Raa­si­ku val­la­va­nem käis tee­del li­be­dust tõr­ju­mas

186
ANDRE SEPP.

Eel­mi­sel tei­si­päe­val, kui sa­das jää­vih­ma ja teed olid kõik­jal vä­ga li­be­dad, sõi­tis Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp hi­li­s-õh­tul kaa­sa tee­hool­dus­ma­si­na­ga, mis puis­tas tee­de­le soo­la. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et neil on küll le­ping li­be­du­se­tõr­jeks kõn­ni­tee­del, kuid sõi­du­tee­de soo­la­ta­mist-lii­va­ta­mist on tel­li­tud vas­ta­valt va­ja­du­se­le.

„Tei­si­päe­val tek­kis mõ­ne tun­ni­ga ka­tast­roo­fi­li­ne olu­kord, oli nii li­be, et lii­ni­bus­sid sei­sid ko­ha­peal. Kuid siis olid kõik Põh­ja-Ees­ti li­be­du­se­tõr­jeau­tod hõi­va­tud, al­les hi­li­sõh­tul sai­me Tä­na­va­pu­has­tu­se ASi au­to ap­pi. Ku­na ilm oli udu­ne ja kaar­dist pol­nuks ju­hi­le abi, läk­sin tee­ju­hiks,“ rää­kis val­la­va­nem.

Plaan oli soo­la ja gra­niit­kil­lus­tik­ku puis­ta­ta Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­tee­de­le. Li­be­du­se­tõr­jet jõu­ti te­ha õh­tul ala­tes kel­la 23 ku­ni kol­me­ni öö­sel, sel­leks ajaks olid Aru­kü­la pea­mi­sed teed lä­bi sõi­de­tud, kuid Aru­kü­la-Ka­le­si teel va­jus ka tee­hool­dus­ma­sin teelt ära ning Raa­si­ku­le enam ei jõud­nud: „Sel­lest, mis te­ha jõu­ti, oli pal­ju abi, sool hak­kas ko­he toi­mi­ma ja järg­mi­sel päe­val oli olu­kord tee­del tun­du­valt pa­rem.“

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et neil ei õn­nes­tu­nud lei­da tee­hool­dus­ma­si­nat val­la suu­re­ma­te­le tee­de­le li­be­dust tõr­ju­ma, kuid kõi­ge hul­le­mas olu­kor­ras tee­de­le puis­ta­sid gra­niit­kil­lus­tik­ku val­la le­pin­gu­li­sed lu­me­lük­ka­jad.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks kir­jel­das, et olu­li­se­maid val­la­teid ka­res­ta­ti grei­de­ri­ga ning Kuu­sa­lu ale­vi­kus pan­di lii­va jalg­tee­le Meie Poest ku­ni Kesk­väl­ja­ku­ni. Kiiu-Kä­li jalg­teel oli kolm päe­va li­be­du­se tõt­tu ras­ke lii­ku­da, kuid ini­me­sed olid te­ma sõ­nul mõist­vad ja saa­di aru, et te­gu on era­kor­ra­lis­te il­mas­ti­ku­tin­gi­mus­te­ga.

Lok­sa abi­lin­na­pea And­res Kask­la sõ­nas, et ker­ge ei ol­nud, aga saa­di hak­ka­ma. Mi­tu aas­tat on ko­gu lin­na pea­le jao­ta­tud lii­va­kas­tid, kõn­ni­teid lii­va­ta­sid Lok­sa Hool­du­se hea­kor­ra­töö­ta­jad. Sõi­du­teid lii­va­ta­ti Lok­sa Hool­du­se trak­to­ri­te abil. Lok­sa pea­tä­na­va­tel te­gi li­be­du­se­tõr­jet OÜ Üle, ku­na te­gu on rii­gi­maan­tee­de­ga.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus kin­ni­tas Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se uued hin­nad ning hil­jem tü­his­tas ot­su­se
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li jä­re­le­val­vest