Ees­ti Nais­liit ja AR­VI KA­RO­TAM vii­vad Ani­ja val­la 7 pe­re­le vä­li­seest­las­te jõu­lu­kin­gi

185
Kodumasinate müüja HANNES ARRO, Eesti Naisliidu esinaine MAILIS ALT ja Anija endine vallavanem ARVI KAROTAM viisid teisipäeva ennelõunal paljulapselise perele jõulukingiks külmkapi.

Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja Ees­ti Nais­lii­du esi­nai­ne Mai­lis Alt täi­da­vad sel nä­da­lal Ani­ja val­la 7 pe­re jõu­lu­soo­vid ja kin­gi­vad nei­le ko­du­ma­si­na või mööb­lie­se­me, mis on os­te­tud Amee­ri­kas ja Ka­na­das ela­va­te eest­las­te an­ne­tus­te eest.

Kui Ar­vi Ka­ro­tam or­ga­ni­see­ris üle-ees­ti­lis­te mees­koo­ri­de osa­võt­tu ES­TOst, Kesk-Lää­ne ja Ida­ran­ni­ku Ees­ti päe­va­dest, koh­tus nen­de pea­kor­ral­da­ja, USAs ela­va eest­la­se Rein Lu­nin­gu­ga, kes oli ko­dueest­las­te abis­ta­mi­seks kor­ral­da­nud mit­u hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni.

„Kui eel­mi­sel aas­tal va­li­ti mind aas­ta isaks, ot­sus­ta­si­me Rei­nu et­te­pa­ne­kul asu­ta­da ko­du-eest­las­te abis­ta­mi­seks toe­tus­fon­di, et ai­da­ta Ees­ti vä­he­kind­lus­ta­tud ja pe­re­vä­gi­val­la all kan­na­ta­vaid las­te­ga nai­si,“ üt­les Ar­vi Ka­ro­tam.

Rein Lu­ning pöör­dus fon­di ra­ha saa­mi­seks nii Amee­ri­ka kui ka Ka­na­da Ees­ti abis­ta­mis­ko­mi­tee ja Ees­ti Amee­ri­ka Toe­tus­fon­di poo­le. Toe­tus­te hal­da­mi­seks ja toe­tust va­ja­va­te pe­re­de leid­mi­seks ot­si­ti Ees­tist ko­ge­nud va­baü­hen­dust. Ar­vi Ka­ro­tam on aas­taid tei­nud ema­de­päe­va­kont­ser­di kor­ral­da­mi­sel koos­tööd Ees­ti Nais­lii­du­ga, kaa­sas neid: „Ku­na toe­tus­fon­di ja lii­du te­ge­vu­se ees­mär­gid lan­ge­vad pal­jus kok­ku, olid nad nõus hak­ka­ma fon­di Ees­ti-pool­seks part­ne­riks. Nais­lii­dul on igas suu­re­mas lin­nas ja kõi­gis maa­kon­da­des oma esin­da­jad, kes ai­ta­vad abi toi­me­ta­da sel­le va­ja­ja­te­ni.“

Toe­tus­fon­di siht­rühm on eel­kõi­ge ma­jan­dus­li­kes­se ras­kus­tes­se sat­tu­nud las­te­ga pe­red, kus isa on jät­nud oma ko­hus­tu­sed täit­ma­ta või ei saa neid täi­ta, ku­na on hai­ge või töö­tu.

„Soo­vi­me fon­dist ha­ka­ta ta­su­ma pe­re­vä­gi­val­la ohv­riks lan­ge­nud las­te­ga nais­te­le nen­de eral­di ela­ma asu­mi­sel üü­ri­ko­du esi­me­se sis­se­mak­se, nai­se ja las­te psüh­ho­loo­gi­li­se abi ning ost­ma vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le eluks hä­da­va­ja­lik­ke ese­meid,“ lau­sus Ees­ti Nais­lii­du esi­nai­ne Mai­lis Alt.

Esi­me­se pi­lootp­ro­jek­ti­na toe­ta­ti fon­dist tä­na­vu sü­gi­sel Pär­nu tu­gi­kes­ku­se nai­si, kes on sat­tu­nud pe­re­vä­gi­val­la ohv­riks. Ani­ja val­la pe­re­de toe­ta­mi­ne on fon­di tei­ne et­te­võt­mi­ne.

Ar­vi Ka­ro­tam sel­gi­tas, et kind­las­ti on abi­va­ja­jaid ka teis­tes oma­va­lit­sus­tes, kuid val­la­va­ne­ma­na nä­gi ta, kui ras­ket ja tä­nu­väär­set tööd te­gid Ani­ja val­la sot­siaal­töö­ta­jad elu­ras­kus­tes pe­re­de toe­ta­mi­sel: „Ku­na Ani­ja val­la ela­ni­ke kesk­mi­ne sis­se­tu­lek on Har­ju­maal üks ma­da­la­maid, siis on seal on ka roh­kem pe­re­sid, kes abi va­ja­vad. Kõi­ki me toe­ta­da ei suu­da, aga vä­he­malt osa­de­le suu­da­me abi an­da. Pal­jud neist ei lä­he ise val­la­va­lit­su­selt abi kü­si­ma, püüa­vad oma väi­ke­se sis­se­tu­le­ku­ga hak­ka­ma saa­da. Kuid sot­siaal­töö­ta­jad näe­vad, kui ras­ke neil te­ge­li­kult on. Nad jak­sa­vad os­ta pe­re­le süüa ja rii­deid, kuid mi­da­gi ena­mat lu­ba­da ei saa. Mõ­ni ema on aas­taid pes­nud suu­re pe­re pe­su kä­sit­si ega ole jul­ge­nud pe­su­ma­si­nast unis­ta­da­gi. Tei­sel ei töö­ta pliit, kuid uue ost­mi­ne käib üle jõu.“

Mai­lis Alt sõ­nas, et Ani­ja val­la sot­siaal­töö­ta­jad and­sid nei­le tea­da, mi­da on igal konk­reet­sel las­te­ga pe­rel kõi­ge roh­kem va­ja: „Sot­siaal­töö­ta­jad os­ka­vad oma pe­re­de abi­va­ja­du­si kõi­ge pa­re­mi­ni hin­na­ta, läh­tu­si­me nen­de soo­vi­tus­test ja vas­ta­valt sel­le­le te­gi­me va­ja­li­kud os­tud.“
Ani­ja val­la seits­me jõu­lu­kin­ki­de saa­ja­te hul­gas on suur­pe­re­sid ja ka las­te­ga ük­si­ke­ma­sid, an­ne­tus­te toel teh­tud kin­ki­de ko­gu­mak­su­mus on üle 2000 eu­ro.