Val­la kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­jaks va­li­tud Kuu­sa­lu Kroo­ni­kal on ko­du­kan­dist li­gi 200 vi­deok­lip­pi

93
MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka ope­raa­tor, val­gus­ta­ja, mon­tee­ri­ja RAUL VAL­GIS­TE mul­lu su­vel Ha­ra en­di­ses pii­ri­val­ve­kor­do­nis La­he­maa mi­li­taar­pä­ran­di päe­val.

MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka juht RAUL VAL­GIS­TE alus­tas kroo­ni­ka­vi­deo­te­ga viis aas­tat ta­ga­si ho­bi­na, nüüd on ku­ju­ne­nud põ­hi­tööks.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le 2021. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­ja leid­mi­seks esi­ta­sid pak­ku­mi­se 3 fil­miet­te­võ­tet. Kal­lim pak­ku­mi­ne oli 9900 eu­rot, oda­vam 5959 eu­rot.
Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son, val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel, kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo ja te­da lap­se­puh­ku­se ajal asen­dav Gre­te Land­son.

Es­ma­kord­selt ar­ves­ta­ti võit­ja va­li­mi­sel pea­le hin­na veel fil­mi­tee­nu­se si­su ja kir­jel­dust, va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on le­ping sõl­mi­tud oda­va­ma hin­na pak­ku­nud fil­mi­te­gi­ja­ga. Muu­de­tud kon­kur­si­tin­gi­mu­sed tõid või­du MTÜ­le Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, mil­le juht Raul Val­gis­te an­nab jaa­nua­ri lõ­pus Kuu­sa­lu val­la­le üle 2020. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi.

Käe­so­le­va aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­ge­mi­se eest kü­sib Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka 7200 eu­rot, möö­du­nud aas­tal oli hind sa­ma. Raul Val­gis­te on Kuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­fil­mi val­mis­ta­nud veel 2018. aas­tal toi­mu­nu koh­ta.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et ot­su­se lan­ge­ta­mi­ne ei ol­nud ker­ge, pal­ju liht­sam on võit­ja mää­ra­ta oda­va­ma pak­ku­mi­se jär­gi: „Na­gu oli eel­mi­ne, on ka tä­na­vu­ne aas­ta ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu kee­ru­li­ne. Li­saks mak­su­mu­se­le vaa­ta­si­me fil­mi­mi­sel ka­su­ta­ta­vat teh­ni­kat, va­ra­se­mat töö­ko­ge­must, esi­ta­tud näi­di­se­pi­soo­de ja või­ma­lik­ku paind­lik­kust fil­mi­ta­va­te sünd­mus­te osas, et saaks va­ja­du­sel kii­res­ti kaa­sa rää­ki­da või asen­da­da, sest olu­kor­rad või­vad muu­tu­da.“

Mul­lu­sest ko­ge­mu­sest tu­le­ne­valt ei ol­nud kon­kur­si­tin­gi­mus­tes see­kord loe­te­lu üri­tus­test, mil­le koh­ta kroo­ni­kak­lip­pe te­ha. Need le­pi­tak­se kok­ku edas­pi­di, nõu­tav on, et val­la­le an­tak­se üle 60mi­nu­ti­li­ne film, mil­les on 12 vä­he­malt 5 mi­nu­ti pik­kust in­for­ma­tiiv­set vi­deot aas­ta jook­sul val­las toi­mu­nud üri­tus­test.

Raul Val­gis­te loet­les, et kind­las­ti tu­leb fil­mi­lõik Sal­mis­tu sa­da­ma val­mi­mi­sest, Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja ehi­tu­sest ning pak­kus, et ka La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sest. Muus osas täp­sus­ta­tak­se edas­pi­di.

Kon­kur­si koh­ta mär­kis ta, et näi­dis­töö­de­na tut­vus­tas sal­ves­tust Uu­ri kü­las toi­mu­nud kont­ser­dist „Len­da lin­du“, Kuu­sa­lu val­la 2018. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi ühe epi­soo­di­na fil­mi­tud „Ees­ti Va­ba­riik 100 ja Kuu­sa­lu vald 80“ ning üh­te kol­mest muu­si­ka­vi­deost, mis sai möö­du­nud sü­gi­sel teh­tud Joa­ves­ki bän­di­le.

Po­pu­laar­sed kli­pid Sal­mis­tu sa­da­mast
Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka aval­das esi­me­se vi­deok­li­pi sot­siaal­mee­dias Vi­meo kesk­kon­na va­hen­du­sel märt­sis 2016. Nüüd­seks on neid ava­lda­­tud Kuu­sa­lu val­las toi­mu­nud ava­li­kest üri­tus­test, spor­di­võist­lus­test, kont­ser­di­test, teat­rie­ten­dus­test, va­li­mis­de­bat­ti­dest ja teis­test päe­va­ka­ja­lis­test sünd­mus­test koos in­terv­juu­de­ga kok­ku li­gi 200. Sal­ves­ta­tud ma­ter­ja­li on ka­su­ta­tud ETV saa­tes „Pealt­nä­gi­ja“ ning TV3 ja Ka­nal 2 uu­dis­te­saa­de­tes. Kol­ga­kü­las sal­ves­ta­tud do­ku­men­taal­fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis – 50 aas­tat hil­jem“ an­dis Raul Val­gis­te Ees­ti Fil­miar­hii­vi­le.

Eel­mi­se aas­ta sü­gi­sel ku­ju­ne­sid kõi­ge vaa­da­tu­ma­teks ti­me­lap­se ehk aja­li­selt kii­ren­da­tud lõi­gud töö­dest Sal­mis­tu sa­da­mas nä­da­la kau­pa – ok­toob­ris ala­nud lam­mu­ta­mi­sest ku­ni lää­ne- ja põh­ja muu­li ehi­tus­töö­de­ni. Raul Val­gis­te sõ­nul leid­sid ko­ha­pea­le sea­tud val­ve­kaa­me­ra­te sal­ves­ta­tud fo­to­dest vi­deoks mon­tee­ri­tud kli­pid oo­ta­ma­tult suurt tä­he­le­pa­nu, mõ­nel on uni­kaal­seid vaa­ta­jaid 1300-1400, kesk­mi­selt oli vaa­ta­jaid igal vi­deol 500 rin­gis.

„Vii­ma­se, ühek­san­da vi­deo­lõi­gu aval­da­sin en­ne jõu­lu­pü­hi. Ehi­ta­ja pal­vel roh­kem nä­da­la-üle­vaa­teid ei tee. Ehi­ta­ja tõ­des, et need on lii­ga de­tail­sed ning kon­ku­ren­did vaa­ta­vad kui õp­pe­vi­deoid. Igal fir­mal on omad töö­ni­pid, mi­da ei soo­vi­ta kon­ku­ren­ti­de­ga ja­ga­da. Lep­pi­si­me kok­ku, et teen veel kolm klip­pi eta­pi­vii­si­li­selt: kui muu­lid ja kaid ehk ve­sie­hi­tus­tööd on val­mis, sa­da­ma ak­va­too­riu­mi tüh­jaks kae­va­mi­sest ning lõ­puks ujuv­kai pa­ne­kust ja vii­mist­lus­töö­dest,“ kir­jel­das Raul Val­gis­te.

Ta li­sas, et sa­ma­moo­di on val­ve­kaa­me­ra pan­dud pil­dis­ta­ma Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­ma­ja ehi­tusp­lat­si. Ka seal­se­test töö­dest ei hak­ka il­mu­ma iga­nä­da­la­si kii­ren­da­tud üle­vaa­teid. Esi­me­ne klipp tu­leb en­di­se õpi­las­ko­du hoo­ne lam­mu­ta­mi­sest, tei­ne algk­las­si­ma­ja müü­ri­de ker­ki­mi­sest ning kol­mas üle­vaat­lik lõik ehi­tus­töö­dest, kui hoo­ne on val­mis.

Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka saab viieaas­ta­seks
Raul Val­gis­te ko­lis koos pe­re­ga Kuu­sal­lu ela­ma 2002. aas­tal. Ta on töö­ta­nud val­la­le kuu­lu­va OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus ju­hi­na, on koos­ta­nud vee­ma­jan­du­se aren­gu­ka­va­sid ja ol­nud üle Ees­ti eri­ne­va­te vee­ma­jan­dusp­ro­jek­ti­de pro­jek­ti­juht. Ta on aas­taid kuu­lu­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se, juh­ti­nud vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­vald­kon­na ko­mis­jo­ni­de, ka re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni tööd.

Aas­tal 2016 osa­les ta režis­söör Jü­ri Tal­lin­na kroo­ni­ka­süžee­de loo­mi­se koo­li­tu­sel, mis toi­mus Kol­gas. Sel­lest sai tõu­ke, hak­kas soe­ta­ma fil­mi­teh­ni­kat ning fil­mi­ma ja aval­da­ma Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka­na üle­vaa­teid ko­ha­li­kest üri­tus­test. Prae­gu­seks on MTÜ-l Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka küm­me­kond vi­deo- ja fo­to­kaa­me­rat, droo­nid fil­mi­mi­seks ja hil­ju­ti sai ka ot­seü­le­kan­deks va­ja­mi­ne­va teh­ni­ka.

Raul Val­gis­te: „Ot­seü­le­kan­de või­me­kus on ole­mas nii vä­li- kui si­se­tin­gi­mus­tes. Esi­me­sed proo­vi­tööd on teh­tud. Ot­seü­le­kan­ne oli det­semb­ris Tal­lin­na lin­na tel­li­mu­sel jõu­lu­maa kont­ser­dist Pi­ri­ta kloost­ris. Ni­me poo­lest on te­gu MTÜ­ga Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, kuid ena­mik töid tel­li­tak­se ju­ba väl­jast­poolt ko­du­val­da. Det­semb­ris sai fil­mi­tud Tal­lin­na et­te­võt­lu­s-a­me­ti tel­li­mu­sel pil­li­roost jõu­lu­kuu­se meis­ter­da­mist Tal­lin­na tu­ris­miin­fo­kes­ku­ses ning Viim­si val­la tel­li­mu­sel uue Ar­tiu­mi ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­kes­ku­se ehi­tust. Töö­ta­nud olen mit­mel pool üle Ees­ti, ka saar­tel. Hea part­ner on ol­nud Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Kä­si­töö Liit, kel­le­ga koos­töös ole­me tei­nud vii­ma­se ka­he aas­ta jook­sul 32 lü­hi­fil­mi Ees­ti tra­dit­sioo­ni­li­sest kä­si­tööst ja kä­si­töö­meist­ri­test. Pro­jek­ti fi­nant­see­ris Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal. Li­saks küm­me­kond kä­si­tööa­last õp­pe­vi­deot.“

Valk­la bap­tis­ti­ko­gu­du­se dia­ko­ni­na on Raul Val­gis­te alus­ta­nud ot­seü­le­kan­ne­te te­ge­mist ju­ma­la­tee­nis­tus­test Valk­la pal­ve­ma­jas, kui osa­le­vad kü­la­li­se­si­ne­jad.

Ku­na väl­ja­sõi­te on pal­ju ning roh­kelt ku­lub ae­ga fil­mi­tud ma­ter­ja­li üle­vaa­ta­mi­se­le ja kok­ku mon­tee­ri­mi­se­le, on te­da ai­da­nud tüt­red. Prak­ti­ka an­dis tõu­ke elu­kut­se­va­li­kuks. Lui­sa Val­gis­te õpib Bal­ti Fil­mi- ja Mee­dia­koo­li 1. kur­su­sel au­dio­vi­suaal­set mee­diat. Emi­lia Val­gis­te on Tar­tu Kõr­ge­mas Kuns­ti­koo­lis Pal­las mee­dia- ja rek­laa­mi­di­sai­ni eria­la kol­man­da kur­su­se tu­deng.

Raul Val­gis­te: „Olen Vi­meo kesk­kon­da laa­di­nud li­gi 350 val­mis mon­tee­ri­tud fil­mi-vi­deot. Vi­deoar­hiiv si­sal­dab enam kui tu­han­de tun­ni ja­gu au­dio­vi­suaal­set ma­ter­ja­li, mis sal­ves­ta­tud viie aas­ta jook­sul. Ho­bist on saa­nud töö, li­saks te­ge­vus­ku­lu­de kat­mi­se­le ja uue teh­ni­ka ost­mi­se­le olen saa­nud ju­ba en­da­le pal­ka maks­ta. Ku­na soo­vin ka edas­pi­di või­ma­lu­sel te­ha vi­deoid Kuu­sa­lu val­la tel­li­mu­sel, ot­sus­ta­sin Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gust lah­ku­da, et ära hoi­da või­ma­lik­ke po­lii­ti­li­si et­te­hei­teid. Tea­ta­sin va­li­mis­lii­dus Ühi­ne Ko­du, et ei plaa­ni edas­pi­di ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­da.“

Eelmine artikkelEKA ja TalTechi tudengid Suurpeal, Pärispeal, Haras
Järgmine artikkelJÜ­RI LILL­SOO ei naa­se Ani­ja vo­li­kok­ku