Val­lad kut­su­vad – too­ge mak­sud ko­du­koh­ta

154
Väljavõte Anija valla elanikekampaania reklaamist.

Pal­jud oma­va­lit­su­sed on aas­ta lõ­pus taas käi­vi­ta­nud ko­da­ni­ku­kam­paa­nia. Är­gi­ta­tak­se, et ini­me­sed re­gist­ree­rik­sid end rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ko­du­val­la ela­ni­kuks hil­je­malt käe­so­le­va aas­ta lõ­puks. Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­sust lae­kub osa ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le. Alu­seks võe­tak­se rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­med 1. jaa­nua­ri 2022 sei­su­ga.

Kam­paa­nia raa­mes on väl­ja pan­dud uu­te­le ela­ni­ke­le tä­nu­kin­gi­tu­sed.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las on ko­da­ni­ku­kam­paa­niaid kor­ral­da­tud aas­taid. Kes re­gist­ree­ri­vad end det­semb­ri­kuu jook­sul Ani­ja val­la ela­ni­kuks, saa­vad va­li­da tä­nu­kin­gi­tu­se: El­ro­ni sõi­du­kre­diit 300 eu­ro ula­tu­ses või 100eu­ro­ne Coo­pi, Circ­le K, Ani­ja mõi­sa, res­to­ra­ni Va­na Wak­sal, Keh­ra/Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne, Seik­lus Kõr­ve­maal, Voo­se Päi­ke­se­ko­du või koh­vik Soh­vi­ku kin­ke­kaart, Sõnumitooja aastatellimus. Li­saks loo­si­tak­se Ani­ja val­la kõi­gi re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke va­hel väl­ja 10 au­hin­da. Peaau­hind on jalg­ra­tas, teis­tel au­hin­na­saa­ja­tel on või­ma­lus va­li­da tä­nu­kin­gi­tus­te seast.

Ani­ja val­las oli 1. jaa­nua­ri 2021 sei­su­ga 6273 ela­nik­ku, 9. det­semb­ri sei­su­ga on 6223. Val­la­va­lit­su­se in­fos­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov ni­me­tas loo­mu­li­kuks, et osa ela­nik­ke aas­ta jook­sul lah­kub – noo­red lä­he­vad mu­ja­le koo­li­des­se või ko­li­vad, Tal­lin­nas tööl käi­vad ini­me­sed soo­vi­vad ka­su­ta­da seal­set ta­su­ta ühis­trans­por­ti, ka ii­ve on ne­ga­tiiv­ne. Aas­ta­lõ­pu ela­ni­ke­kam­paa­nia­ga soo­vi­tak­se ela­ni­ke ar­vu hoi­da enam-vä­hem sta­biil­se­na.

Tä­na­vu­ses kam­paa­nias võr­rel­dak­se in­ves­tee­rin­gu­te mak­su­must val­da re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke mak­su­tu­lu­ga: „Loo­da­me sel moel te­ha ini­mes­te­le aru­saa­da­va­maks, mil­li­ne on seos sis­se­kir­ju­tu­se ja elu­kesk­kon­na kva­li­tee­di va­hel. Näi­teks ma­dal­seik­lus­par­gi ra­ja­mi­seks on va­ja kesk­mi­selt ühek­sa ini­me­se ühe aas­ta mak­su­dest saa­da­vat tu­lu.“

Au­hin­nad kõi­gi ela­ni­ke va­hel, kel­le elu­koht on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris 1. jaa­nua­ri sei­su­ga Ani­ja val­las, loo­si­tak­se 12. jaa­nua­ril.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­las po­le vii­mas­tel aas­ta­tel au­hin­da­de­ga ko­da­ni­ku­kam­paa­niat kor­ral­da­tud. See­kord­se kam­paa­nia jook­sul Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­nud saa­vad va­li­da tä­nu­kin­gi­tu­seks Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se 10 kor­ra kin­ke­kaar­di või Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­se ning Kuu­sa­lu val­la kõi­gi uute ela­ni­ke va­hel loo­si­tak­se au­hin­naks 1000 eu­rot. Lisaks loositakse kõigi Kuusalu valla kodanike vahel Sõnumitooja 10 aastatellimust ja 10 Kuusalu spordikeskuse 10 korra kinkekaarti.

Ko­da­ni­ku­kam­paa­nia di­gi­rek­laa­mi­des tut­vus­ta­tak­se val­la pa­ku­ta­vaid hü­ve­sid koos lin­ki­de­ga täp­se­ma­le in­fo­le: tal­vi­ne tee­hool­dus õuea­la­ni, ko­du­oma­ni­ku mak­su­soo­dus­tus, lap­se sün­ni toe­tus 400 eu­rot, õpi­la­se sõi­du­ku­lu­de toe­tus hu­vi­ha­ri­du­ses- ja te­ge­vu­ses osa­le­mi­seks, ala­tes tei­sest lap­sest las­teaia ko­ha­ta­su va­bas­tus, las­te­rik­ka pe­re toe­tus, või­ma­lus taot­le­da toe­tust ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist, või­ma­lus an­da Kiiu jäät­me­jaa­ma jäät­meid ta­su­ta.

Kuu­sa­lu val­las oli 1. jaa­nua­ri 2021 sei­su­ga 6491 ela­nik­ku, 1. no­vemb­ri 2021 sei­su­ga 6553. Kam­paa­nia on ju­ba pan­nud ini­me­si Kuu­sa­lu val­la tee­nus­te koh­ta täp­se­malt uu­ri­ma, eel­mi­sel nä­da­lal käis üks pe­re ühi­selt end val­da sis­se kir­ju­ta­mas. Elu­ko­ha­tea­te saab esi­ta­da ka di­gi­taal­selt, val­la ko­du­le­helt leiab kam­paa­nia kuu­lu­tu­se juu­rest vas­ta­va lin­gi.

Kuusalu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ühe mak­su­maks­ja koh­ta on lae­ku­nud Kuu­sa­lu val­la­le kesk­mi­selt 2000 eu­rot aas­tas mak­su­tu­lu. Sa­mas mak­sab 1 ki­lo­meet­ri tee mus­ta kat­te al­la vii­mi­ne um­bes 50 000 eu­rot, män­gu­väl­jak 15 000-20 000 eu­rot, täiendava tänavavalgustposti paigaldamine 4000 eu­rot.

Kam­paa­nia au­hin­da­de saa­jad loo­si­tak­se 10. jaa­nua­ril val­la­ma­jas. Kes soo­vib, võib min­na se­da jäl­gi­ma.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las oli ela­nik­ke 1. jaa­nua­ri sei­su­ga 5161, det­semb­ri al­gu­ses oli 85 võr­ra roh­kem ehk 5246. Kõi­ge roh­kem li­san­dus uu­si ela­nik­ke mais, mil val­da saa­bus 43 ela­nik­ku ja re­gist­ree­ri­ti 6 lap­se sünd.

Aas­ta lõ­pus on val­la­va­lit­su­sel ka­vas te­ha ela­ni­ke re­gist­ris­se saa­mi­seks üles­kut­seid sot­siaal­mee­dias ning loo­si­da au­hin­du tä­na­vu tei­sel poo­laas­tal val­da re­gist­ree­ru­nu­te va­hel.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 15. detsembril
Järgmine artikkelValk­la Sü­da­me­ko­du ava­tak­se jaa­nua­ris