Sel­gu­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­na­võit­jad

100
RIIVO NOOR ja JANEC PÄRNA.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus vii­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sed lä­bi kam­paa­niad, et kut­su­da üles ela­nik­ke end ko­du­val­da sis­se kir­ju­ta­ma.

Ani­ja val­la­va­lit­sus lu­bas kõi­gi­le det­semb­ris li­san­du­va­tel uu­tel ko­da­ni­kel va­li­da ühe küm­nest au­hin­nast, uu­si ela­nik­ke li­san­dus re­gist­ris­se 81. Möö­du­nud ree­del loo­si­ti li­saks väl­ja 10 au­hin­da kõi­gi nen­de va­hel, kes olid Ani­ja val­la ela­ni­ke ni­me­kir­jas va­rem. Pea-au­hin­na, ku­ni 500 eu­rot maks­va jalg­rat­ta saab Ja­nec Pär­na Ala­ve­rest. Teised 9 au­hin­na­võit­jat on Alek­sandr Kle­mets, Kris­ten Kuu­sik, Lai­ne Tan­vald, Len­ne Mar­liis Vil­la, Ul­ja­na Lor­vi, Mar­ju Pol­li, Loo­re Lass, Sven Na­rits ja Ki­rill Je­go­rov. Nad said va­li­da ühe küm­nest au­hin­nast, ka det­semb­ris val­da re­gist­ree­ru­nud inimesed. Kingid on El­ro­ni 300eu­ro­ne kin­ke­kaart, Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mus, 100eurone kinkekaart Voo­se Päi­ke­se­ko­dult, Aeg­vii­du res­to­ra­nilt Va­na Wak­sal, Keh­ra või Aeg­vii­du spor­di­hoo­nelt, Circ­le K, Keh­ra pit­sa­koh­vi­kult Rong, Ani­ja mõi­salt või kinkekaart „Seik­lus Kõr­ve­maal“.

1. jaa­nua­ri sei­su­ga on Ani­ja val­las 6273 ela­nik­ku.

Raa­si­ku val­las
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das ala­tes 23. no­vemb­rist aas­ta lõ­pu­ni kest­nud män­gu „Raa­si­ku val­la kõi­ge suu­rem fänn“, mil­les osa­le­jad said ko­gu­da punk­te, kui tar­bi­sid ko­ha­li­ke asu­tus­te-et­te­võ­te­te tee­nu­seid, pa­nus­ta­sid ko­gu­kon­na heaks või re­gist­ree­ri­sid end Raa­si­ku val­la ko­da­ni­keks. Ku­na val­la­maj­ja saa­de­ti täh­ta­jaks vaid 3 män­gu­leh­te, jäe­ti suu­ri­ma­le punk­ti­ko­gu­ja­le mõel­dud spaa­pää­se pe­re­le väl­ja and­ma­ta. Marge Aasalaid saab auhinnaks Burgerlaste kinkekaardi, Katri Roosimägi Vildivilla auhinna ja Mihkel Kannike Kolme Juustu kinkekaardi.

Li­saks loo­sis val­la­va­lit­sus au­hin­nad ini­mes­tele, kes re­gist­ree­ri­sid end Raa­si­ku val­la ela­ni­keks möö­du­nud aas­ta tei­ses poo­les. Paul El­mend ja Kris­to­fer Aas­ma võit­sid 2 pää­set Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si kor­ral­da­ta­va­le 2 teat­rie­ten­du­se­le. An­ge­la Saks ja Elis Käs­per saa­vad 2021. aas­tal Raa­si­ku spor­di­hoo­ne jõu­saa­li lah­tio­le­kuae­ga­del pii­ra­ma­tult ka­su­ta­da. Vik­to­ri­ja Po­po­va ja Franz Li­ni­ko­ja võit­sid Sõ­nu­mi­too­ja aas­tatel­li­mu­se.

Raa­si­ku val­la re­gist­ris­se li­san­dus kam­paa­nia­pe­rioo­dil 35 uut ela­nik­ku, 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on neid kok­ku 5162.

Eelmine artikkelVal­la­va­nem AND­RE SEPP: „Raa­si­ku val­la ee­lar­ve märk­sõ­na on in­ves­tee­rin­gud.“
Järgmine artikkelNäit­le­ja MIH­KEL TI­KER­PA­LU jook­sis hea­te­ge­vus­li­ku ma­ra­to­ni ko­du­kan­dis