Millist noorsootööd Kuusalu vallas tahetakse?

2717

Kuusalu valla noorsootöö arengukava teemaline ümarlaud Pärispea seltsimajas kujunes tõsiseks diskussiooniks.

„Kuusalu vallas teeb poole kohaga töötaja noortekeskuses piltlikult öeldes kahe pastakaga noorsootööd. Olen saanud Kiiu noortekeskuses erinevaid ettevõtmisi korraldada annetuste abil. Palun öelge, kuidas saaksin oma töös parem olla, et mind võetaks kuulda ja ka vald hakkaks osaliselt toetama noorsootöö tegevusi ega piirduks ainult majakarpide võimaldamisega, seda viimast ei ole õige pidada noorsootööks vaid hoopis üheks vahendiks. Vald ei saa lugeda noorsootööd tehtuks ainult sellega, et meil on hoonetena noortekeskused,“ võttis ümarlauas sõna Monika Soosaar, kes on Kiiu noortejuhina töötanud mullu septembrist.

„Tegime oma organisatsiooni, MTÜ Noorte Vägi. Esitasime valla vabaaja komisjonile projekti, mis hõlmas kümmet tegevust noortega, kaasates ka neid noori, kes igapäevaselt noortekeskustes ei käi. Mitte ühtegi tegevust ei rahastatud ja tagasisidet ei tulnud, et miks öeldi „ei“. Saime sellest nii aru, et noorsootööd ei peeta vajalikuks. Selle projektiga oleksime läinud toetusi küsima eri fondidesse, vald oleks toetanud, kuid „ei“ ütlemine oli meie jaoks sõnum, et pole oluline teema.“

Noorsootöö arengukava ümarlaua kokku kutsunud abivallavanem Milli Kikkas selgitas, et taotlused tuli vabaaja komisjonile esitada septembri keskpaigaks, Noorte Vägi projekt saabus jaanuaris. Vald saab omaosalusega rahastada projekte alles siis, kui neile on mujalt fondidest abiraha lubatud.

Milli Kikkas: „Vald peab teadma, kuhu fondi projekt esitatakse, ning annab garantiikirja omafinantseeringu kohta.“

Monika Soosaar: „Me sügisel alles moodustasime koos noortekeskuste tookordse juhi Priit Parro ja Kolga noortejuhi Marju Jaanimäega MTÜ Noorte Vägi.
Strateegia ja tegevuskava koostamine võttis aega – kuni olime enda jaoks selgeks teinud, kuidas tahame edasi minna. Hinnanud kompetentsi ja kogemusi, leidsime, et saame luua nende tegevuste kaudu tingimused noorsootöö arenguks.“

MTÜ Pärispea Seltsimaja juht ja vabaaja komisjoni liige Asko Aug sõnas, et küsitud summa oli suur – üle 7800 euro, Toetuste jaoks kavandatud eelarves sellist raha ei olnud.“

Monika Soosaar märkis, et vallalt ei oodatudki kogu summat, vaid osalist toetust, mis võimaldanuks küsida ka mujalt: „Investeeringuprojektide puhul võib garantiikiri olla piisav, aga fondid, kuhu tahame pöörduda, soovivad, et vald oleks kaasatud, mitte ainult lubadustega, vaid reaalselt. Tundub, et on kaks eri kontseptsiooni. Kui vald oleks öelnud, kui palju saab toetuseks anda, oleks see läinud omafinantseeringu katteks.“

Milli Kikkas märkis, et peale MTÜ omaosaluse ei olnud teisi rahastajaid näidatud.

Vihasoo lasteaia-algkooli direktori Marika Astori küsimusele, kas valla noorsootöö on alarahastatud, vastas Monika Soosaar, et probleem ei seisa ainult rahas: „Meie küsimus on, kuidas saame oma tööd teha süsteemsemalt. Tahaksime tegutseda, aga kas noorsootöö on vallale poliitiliselt oluline, kas oleme oma tööga väärtuslikud. Me ei pea minema vana teed mööda, süsteemi on raske liigutada, aga vaatame teistmoodi, senistest raamidest väljas. Et midagi uut teha, tuleb vana ära lõpetada.“

Noorsootöö kümme valdkonda
Ühe võimaliku variandina, kuidas noorsootööd paremaks teha, võiks vallamajas olla oma noorsootöö spetsialist, kes vastutaks noorsootöö kõigi kümne alavaldkonna tegevuste eest, arvasid noorsootöötajad.

Kolga noortekeskuse juht Marju Jaanimäe loetles noorsootöö strateegiasse kirja pandud valdkonnad, mis on platvorm selleks, et noorest kasvaks korralik kodanik: erinoorsootöö, huviharidus ja -tegevus, teavitamine, nõustamine, noorsoo-uuringud, noorsootööalane koolitus, noorte tervistav ja arendav puhkus, töökasvatus, rahvusvaheline noorsootöö ja noorte osalus. Noortekeskused on noorsootöö mõistes nagu tilk meres.

Kuusalu Noortekeskuste juht Annika Agu-Aasrand: „See on kogu Eesti probleem, et valdades pole noorsootöö spetsialisti. Noored on meie tulevik, noorsootöö vajab tõsist suhtumist.“

Milli Kikkas kahtles, kas suudaks põhjendada, milleks oleks vaja eraldi noorsootöötajat ja kirjeldada, mida ta täiskohaga tegema peaks.

Marika Astor tegi ettepaneku vaadata noorsooasutuste olemas­olev struktuur vallas läbi, tuua välja selle plussid ja miinused ning hakata arutama, kuidas minna edasi.

Monika Soosaar: „Mina noorsootöötajana vajan kindlasti noorsootöö arengukava, kus oleks ka iga-aastased tegevuskavad, saaksime tegutseda kindlate sihtide nimel koostöös valla ametnike ja noorsootöö-MTÜdega. Noortele endile pole sellist arengukava vaja, nemad tahavad, et oleks huvitav, piisaks tegevusi. Mitmed õnnestunud praktikad näitavad Eestis ja põhjamaades, et noorsootöö oma valdkondadega on oluline osa riigi üldises arengus. Enesega toimetulev ja sotsiaalsete oskustega noor on riigile odavam kui niiöelda tulekahjude kustutamine kuritegevuses ja kodaniku­ükskõiksuses.“

Milli Kikkas: „Võib-olla tõesti on aeg Kuusalu valla noortekeskused allasutusena ära kaotada, anda töö üle MTÜdele. Kogu see arutelu ongi ka osa arengukavast, mille koostamise vajalikkuse üle me täna siia aru pidama tulime.“

Lepiti kokku, et tema ning Kuusalu valla noortekeskuste juht Annika Agu-Aasrand, Kiiu noorsootöötaja Monika Soosaar ja Kolga noorsootöötaja Marju Jaanimäe saavad 10. mail omavahel kokku, arutavad need küsimused läbi. Suurem ring noorsootööga kokkupuutuvaid inimesi kogunevad järgmisesse ümarlauda juuni alguses, kus räägitakse juba konkreetsemalt, kes ja kuidas hakkab noorsootöö arengukava kokku panema.

Mullu alustasid Monika Soosaar, Priit Parro ja Marju Jaanimäe arengukava koostamist, edasi ei tegeldud majanduslikel põhjustel, rääkis Milli Kikkas ning edastas vallavalitsuse sõnumi, et töötasu selle eest pole ega tule vallalt.

Monika Soosaar arvas, et koostaja võib leida vabatahtlike seast, on mitmeid sihtasutusi.

Ümarlauast võtsid osa veel valla haridusspetsialist Kai Sinisalu ja Kuusalu valla noortevolikogu loomise üks algatajaid Robert Vilepaju.

Noorsootöö MTÜd
MTÜ Kuusalu Avatud Noortekeskus tegutseb 2002. aastast, juhatuse liige on Annika Agu-Aasrand. MTÜ kaudu finantseeritakse erinevaid projekte ning suviseid töö- ja puhkelaagreid.

2011 sügisel loodi MTÜ Noorte Vägi, praegu on kaks liiget: Monika Soosaar ja Marju Jaanimäe. Noorte Vägi nimel vabaajakomisjonile esitatud projektis oli 10 ettevõtmist: noortekeskuste sünnipäevakuu tegevused, avatud uste päev, teemaõhtud ja sünnipäeva pidu; NÖÖ ehk Noorte Öö: seiklusmäng pimedas ja stiilipidu; noorte kevadkool – koolitused arendamaks noorte sotsiaalseid toimetulekuoskusi ja kodanikuaktiivsust, terviseedendus; noortekeskuste jõuluõhtu – lugude vestmine ja kitarrikontsert; noortekeskuste fotoseiklus – fotojahi seiklusmäng; Kolga noortekeskuse Jõulukodu; Kiiu noortekeskuse Ametite Kuu; noortekeskuste vabatahtlike võrgustiku loomine ja rahvusvahelise vabatahtliku kaasamine; teavitustegevused meedias – temaatilised artiklid; infovoldikud.

Toetust 2012. aastaks vallaeelarvest ei saadud. Kas tegevused jäävad ära, taotlejad ei tea.

Monika Soosaar: „Aeg näitab, kui palju tänu noorte tungivale soovile annetajate ja lapsevanemate abiga tehtud saab.“

Milli Kikkas: „Vald on igal aastal toetanud noorteüritusi. Taotlused laekusid siis MTÜlt Kuusalu Avatud Noortekeskus ettenähtud korras ja ajal.“

Kuusalu Noortekeskused, mis tegutseb valla allasutusena 2005. aastast, koosneb kolmest noortekeskusest. Juht on Annika Agu-Aasrand, kes töötab Kuusalus täiskohaga. Kolga ja Kiiu noortekeskustes töötavad Marju Jaanimäe ja Monika Soosaar poole kohaga. Noortekeskuste tööd kureerib abivallavanem Milli Kikkas.

Eelmine artikkelSoodlast leiti mürsk
Järgmine artikkelEesti Metsaühistu tegevuse pearõhk on Harju metsaomanikel