Val­la­va­lit­sus kor­ral­das Kuu­sa­lu TET-ma­ja sa­ri­ka­peo

730
Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list KAIR TAM­MEL, Tai­mar Teenused juht MAR­GUS RAUD­SEPP, ehi­tus­jä­re­le­val­vet teos­ta­va Ta­rin­dip­ro­fi juht SIIM SUITS ja Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI poo­le­lio­le­va TET-ma­ja alu­mi­sel kor­ru­sel.

Süm­bool­se sa­ri­ka­pär­ja võt­sid ma­ha Kuu­sa­lu val­la­va­nem ja ehi­tus­fir­ma juht.

„Ole­me ehi­ta­mi­se­ga graa­fi­kus, veeb­rua­ris pa­ne­me ak­nad et­te ja al­ga­vad si­se­tööd. Juu­li al­gu­ses tu­leb ma­ja ava­mi­ne,“ lu­bas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 22. jaa­nua­ril Tai­mar Teenused OÜ juht Mar­gus Raud­sepp Kuu­sa­lu ale­vik­ku ring­tee juur­de ra­ja­ta­va toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ma­ja ehk TET-ma­ja sa­ri­ka­peol. Prae­gu­seks on ha­ka­tud Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le ehi­ta­ta­va­le hoo­ne­le ka­tust pa­ne­ma.

TET-maj­ja tu­leb 10 kor­te­rit – 8 ühe­toa­list ja 2 kolme­toa­list. Sin­na saa­vad ela­mis­pin­na psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­sed, kel­le­le riik tel­lib MTÜ-lt Kuu­sa­lu Hoo­le­la toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust. Tu­le­va­sed ela­ni­kud käi­vad tööl, tee­ni­vad en­da­le ela­tist ning hak­ka­vad ela­mis­pin­na eest maks­ma vas­ta­valt ku­lutus­te­le – nii toa­soo­ja, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se eest kui ka üü­ri­ra­ha val­la­le kui hoo­ne oma­ni­ku­le.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si mee­nu­tas sa­ri­ka­peol, kui­das 2015. aas­tal asu­ti koos­töös MTÜ­ga Kuu­sa­lu Hoo­le­la ma­ja ehi­ta­mist et­te val­mis­ta­ma, pee­ti koo­so­le­kuid, kir­ju­ta­ti pro­jek­te, saa­di ra­has­tus, ehi­tus osu­tus ka­van­da­tust kal­li­maks ja pro­jek­ti teh­ti üm­ber.

EAS toe­tab TET-ma­ja ehi­ta­mist 392 000 eu­ro­ga, vald li­sab 276 000 eu­rot, kok­ku ku­lub 668 200 eu­rot. Toe­tus saa­di sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi eri­hoo­le­kan­de in­ves­tee­rin­gu­te pro­jek­ti­kon­kur­si­ga, pro­jek­ti „Elua­se­me­tee­nu­se kor­ral­du­se pa­ren­da­mi­ne Kuu­sa­lu val­la psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le“ ra­has­tab Eu­roo­pa Re­gio­naa­l­aren­gu Fond.

Kuu­sa­lu TET-ma­ja koos sa­ri­ka­pär­ja­ga. Sei­nad on lao­tud, väl­ja­poo­le tu­leb soo­jus­tus ja puit­voo­der.

Ehi­tu­sa­last pin­da on 269 ruut­meet­rit, ka­su­lik­ku pin­da kok­ku 408,7 ruut­meet­rit. Val­la­va­nem mär­kis, et ehi­tu­se ruut­meet­ri mak­su­must ker­gi­ta­vad köö­gid ja tua­lett­ruu­mid, mis te­hak­se iga­le väi­ke­se­le kor­te­ri­le.

„Mul on hea meel, et rii­gi­han­ke või­tis ja ma­ja ehi­tab ko­ha­lik fir­ma Tai­mar Teenused, koos­töö­ko­ge­mu­sed et­te­võt­te ju­hi Mar­gus Raud­se­pa­ga on ol­nud head. Ku­na pro­jek­ti muu­de­ti, kon­ku­ree­ris Tai­mar Teenused ka­hel kor­ral ja mõ­le­mal osu­tus va­li­tuks kui pa­rim pak­ku­ja. Mar­gus Raud­sepp on Kuu­sa­lu val­las ehi­ta­nud Kiiu las­teaia ja Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja, re­mon­tis Pä­ris­pea selt­si­ma­ja. Ta ei aja ta­ga oda­va­maid la­hen­du­si, vaid sei­sab sel­le eest, et hoo­ne saaks nau­di­tav ja kes­tev,“ kii­tis val­la­va­nem.

Ta li­sas, kui kor­ter­ma­ja saab val­mis, muu­tu­vad 12 ini­me­se ela­mis­tin­gi­mu­sed se­ni­sest olu­li­selt pa­re­maks, need on siis vä­ga head mit­te ai­nult Kuu­sa­lu val­la mõis­tes, vaid laie­malt: „Saat­ku se­da ma­ja õnn nii ehi­tu­ses kui ka hi­li­se­mas ka­su­tu­ses. Usun, et suu­re osa sot­siaal­pin­da­de va­ja­du­sest saab sel­le ma­ja val­mi­mi­se­ga val­las kae­tud, li­saks toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ma­ja­le jää­vad ka sot­siaal­kor­te­rid.“

Val­la­va­nem lau­sus veel, et Kuu­sal­lu oleks tar­vis uu­si elu­ma­ju: „Teen üles­kut­se ko­gu maail­ma aren­dus­fir­ma­de­le, teh­ke Kuu­sa­lu val­da kor­ter­ma­ju, ela­nik­ke on juur­de va­ja. Kuu­sa­lu staa­dio­ni ta­ga on val­mi­mas pla­nee­ring, ku­hu võik­sid tek­ki­da uued ela­mis­pin­nad.“

Sa­ri­ka­peol võt­tis sõ­na ka ehi­tu­sel jä­re­le­val­ve­tee­nust osu­ta­va fir­ma Ta­rin­dip­rof ehi­tu­sin­se­ner Siim Suits. Ta kin­ni­tas, et koos­töö on ol­nud konst­ruk­tiiv­ne nii tel­li­ja kui ka töö­võt­ja­ga: „Ehi­ta­tak­se sel­li­se puit­ma­ter­ja­li­ga, mi­da ta­va­li­selt ei ka­su­ta­ta. Kui val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti­na asus töö­le Kair Tam­mel, ole­me ka do­ku­men­tat­sioo­ni esi­ta­mi­se­ga graa­fi­kus.“

Ma­ja ka­tu­se­konst­rukt­sioo­ni kül­ge kin­ni­ta­tud pär­ja võt­sid ma­ha val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja Tai­mar Teenused juht Mar­gus Raud­sepp. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel oli ehi­ta­ja­te­le ja kü­la­lis­te­le kae­tud lõu­na­laud, pa­ku­ti soo­ja sup­pi, suu­pis­teid ja kring­lit ning pits vii­na, mil­le ena­mik jät­tis võt­ma­ta, kuid val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel peab hea õn­ne ta­ga­mi­seks sa­ri­ka­peol laual ole­ma.

KAIE US­TAV: „Hea, et nii­gi läks.“
MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­se koor­di­naa­tor Kaie Us­tav tõ­des, et TET-ma­ja as­jaa­ja­mi­ses on ol­nud tõu­sud ja mõõ­nad: „Hea, et nii­gi läks, lõpp on po­si­tiiv­ne, ma­ja tu­leb. Meie klien­did on oo­tu­sä­re­vu­ses, et saaks sis­se ko­li­da. Sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi pro­jek­ti­kon­kur­sil olid omad tin­gi­mu­sed ja piir­mää­rad, toe­tust sai taot­le­da ku­ni 30 ini­me­se ela­mis­pin­na jaoks, meie jäi­me en­da ma­hu­ga kes­ke­le.“

Kuu­sa­lu val­la eri­hoo­le­kan­de juh­tivs­pet­sia­list Al­vi Karp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et veel ei ole ela­ni­ke ni­me­kir­ja kin­ni­ta­tud, prae­gu ko­gu­tak­se aval­du­si TET-maj­ja ela­mis­pin­na saa­mi­seks. Aval­du­se on esi­ta­nud 10 ini­mest, oo­da­tak­se hu­vi ka neilt, kes va­jak­sid ela­mis­pin­da, kuid po­le se­ni eri­hoo­le­kan­de tee­nu­sel: „Võt­ke ühen­dust, ai­ta­me vor­mis­ta­da tee­nu­se­le, kui tin­gi­mu­sed on vas­ta­vad. Me­net­le­me aval­du­si koos Kuu­sa­lu Hoo­le­la­ga.“

Esial­gu olid hoo­nes­se ka­van­da­tud ka lift ja ühi­selt ka­su­ta­ta­vad ruu­mid koos koh­vi­ku­pin­na­ga, neist tu­li ra­ha kokku­hoiu tõt­tu loo­bu­da. Ka ei ehi­ta­ta kor­te­ri­te­le esialg­selt pro­jek­tee­ri­tud rõ­du­sid ega ter­ras­se. Lif­ti asu­koht on jäe­tud al­les, kui edas­pi­di lei­tak­se ra­ha, saab sel­le sin­na ra­ja­da, sel­gi­ta­ti sa­ri­ka­peol.

Vaid­lus krun­di mak­su­mu­se üle
TET-ma­ja ker­kis Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le en­di­se ka­he­kor­ru­se­li­se puit­ma­ja ase­me­le, rah­va­suus kut­su­ti se­da Õn­ne ma­jaks, vald ka­su­tas sot­siaal­pin­na­na. Kin­nis­tu kuu­lus Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le, hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­seks ja­ga­ti krunt ka­heks. Kuu­sa­lu Soo­jus müüs 1707ruut­meet­ri­se ja hoo­nes­ta­ma­ta Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu val­la­le 30 000 eu­ro eest. Li­saks ta­sus val­la­va­lit­sus Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le puu­ma­ja lam­mu­ta­mi­se eest 7980 eu­rot – hoo­ne sai 2018 su­vel tu­le­kah­jus kan­na­ta­da.

Ka TET-ma­ja ja Kän­nu lil­le­poe va­he­li­ne krunt ehk Kuu­sa­lu tee 1 kin­nis­tu suu­ru­se­ga 1527 ruut­meet­rit on nüüd müü­dud, os­tis erai­sik, kes plaa­nib sin­na ehi­ta­da ko­du. Kuu­sa­lu val­la­va­nem kom­men­tee­ris, et müü­gi­hind ku­ju­nes vee­ran­di võr­ra kal­li­maks, kui oli Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu os­tu­hind.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu opo­sit­sioon on se­da meelt, et puu­ma­ja lam­mu­ta­mi­se eest ta­su­ti Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le alu­se­tult, re­vis­jo­ni­ko­mis­jon esi­tas vo­li­ko­gu vii­ma­se­le is­tun­gi­le eel­nõu 7980 eu­ro ta­ga­si­nõud­mi­seks. Opo­sit­sioon on sei­su­ko­hal, et põ­len­gus kan­na­ta­da saa­nud puu­ma­ja kor­ras­ta­mi­se koh­ta oli oma­ni­ku­le teh­tud et­te­kir­ju­tus ning Kuu­sa­lu Soo­jus oleks pi­da­nud sel­le en­ne müü­ki lam­mu­ta­ma en­da ku­lul. Is­tun­gil vaiel­di sel tee­mal pool tun­di, nii eel­nõu vas­tu­võt­mi­se poolt ja kui ka vas­tu olid 6 vo­li­nik­ku ja ot­sus jäi vas­tu võt­ma­ta.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas vo­li­ni­ke­le, et kin­nis­tu koos Kesk­väl­jak 2 puu­ma­ja­ga an­dis vald 1990nda­te aas­ta­te al­gu­ses üle Kuu­sa­lu Soo­ju­se eel­käi­ja­le ASi­le San­der, na­gu ka pal­jud kor­ter­ma­jad Kuu­sa­lus – et need eras­ta­taks ela­ni­ke­le. Ena­mik kor­te­reid on eras­ta­tud, Kesk­väl­jak 2 ela­ni­kud seal­seid kor­te­reid eras­ta­da ei soo­vi­nud.

„Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu mak­su­mu­se koh­ta oli kaks hin­da­mi­sak­ti, ühe jär­gi oli müü­gi­hind 25 000 eu­rot, tei­se jär­gi 37 000 eu­rot. Ju­hin tä­he­le­pa­nu, et hind pa­ku­ti hoo­nes­ta­ma­ta kin­nis­tu­le. Kuu­sa­lu Soo­ju­sel ei ol­nud hu­vi se­da hoo­net lam­mu­ta­da, tel­li­mus tu­li val­la­va­lit­su­selt ja töö eest pidi ta­su­ma,“ põh­jen­das val­la­va­nem.

Sa­ri­ka­peol mär­kis ta, et kõr­va­l a­su­va Kuu­sa­lu tee 1 krun­di tu­ru­hin­na­ga müü­mi­ne näi­tab, TET-ma­ja kin­nis­tu os­tu­hind oli mõist­lik ja õig­la­ne: „Kuu­sa­lu Soo­jus äriü­hin­gu­na ei saa­nud an­da kin­nis­tut val­la­le ta­su­ta, ajad on muu­tu­nud. Toi­me­ta­tud on vas­ta­valt äri­sea­dus­ti­ku­le.“

Eelmine artikkelHar­ju­maa meist­ri­tiit­leid Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ker­ge­jõus­tik­las­te­le
Järgmine artikkelELF pa­lub in­fot – kus asu­vad nahk­hiir­te ko­loo­niad