vat­sioo­ni­loeng, esi­nes ra­ha­tar­ku­se giid ja alus­tav et­te­võt­ja Riin Mäe­sa­lu.

See­jä­rel ja­gu­ne­ti töö­tu­ba­des­se. Iga õpi­la­ne sai osa­le­da ka­hes töö­toas. Pal­gain­fo Agen­tuu­ri juht ja ana­lüü­tik, OÜ Tark Tööand­ja ju­ha­tu­se lii­ge Kad­ri See­der ju­hen­das, kui­das lu­ge­da ja tõl­ki­da töö­kuu­lu­tust, ning tei­ses töö­toas rää­kis ise­seis­vast töö­ta­mi­sest ja õp­pi­mi­sest.

Priit Kuusk­me Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest kõ­ne­les äri­mu­de­list kui et­te­võt­te loo­mi­se nur­ga­ki­vist.

Ees­ti Töö­tu­kas­sa esin­da­jad ju­hen­da­sid, kui­das su­veks tööd lei­da ja kan­di­dee­ri­des sil­ma jää­da. Noor­te kar­jää­ri­koo­li­ta­mi­se­ga te­ge­le­va vee­bip­lat­vor­mi Tu­le­vi­ku Te­gi­jad esin­da­ja­na osa­le­nud tu­ru­kon­sul­tant ja et­te­võt­ja Ta­pio Leh­ti­ne­ni töö­toa tee­mad olid ärip­laa­ni koos­ta­mi­ne ja oma äri­ga alus­ta­mi­seks va­ja­lik do­ku­men­tat­sioon. Mar­tin Kuus­tik Coop Pan­gast te­gi ra­ha­tar­ku­se tun­ni – ja­gas ko­ge­mu­si ra­ha hoius­ta­mi­sest, ee­lar­ves­ta­mi­sest ja in­ves­tee­ri­mi­sest.

Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Piia Sand­ra Sand­rak rää­kis va­li­ku­test, kas min­na pä­rast koo­li lõ­pe­ta­mist eda­si õp­pi­ma, töö­le või rei­si­ma, ning va­ba­taht­li­ku­na te­gut­se­mi­sest suur­tel rah­vaüri­tus­tel.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus kor­ral­das lu­ge­mis­saa­lis et­te­võt­lus­kü­la rol­li­män­gu, mis oli noor­te seas se­da­võrd popp, et lõ­pe­tas kõi­ge vii­ma­se­na. Noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik kir­jel­das, et et­te­võt­lus­kü­la män­gus on seit­se eri­ne­vat et­te­võ­tet, kes on üks­tei­se­le klien­did ja tee­nu­seo­su­ta­jad. Igas et­te­võt­tes te­gut­se­vad juh­ti­de­na kaks noort, et­te­võt­ted ka­su­ta­vad män­gult üks­tei­se tee­nu­seid. Õpi­ti fir­ma­de väär­tust tõst­ma, ka­su­mi­ga te­gut­se­ma, do­ku­men­te ja ra­haas­ju kor­ras hoid­ma.

Kris­ta Al­lik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se töö­ta­jad on val­mis sa­ma män­gu lä­bi vii­ma ka teis­tes koo­li­des väl­jas­pool Kuu­sa­lu val­da.

KuEL oli teist aas­tat kaas­kor­ral­da­ja
Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na koo­li­noor­te et­te­võt­lus­päe­va tra­dit­sioon al­gas 2015. aas­tal. Es­malt oli et­te­võt­lus­mess ja ühis­se­mi­nar Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, järg­mi­sel aas­tal Kol­ga koo­lis, aas­ta hil­jem Lok­sa güm­naa­siu­mis.

Noor­te et­te­võt­lus­päe­va kor­ral­da­mi­ne taa­se­lus­ta­ti koos­töös Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du­ga (KeEL) eel­mi­sel aas­tal. Mul­lu toi­mus et­te­võt­lus­päev Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­ta­tud pro­jek­ti „Noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mi­ne Kuu­sa­lu val­las“ raa­mes. Pro­jek­ti koos­tas ja ra­ha­taot­lu­se esi­tas Kuu­sa­lu kesk­kool. Tä­na­vu taot­les et­te­võt­lus­päe­va jaoks ra­ha­list toe­tust KuEL Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de toe­tus­voo­rust. Toe­tust saa­di kü­si­tud ma­hus – 1500 eu­rot.

Kor­ral­dus­tii­mi kuu­lu­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li ma­jan­du­s­õpe­tu­se õpe­ta­ja Kad­ri Ida­vain, di­rek­tor Kris­ti Ta­rik, aren­dus­juht Kree­te Tam­ma­ru ja hu­vi­juht Sai­ma Kal­lion­si­vu, Kol­ga koo­li kar­jää­riõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del ja hu­vi­juht Lii­na Talts, Lok­sa güm­naa­siu­mi di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin, Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­sest Kris­ta Al­lik ja Els­beth Link, Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­se­sin­du­se pre­si­dent Ma­riel­la Soom. KuE­List olid tii­mis ju­ha­tu­se esi­mees Ar­go Saul fir­mast BUEN Nor­dic Hou­ses ning ju­ha­tu­se liik­med Jan­ne Ker­do Ker­do ja Part­ne­rid OÜst, Trii­nu Re­ba­ne Wood­fo­xist ja Triin Põll­maa Tun­nel Agen­tuu­rist.

Et­te­võt­lus­päe­va avas KuE­Li ju­ha­tu­se lii­ge Hans Talg­re. KuE­Li ju­ha­tu­se lii­ge, Tal­lin­na ma­jan­dus­koo­li lek­tor Jan­ne Ker­do kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „KuEL osa­les koos Kuu­sa­lu kesk­koo­li­ga Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se pro­jek­tis „Güm­na­sis­ti­de prak­ti­ka“. Ko­ha­li­kud et­te­võt­ted pak­ku­sid Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­te­le prak­ti­ka­koh­ti. Soo­vi­jaid oli ai­nult üks. Uu­ri­sin mes­sil, mis on põh­jus. Sel­gus, et pa­ku­tud prak­ti­ka­ko­had ei ol­nud val­la noor­te­le pii­sa­valt at­rak­tiiv­sed. Noo­red üt­le­sid, et käi­vad tööl väl­jas­pool val­da, pea­mi­selt Tal­lin­nas, ning ee­lis­ta­tak­se pi­gem tee­nin­dus- ja toit­lus­tus­vald­kon­na töö­koh­ti. See on mõt­te­koht nii ko­ha­li­ke­le et­te­võ­te­te­le kui ka val­la aren­gu­ka­va koos­ta­ja­te­le – mi­da ja kui­das te­ha pa­re­mi­ni, et noo­red soo­vik­sid töö­ta­da ko­du­val­las.“

Ta li­sas, et on noor­te­le kor­du­valt öel­nud, lap­se­va­ne­mad ei saa end teos­ta­da las­te kau­du ning igaüks peab leid­ma sel­le eria­la, mis tal­le tõe­li­selt meel­dib. Ka kõrg­ha­ri­dust saab oman­da­da hil­jem.

Pea­kor­ral­da­ja Kad­ri Ida­vain: „Tä­nu Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du abi­le oli see­kord­ne ja ka eel­mi­se aas­ta et­te­võt­lus­päev va­ra­se­mast ma­hu­ka­mad. Pa­lu­si­me noor­telt ta­ga­si­si­det. Kõik vas­ta­jad kin­ni­ta­sid, et et­te­võt­lus­päe­vi tu­leks te­ha ka edas­pi­di. Pea­mi­selt kir­ju­ta­ti, et oli to­re ja hu­vi­tav ning sai uu­si tead­mi­si.“

Eelmine artikkelTütarlaste Roobar miniliiga käsipallis neljandal etapil kolmas koht HC Kehrale
Järgmine artikkelHarjumaa koolidevahelised talvised kergejõustiku meistrivõistlused