Val­la­va­nem AND­RE SEPP: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve märk­sõ­na on in­ves­tee­rin­gud.“

220
Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP: „Kui­gi aeg on kee­ru­li­ne, on prae­gu mõist­lik in­ves­tee­ri­da.“

Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP, vo­li­ko­gu is­tun­gil ku­lus val­laee­lar­ve tei­se­le lu­ge­mi­se­le ja ühe­hääl­se­le vas­tu­võt­mi­se­le vä­hem kui küm­me mi­nu­tit. Kas see tä­hen­dab, et val­la­va­lit­sus koos­tas vä­ga hea ee­lar­ve või toi­mu­sid vaid­lu­sed ära ju­ba ee­l-ar­ve-, kesk­kon­na- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­nis?
„Tä­na­vu­se ee­lar­ve koos­ta­mi­ne on va­ra­se­ma­te­ga võr­rel­des pi­sut teist­su­gu­ne, sel­le te­ge­mi­ne al­gas te­ge­li­kult ju­ba möö­du­nud ke­va­del, kui ko­roo­nak­rii­si tõt­tu tu­li vas­tu võt­ta 2020. aas­ta ne­ga­tiiv­ne li­saee­lar­ve. Eel­mi­se aas­ta lõ­pus oli val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu liik­me­te koh­tu­mi­ne, kus rää­ki­si­me 2021. aas­ta ee­lar­ve te­ge­mi­se põ­hi­mõ­te­test ja ka­van­da­ta­va­test pea­mis­test in­ves­tee­rin­gu­test. Ka val­la­va­lit­su­se ning al­la­su­tus­te koos­sei­sud olid ko­mis­jo­ni­des mit­mel kor­ral aru­tue­lul. Nii et vo­li­ko­gu liik­me­tel oli üs­na täp­selt tea­da, kui­das ee­lar­vet pla­nee­ri­me. Sel­les ee­lar­ves po­le gram­mi­gi va­li­mis­lii­tu­de po­lii­ti­kat, kõik in­ves­tee­rin­gud on läh­tu­nud vo­li­ko­gus kin­ni­ta­tud ee­lar­vest­ra­tee­giast.“

Aas­ta ta­ga­si nimetasite 2020. aas­ta ee­lar­vet am­bit­sioo­ni­kaks, kui­das ise­loo­mus­ta­te tä­na­vust val­laee­lar­vet?
„Hoo­li­ma­ta krii­sia­jast on see in­ves­tee­rin­gu­te ee­lar­ve, val­laee­lar­ve in­ves­tee­rin­gu­te maht on 3,8 mil­jo­nit eu­rot.“

Mul­lu pi­di­te ko­roo­nak­rii­si tõt­tu vas­tu võtma ne­ga­tiiv­se li­sa­eel­ar­ve. Tä­na­vu­se ee­lar­ve tu­lud on võr­rel­des eel­mi­se aas­ta kär­bi­tud ee­lar­ve­ga pi­sut suu­re­mad, ka ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su ole­te ka­van­da­nud sel­le­ga võr­rel­des 176 000 eu­rot roh­kem. Kui­das tä­na­vu­si tu­lu­sid ar­ves­ta­si­te?
„Läh­tu­si­me ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ma­jan­dusp­rog­noo­si­dest ning eel­mi­se aas­ta eel­ar­ve täi­tu­mi­sest. Ku­na meist kee­gi ei tea, mi­da ala­nud aas­ta toob, oli­me mak­su­tu­lu­de ka­van­da­mi­sel vä­ga kon­ser­va­tiiv­sed ning ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su prog­noos on ee­lar­ves pi­gem ta­ga­si­hoid­lik. Ole­me ar­ves­ta­nud ka val­lae­la­ni­ke, seal­hul­gas mak­su­maks­ja­te ar­vu suu­re­ne­mi­se­ga.“

Ni­me­ta­si­te tä­na­vust in­ves­tee­rin­gu­te ee­lar­veks. Mil­li­sed in­ves­tee­rin­gud on sel aas­tal ka­vas?
„Suu­re­maid in­ves­tee­rin­guob­jek­te on ne­li. Kõi­ge­pealt Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus ja küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mi­ne. Sel­leks ole­me pla­nee­ri­nud 1,2 mil­jo­nit eu­rot. Las­teaia­le ehi­ta­tak­se uus au­la-spor­di­saal, prae­gu­sest au­last ehitatakse rühmaruum eri­va­ja­dus­te­ga las­te­le ja õpe­ta­ja­te toast samuti rüh­ma­ruum. Nii et las­teaed saab juur­de ühe sõi­me- ja ühe eri­va­ja­dus­te­ga las­te rüh­ma, kus on kok­ku koh­ti um­bes 30 lap­se­le. Pro­jekt on val­mis, han­ke­ga tu­leb va­li­da pro­jek­ti­juht-ehi­tu­se jä­re­le­val­ve, siis pi­da­da lae­nu­lä­bi­rää­ki­mi­si ning kor­ral­da­da ehi­tus­han­ge. Plaan on ehi­ta­mi­se­ga alus­ta­da ap­ril­lis, tööd kes­ta­vad ilm­selt no­vemb­ri­ni.

Tei­ne suur in­ves­tee­ring on tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­ne. Sel­leks on ee­lar­ves 734 645 eu­rot, mil­lest 464 856 eu­rot saa­me KI­Kilt. Taot­le­si­me toe­tust üks­nes ale­vi­ke val­gus­ti­te ja osa­li­selt mas­ti­de väl­ja­va­he­ta­mi­seks, pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus sel­gub, kas ja mi­da on veel va­ja ja või­ma­lik oma ra­ha eest juur­de li­sa­da.

Soo­vi­me tä­na­vu re­konst­ruee­ri­da Raa­si­kul Nur­me tä­nav 10 asu­va sot­siaal­ma­ja. Ole­me saa­nud ot­su­se, et Kre­dex toe­tab 240 000 eu­ro­ga, oma ee­lar­vest ole­me sin­na ka­van­da­nud 200 000 eu­rot.

Val­la tee­de ehi­tus­se in­ves­tee­ri­me sel aas­tal vas­ta­valt no­vemb­ris kin­ni­ta­tud tee­hoiu­ka­va­le 385 000 eu­rot. Sel­lest 65 000 eu­rot on rii­gilt saa­dud Co­vi­di toe­tus, mil­le ka­su­ta­me Aru­kü­las Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põik­tä­na­va­le uue as­fal­di pa­ne­mi­seks ja kõn­ni­tee­de ra­ja­mi­seks ning Raa­si­ku­le, kus ehitame tänavu kergtee Mistra parklast Kostivere maanteeni ja sealt ku­ni Hei­na tä­na­va­ni. Ole­me pla­nee­ri­nud tel­li­da ka Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee pro­jek­ti, ehk te­kib rii­gi või Eu­roo­pa Lii­du va­hen­di­test või­ma­lu­si sel­le väl­jae­hi­ta­mi­seks.“

Nii­ni­me­ta­tud Co­vi­di toe­tust sai­te kok­ku 400 000 eu­rot. Mis on sel­lest li­saks tee­de­le ku­lu­va 65 000 eu­ro eest ka­vas?
„240 000 eu­ro eest soo­jus­ta­me val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja ka­tu­se ning hoo­ne fas­saad saab uue puit­lau­di­se. Ka­tu­sel on siia­ni ma­ter­jal, mis pan­di hoo­ne ehi­ta­mi­sel 45 aas­tat ta­ga­si, se­da on vaid ko­ha­ti la­pi­tud. Soo­ja­kaod on vä­ga suu­red, on ka lä­bi­sa­da­mi­si. 55 000 eu­rot, mil­le­le li­sa­me omao­sa­lu­se­na 7000 eu­rot, ku­lub Pi­ka­ve­re mõi­sa­hoo­ne vun­da­men­di soo­jus­ta­mi­se­le. 40 000 eu­ro eest tee­me Raa­si­ku koo­li juur­de ska­te­par­gi. See oli koo­li­las­te al­ga­tus.“

Ee­lar­ve in­ves­tee­rin­gu­te real on ka 80 000 eu­rot Raa­si­ku ha­ri­dus­lin­na­ku aren­da­mi­seks. Mi­da see tä­hen­dab?
„Raa­si­kul on suur va­ja­dus las­teaia­koh­ta­de jä­re­le ning ka äs­ja juur­dee­hi­tu­se saa­nud koo­lil on ruu­mi­puu­dus. Ole­me ka­van­da­nud neid kä­sit­le­da koos ühi­se ha­ri­dus­lin­na­ku­na. Ra­ha pla­nee­ri­si­me, et tel­li­da pro­jekt las­teaia täien­da­va ruu­mi­va­ja­du­se la­hen­da­mi­seks.“

Ni­me­ta­si­te Aru­kü­la las­teaia pu­hul lae­nu võt­mist. Kui võ­ta­te tä­na­vu 1,3 mil­jo­nit lae­nu, on val­la võ­la­koor­mus üle 67 prot­sen­di tu­lu­dest. Ee­lar­ve se­le­tus­kir­jas on ni­me­ta­tud ka või­ma­lust, et vald ei pruu­gi lae­nu saa­da.
„Ole­me tões­ti pla­nee­ri­nud in­ves­tee­rin­gu­te kat­teks lae­nu võt­ta. Kas se­da saa­me, sel­gub, kui ole­me pan­ka­delt kü­si­nud. Hak­ka­me pan­ka­de­ga suht­le­ma sel nä­da­lal.“

Ee­lar­ve se­le­tus­kir­jas on veel, et ku­na ma­jan­du­ses on kee­ru­li­ne aeg ja tu­lud ei pruu­gi ka­van­da­tud ma­hus lae­ku­da, ei ka­van­data in­ves­tee­rin­guid sa­ma­le aja­le, üri­ta­te neid ha­ju­ta­da.
„Jah, nii on. Kõi­ge täht­sam on jäl­gi­da mak­su­lae­ku­mist ja ma­jan­du­ses toi­mu­vat. Va­rem on igal aas­tal val­laee­lar­vet suu­ren­da­nud ka ül­di­ne pal­ga­tõus, mi­da prae­gu Ees­tis ju po­le, ka meie en­da val­las. See­tõt­tu oli­me tu­lu­de prog­noo­si­mi­sel vä­ga kon­ser­va­tiiv­sed.

Kind­las­ti on see kõi­ge kee­ru­li­sem aas­ta. Esi­teks on meil pal­ju ob­jek­te, mi­da tu­leb ehi­ta­da-re­no­vee­ri­da, see­tõt­tu tu­leb te­ha ka pal­ju han­keid. Sa­mu­ti tu­leb hoo­li­kalt jäl­gi­da ra­ha­voo­gu­sid, et meil ei te­kiks lik­viid­susk­rii­si. Pal­ju on tead­ma­tust ka ehi­tus­hin­da­de koh­ta. Krii­si al­gu­ses rää­gi­ti, et ehi­ta­mi­ne lä­heb vä­ga oda­vaks. Aga kui ole­me võt­nud reaal­seid hin­na­pak­ku­mi­si, siis se­da oda­vust vä­ga nä­ha ei ole. Kuid prae­gu­sel ajal on ik­ka­gi mõist­lik in­ves­tee­ri­da, sest pal­jud hin­nad on läi­nud sood­sa­maks, sa­mu­ti an­nab see Ees­ti ma­jan­du­se­le li­sa­jõu­du.“

Kas ju­huks, kui tu­lu­de lae­ku­mi­ne po­le pii­sav, ole­te sead­nud in­ves­tee­rin­gud prio­ri­teet­su­se põh­jal rit­ta?
„Ik­ka ole­me. Esi­me­ne prio­ri­teet on kind­las­ti Co­vi­di toe­tus­ra­ha ka­su­tu­se­le võt­mi­ne. See on rii­gi­pool­ne fi­nant­see­ring ning le­pin­gud sel­le ka­su­ta­mi­seks on ju­ba sõl­mi­tud. Tei­se­na, kui pan­ka­de­ga lä­bi­rää­ki­mi­sed õn­nes­tu­vad, ta­ha­me kind­las­ti alus­ta­da Aru­kü­la las­teaia küt­te­süs­tee­mi re­konst­ruee­ri­mist ja juur­dee­hi­tust, mi­da on tul­nud ju­ba paar aas­tat eda­si lü­ka­ta.

Ku­na Raa­si­ku Nur­me tä­na­va sot­siaal­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se mak­su­mus on eel­hin­nan­gu­te põh­jal suh­te­li­selt kõr­ge, on sel­le in­ves­tee­rin­gu te­ge­mi­ne üks kaa­lu­mi­se koht. Kui ehi­tu­se hind ma­hub Kre­de­xi toe­tu­se ja omao­sa­lu­seks pla­nee­ri­tu sis­se, on kõik häs­ti, aga kui ehi­tus peaks mi­ne­ma kal­li­maks, pea­me mõt­le­ma, mi­da te­ha. Ei ta­haks küll sel­lest loo­bu­da, aga pea­me oma või­ma­lu­si reaal­selt hin­da­ma.“

Üt­le­si­te, et ül­dist pal­ga­tõu­su, mis ee­lar­ve tu­lu­sid kas­va­taks, tä­na­vu ei ole. Kas see tä­hen­dab, et Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te pal­gad ei muu­tu?
„Jah, me ei ole pal­ga­tõu­su pla­nee­ri­nud, aga ka kär­peid mit­te, pal­gad jää­vad 2020. aas­ta ta­se­me­le.“

Eelmine artikkelUus te­gev­juht ÜL­LE DAUT: „Soo­vin, et ai­na roh­kem ini­me­si leiaks tee Ani­ja mõi­sa.“
Järgmine artikkelSel­gu­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­na­võit­jad