Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se sot­siaa­lo­sa­kond oo­tab töö­le ta­ga­si­si­det

85
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel on an­keet kü­si­mus­te­ga, mil­les pa­lu­tak­se ta­ga­si­si­det sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­le ning ar­va­mu­si, kui­das saaks se­da muu­ta pa­re­maks. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et vii­ma­se aas­ta jook­sul on tä­nu eri­ne­va­te­le pro­jek­ti­de­le kas­va­nud pa­ku­ta­va­te tee­nus­te hulk ning sot­siaa­lo­sa­kon­na koos­seis nen­de osu­ta­mi­seks. Osa­kon­na soov on saa­da au­sat ja konst­ruk­tiiv­set krii­ti­kat ning et­te­pa­ne­kuid, kui­das jõuak­sid sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­jad pa­re­mi­ni abi­va­ja­ja­ni, kui­das saak­sid neid roh­kem toe­ta­da, kui­das abi­va­ja­dust en­ne­ta­da. „Esi­mes­tes vas­tus­tes, mis ju­ba tul­nud, kir­ju­ta­tak­se, et meil võik­sid ol­la ko­du­tee­nus ja sot­siaalt­rans­port. Ko­du­tee­nus on val­las ol­nud ju­ba 20 aas­tat, kui ini­me­sed se­da ei tea, tu­leb meil jä­re­li­kult tee­nu­seid roh­kem ja pa­re­mi­ni tut­vus­ta­da,“ sõ­nas Ju­ta Asu­ja. Kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­mi­ne on ano­nüüm­ne.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus lu­ge­mis­võist­lus täis­kas­va­nui­le
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se uued hin­nad ning hil­jem tü­his­tas ot­su­se