Aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss Kuu­sa­lu val­las

35

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus oo­tab ku­ni 18. det­semb­ri­ni et­te­pa­ne­kuid val­la 2022. aas­ta sil­ma­paist­va­ma­te te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­seks. Kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­seks tu­leb täi­ta elekt­roo­ni­li­ne an­keet, mil­le leiab val­la ko­du­le­helt, kui va­ju­ta­da vas­ta­va ka­te­goo­ria ni­me­tu­se­le. Ka­te­goo­riad on: val­la kul­tuu­rip­ree­mia ja spor­dip­ree­mia ning aas­ta ju­hen­da­ja, toe­ta­ja, te­gu, sport­la­ne, noors­port­la­ne, tree­ner, ai­ta­ja, va­baü­hen­dus, tu­ris­mie­den­da­ja ja ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja. Tra­dit­sioo­ni­li­ne tä­nu­pi­du toi­mub see­kord 20. jaa­nua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, se­ni on tä­nu­peod ol­nud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid Kuu­sa­lu val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­ja eel­nõu­le
Järgmine artikkelAni­ja val­la kü­la­des­se ti­hea­sus­tust ei lu­ba­ta