Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se uued hin­nad ning hil­jem tü­his­tas ot­su­se

157

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus koos­kõ­las­tas möö­du­nud nel­ja­päe­va, 25. veeb­rua­ri is­tun­gil OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus taot­lu­se tõs­ta 1. ap­ril­list et­te­võt­te müü­da­va joo­gi­vee hin­da koos käi­be­mak­su­ga 2,42 eu­ro­ni kuup­meet­ri eest ning reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se hin­da 3,18 eu­ro­ni kuup­meet­rist.

Kuu­sa­lu Soo­jus saa­tis päev hil­jem, ree­del, 26. veeb­rua­ril klien­ti­de­le tea­te uu­test hin­da­dest – vas­ta­valt sea­du­se­le tu­leb hin­na­muu­tu­sest tea­vi­ta­da vä­he­malt kuu ae­ga et­te.

Ent sel es­mas­päe­val toi­mus Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se era­kor­ra­li­ne is­tung ning Kuu­sa­lu Soo­ju­se hin­na­tõu­su koos­kõ­las­ta­nud ot­sus tü­his­ta­ti.

Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni-s­pet­sia­list Gre­te Land­son va­hen­das Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Koa­lit­sioon, ol­les tut­vu­nud kõi­ki­de Kuu­sa­lu Soo­ju­selt vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na­tõu­su põh­jen­du­seks esi­ta­tud do­ku­men­ti­de­ga lei­dis, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se juu­res ei si­sal­du­nud põh­jen­da­tud te­ge­vus­ku­lu­de ana­lüü­si ega in­ves­tee­ri­tud ka­pi­ta­li tu­lu­ku­se näi­ta­jaid. Val­la­va­lit­sus soo­vis ana­lüü­si­da ja lei­da la­hen­du­sed ning te­ha et­te­pa­ne­kud hä­da­va­ja­li­ke in­ves­tee­rin­gu­te teos­ta­mi­seks.“

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, miks se­da ei aru­ta­tud va­rem, OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus esi­tas taot­lu­se hin­na­tõu­suks kuu ae­ga ta­ga­si, jaa­nua­ri lõ­pus, vas­tas kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list, et aru­te­lu toi­mus kuu aja jook­sul ja esi­ta­ti eri­ne­vaid do­ku­men­te.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann kom­men­tee­ris: „Kuu­sa­lu vald OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus oma­ni­ku­na ei saa lu­ba­da osaü­hin­gul toi­me­ta­da nii len­nu­kalt, et igal aas­tal hak­ka­me tee­nu­se hin­du tõst­ma – see­kord sui­sa 9 prot­sen­ti. Kui min­gi igi­va­na st­ra­tee­gia mil­lest­ki sel­li­sest rää­gib, siis tu­leb st­ra­tee­gia üle vaa­da­ta ja ot­sus­ta­da, mi­da ole­me suu­te­li­sed te­ge­ma, mi­da mit­te.“

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees li­sas. „Ma ei pea põh­jen­da­tuks min­git tee­nu­se hin­na tõst­mist, se­da eri­ti tä­na­sel, ela­ni­ke­le ras­kel ajal, ning soo­vin nä­ha en­ne uu­te hin­da­de koos­kõ­las­ta­mist vä­ga põh­ja­lik­ku tu­lu­de ja ku­lu­de ana­lüü­si.“

Hin­na­tõu­sud 9,5 ja 8,9 prot­sen­ti
Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se eel­mi­ne hin­na­tõus oli vei­di roh­kem kui aas­ta ta­ga­si – 1. jaa­nua­rist 2020. Siis tõs­te­ti joo­gi­vee hin­da et­te­võt­te lae­nu­koor­mu­se suu­re­ne­mi­se tõt­tu kuup­meet­ri koh­ta 9 sen­ti ehk 4,25 prot­sen­ti ning reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se hin­da 17 sen­ti ehk 6,16 prot­sen­ti. Too­kord tä­hen­das hin­na­tõus nel­ja­liik­me­li­sele pe­re­kon­na­le kesk­mi­selt 2 eu­ro suu­rust li­sa­ku­lu kuus.

Uus hin­na­tõus oli ka­van­da­tud suu­rem. Se­ni­ne vee­hind on 2,21 eu­rot kuup­meet­ri eest, hin­na­tõus ol­nuks 21 sen­ti – 9,5 prot­sen­ti. Reo­vee tee­nu­se hind on 2,93 eu­rot kuup­meet­rist, hind tõus­nuks kuup­meet­ri koh­ta 25 sen­ti – 8,93 prot­sen­ti. Nel­ja­liik­me­li­se pe­re­kon­na koh­ta tä­hen­dab see kesk­mi­selt ühes kuus täien­da­vat ku­lu joo­gi­vee­le 1,3 eu­rot ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se­le 1,8 eu­rot.

Kuu­sa­lu Soo­jus müüb joo­gi­vett Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Kiiu ale­vi­kus ning Kuu­sa­lu, Sal­mis­tu, Pä­ris­pea, Uu­ri, Ka­ber­la, Valk­la, Lee­si, Vii­nis­tu, Vi­ha­soo ja Pu­di­soo kü­las. Reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja pu­has­ta­mi­se tee­nust teeb Kuu­sa­lus, Kol­gas ja Kiius ning Kuu­sa­lu, Ku­pu, Uu­ri, Valk­la, Kol­ga­kü­la, Vi­ha­soo ja Suur­pea kü­las.

Kuu­sa­lu Soo­jus esi­tas uued hin­nad val­la­va­lit­su­se­le koos­kõ­las­ta­mi­seks et­te­võt­te nõu­ko­gu et­te­pa­ne­kul jaa­nua­ri lõ­pus. Val­la­va­lit­sus kü­sis mit­mel kor­ral täien­da­vaid sel­gi­tu­si. Et­te­võ­te edas­tas hin­na­kal­ku­lat­sioo­nid koos põh­jen­dus­te­ga. Pea­mi­ne põh­jus on Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi Kal­le Kün­ga­se sõ­nul 2020. aas­tal teh­tud in­ves­tee­rin­gu­te omao­sa­lu­seks võe­tud lae­nu­de ta­ga­si­mak­se­te suu­re­ne­mi­ne ning as­jao­lu, et seo­ses Valk­la Ko­du sul­ge­mi­se­ga vä­he­neb olu­li­selt tee­nus­te maht. Ta li­sas, et li­gi pool hin­na­tõu­sust on­gi tin­gi­tud Valk­la Ko­du te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­sest.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu ko­oso­le­ku pro­to­kol­lis on mär­gi­tud, et et­te­võt­te te­ge­vu­se ees­märk on li­saks tõr­ge­te­ta ja kva­li­teet­se­le tee­nu­se osu­ta­mi­se­le ka ta­ga­da jät­ku­suut­lik­kus: „In­ves­tee­rin­gud Valk­la, Vi­ha­soo, Uu­ri, Suur­pea ning Kuu­sa­lu vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ra­ja­tis­te pa­ren­da­mi­seks on ol­nud va­ja­li­kud. Vee­tee­nu­se hin­nad on üht­la­sed kõi­gis tee­nust saa­va­tes asu­la­tes, osa­des asu­la­tes teh­tud in­ves­tee­rin­gud ning tar­bi­mi­se muu­tu­mi­ne mõ­ju­tab hin­da kõi­gi tar­bi­ja­te jaoks.“

Nõu­ko­gu tõ­des, et üks al­ter­na­tiiv oleks muu­ta hin­du eri asu­la­tes vas­ta­valt sin­na teh­tud ku­lu­de­le, ent see tä­hen­daks väik­se­ma­te asu­la­tes mit­me­kord­set hin­na­tõu­su. Tei­ne va­riant oleks kat­ta osad ku­lud val­la ee­lar­vest. Tõ­de­ti, et mõ­le­mal pu­hul on ot­sus­tu­sõi­gus Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel kui OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus oma­ni­kul.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se tel­li­mu­sel lõp­pe­sid eel­mi­sel aas­tal Kuu­sa­lu bio­pu­has­ti ning Vi­ha­soo ka­na­li­sat­sioo­ni re­no­vee­ri­mis­tööd. Ehi­ta­ti Suur­pea­le ja Uu­ri kü­las­se uued bio­pu­has­tid ning Uu­ri ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik. Ha­ka­ti uuen­da­ma Valk­la pump­lat koos vee­tööt­lu­se­ga. Kok­ku ku­lus sel­leks aas­ta­tel 2019-2020 li­gi 1,63 mil­jo­nit eu­rot. KIK toe­tas sel­lest 1,23 mil­jo­ni eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald 95 000 eu­ro­ga. Kuu­sa­lu Soo­jus võt­tis omao­sa­lu­se kat­teks lae­nu 520 910 eu­rot.

Et­te­võt­te tä­na­vu­ses in­ves­tee­rin­gup­laa­nis on Valk­la pump­la ja vee­tööt­lu­se re­konst­ruee­ri­mis­töö­de lõ­pe­ta­mi­ne ning Lee­si­le uue joo­gi­vee­pump­la ja to­rus­ti­ku ra­ja­mi­ne – kok­ku 230 104 eu­ro ula­tu­ses. Sel­lest 70 052 eu­rot saa­dak­se KI­Kist Lee­si pump­las­se in­ves­tee­rin­guks. Valk­la pump­las­se teh­tud in­ves­tee­rin­gu­test 50 000 eu­rot oli KI­Ki toe­tus ja 40 000 on Kuu­sa­lu Soo­ju­se laen. Valk­la pump­la­ga on tööd lõ­pe­ta­tud, ka­su­tus­lu­ba väl­jas­ta­ti 18. veeb­rua­ril.

Opo­sit­sioo­ni krii­ti­ka
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­ni kuu­luv va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald aval­das nä­da­la­va­he­tu­sel oma Fa­ce­boo­ki-le­hel val­la­va­lit­su­se ot­sust kri­ti­see­ri­va kir­ju­ti­se. Va­li­mis­liit leiab, et ke­set tõ­sist ter­vi­se- ja ma­jan­dus-k­rii­si on vas­tu­tus­tun­de­tu tõs­ta elu­täht­sa tee­nu­se hin­da – pal­ju­de val­lae­la­ni­ke ja pe­re­de ma­jan­dus­lik hak­ka­ma saa­mi­ne on hal­ve­ne­nud kao­ta­tud töö või vä­he­ne­nud sis­se­tu­le­ku tõt­tu.

Li­sa­tud on, et Valk­la Ko­du hoo­ne­komp­leks on leid­nud uue oma­ni­ku, kes ka­vat­seb seal esi­me­sel või­ma­lu­sel hoo­le­kan­de­tee­nu­se­ga jät­ka­ta, ning val­la­va­lit­sus oli sel­le­ga kur­sis, kui nõus­tus uu­te hin­da­de­ga.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Kal­le Kün­ga­selt, kas Valk­la Ko­du komp­lek­si uue oma­ni­ku tu­le­kut ja seal loo­da­vat ea­ka­te hool­de­ko­du oleks või­nud joo­gi­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se hin­na mää­ra­mi­sel ar­ves­ta­da või saab hinda edas­pi­di lan­ge­ta­da.

Ta vas­tas, et on se­ni su­hel­nud AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed Põh­ja hal­dusg­ru­pi ju­hi­ga, aga uue oma­ni­ku­ga veel mit­te: „Läh­tu­me fak­tist, et 2019. aas­tal oli Valk­la Ko­du vee­tar­bi­mi­ne 1300, 2020. aas­tal 750 ja käe­s­ole­val aas­tal 370 kuup­meet­rit kuus. Hoo­ned jää­vad tüh­jaks juu­ni lõ­puks ja see­jä­rel alus­tab uus oma­nik re­mon­di­ga. Hin­da kal­ku­lee­ri­des eel­da­si­me, et 2021 aas­tal tar­bi­tak­se vett 2019. aas­ta ma­hust 20 prot­sen­ti. Iga kal­ku­lat­sioon ar­ves­tab eel­da­ta­vat tee­nu­se aas­tast mah­tu ja kui 2022. aas­tal sa­ma­su­gus­te ku­lu­de juu­res maht suu­re­neb, siis kuupmeetri hind ala­neb.“

Mis eda­si saab?
Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas sõ­nas, et val­la­va­ne­ma­ga on kol­ma­päe­vaks kok­ku le­pi­tud koh­tu­mi­ne in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas Zoom, aru­ta­tak­se tek­ki­nud olu­kor­da.

Ta tõ­des, et prae­gu on kee­ru­li­ne en­nus­ta­da, mis eda­si saa­ma hak­kab: „Pal­ju­de­le klien­ti­de­le saa­da­me kvar­taal­sed ar­ved, ar­ves­ti­te näi­dud võe­tak­se kvar­ta­li lõ­pu sei­su­ga. See­tõt­tu oli soov keh­tes­ta­da uued hin­nad tei­se kvar­ta­li al­gu­sest, 1. ap­ril­list. Kui nüüd võ­tab uue hin­na keh­tes­ta­mi­ne ae­ga, siis te­kib se­ga­dus, kui­das ar­ves­ta­da tasu oda­va­ma hin­na­ga tar­bi­tud tee­nu­se eest. Tõe­näo­li­selt saak­si­me uue hin­na keh­tes­ta­da kol­man­da kvar­ta­li al­gu­ses. Et­te­võt­te­le tä­hen­dab see saa­ma­ta­jää­vat tu­lu 20 000 eu­ro ula­tu­ses. Hinnakalkulatsioonid on konkreetsete andmete alusel tehtud arvutused.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­se sot­siaa­lo­sa­kond oo­tab töö­le ta­ga­si­si­det
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem käis tee­del li­be­dust tõr­ju­mas