Val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid Kuu­sa­lu val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­ja eel­nõu­le

102

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas val­la ko­du­le­hel uue jäät­me­hool­du­sees­kir­ja pro­jek­ti, mil­le­le oo­tab et­te­pa­ne­kuid ja tä­he­le­pa­ne­kuid ku­ni 30. no­vemb­ri­ni. Li­sa­tud on val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Mar­gus Kir­si se­le­tus­ki­ri. Kut­se kaa­sa mõt­le­ma ja link eel­nõu­le on saa­de­tud e-kir­ja­ga Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le.

Jäät­me­hool­du­sees­kir­ja täien­da­tud ee­nõu­ga tut­vus ja an­dis nõu­so­le­ku ava­li­kus­ta­mi­seks Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu oma 16. no­vemb­ri is­tun­gil. Ees­ki­ri on plaa­nis keh­tes­ta­da vo­li­ko­gu det­semb­ri­kuu is­tun­gil.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et uue jäät­me­hool­dus­ees­kir­ja alu­sel saab te­ha han­ke kor­ral­da­tud jäät­me­veo­tee­nu­se osu­ta­ja leid­mi­seks järg­mi­seks pe­rioo­diks. Se­ni­se jäät­me­ve­da­ja­ga, ASi­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed keh­tib le­ping käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni. Kui sel­leks ajaks po­le uut han­get järg­mi­se pe­rioo­di ve­da­ja leid­mi­seks lä­bi vii­dud, keh­tib veo­le­ping sa­ma­del tin­gi­mus­tel veel kuni kuus kuud.

Jäät­me­hool­du­sees­kir­ja pro­jek­ti­ga tut­vus eel­ne­valt ka vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon ning te­gi et­te­pa­ne­kuid. Vo­li­ko­gu li­sas need et­te­pa­ne­kud eel­nõu­le 11 poolt­hää­le­ga.

Ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul oleks edas­pi­di või­ma­lik taot­le­da tal­ve­pe­rioo­diks või aas­taks kor­ral­da­tud jäät­me­veost va­bas­ta­mist ku­ni viieks aas­taks, kui sä­tes­ta­tud tin­gi­mu­sed sel­leks on täi­de­tud. Jäät­me­veost va­bas­ta­mi­se ja ka jäät­me­kon­tei­ne­ri ühis­ka­su­tu­se taot­lus­te vor­mid eral­da­tak­se ees­kir­jast, neid hak­kaks keh­tes­ta­ma val­la­va­lit­sus.

Margus Kirss: „Eeskirja eelnõus on komisjoni ettepanekul eraldi välja toodud, millised jäätmeid on kohustuslik korraldatud jäätmeveoga hõlmata ja milliste puhul on vajalik vallavalitsuse kaalutud otsus. Iga jäätmeliigi puhul kaalutakse tingimusi ja kohustuslikkuse asjaolusid ning otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.“

Eeskirja eelnõus on kirjas, et kõi­gi­le jäät­me­val­da­ja­te­le oleks ko­hus­tus­lik ko­gu­da ma­hu­ti­tes­se ja üle an­da se­gaol­me­jäät­med. Kõi­gi­le jäät­me­val­da­ja­te­le oleks ko­hus­tus­lik ko­gu­da ka se­ga­pa­ken­deid, mi­da tu­leks üle an­da kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes ko­gu­mis­ma­hu­ti või -ko­ti­ga või viia sel­leks et­te näh­tud ava­lik­ku ko­gu­mis­ma­hu­tis­se.

Bio­la­gu­ne­va­te köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te üleand­mi­ne oleks ko­hus­tus­lik äri, toot­mis- ja ühis­kond­li­ke­ hoo­ne­te oma­ni­kel, kui neid te­kib, ning kor­ter- ja era­ma­ja­de pu­hul, kui neid ei ole või­ma­lik nõue­te­ko­ha­selt kom­pos­ti­da. Bio­la­gu­ne­vaid aia- ja hal­jas­tus­jäät­meid oleks või­ma­lik üle an­da kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes, viia muus­se ko­gu­mis­koh­ta või kom­pos­ti­da.

Eral­di on väl­ja too­dud bio­jäät­me­te kom­pos­ti­mi­se nõu­ded, kus­juu­res aia- ja hal­jas­tus­jäät­meid võiks kom­pos­ti­da ka au­nas. Kom­post­rid või au­nad pea­vad paik­ne­ma naa­ber­kin­nis­tust vä­he­malt 2 meet­ri kau­gu­sel.

Pa­be­ri- ja kar­ton­gi­jäät­me­te üleand­mi­ne oleks ko­hus­tus­lik kor­ter- ja ri­dae­la­mu­te ning äri-, toot­mis- ja ühis­kond­li­ke hoo­ne­te kin­nis­tu­tel.

Kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti sõ­nul on tõenäoliselt se­ga­pa­ken­di­te, pa­be­ri- ja kar­ton­gi kui ka klaas­pa­ken­di­te üleand­mi­ne ta­su­ta. Bio­jäät­me­te koh­ta mär­kis ta, et val­la spet­sia­lis­tid hak­kak­sid va­ja­du­sel kont­rol­li­ma, kas kom­pos­ti­tak­se nõue­te­ko­ha­selt.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li ta­sud
Järgmine artikkelAas­ta te­gi­ja­te kon­kurss Kuu­sa­lu val­las