Lap­se­va­ne­ma koo­lib­lo­gi 2. osa

327
Dis­tant­sõ­pe Au­gi­de pe­res. Ema IN­GELD­RIN AUG ja tüt­red ANNE-MARI, TRIINU-LIIS, HELE-RIIN.

IN­GELD­RIN AUG

Tei­ne nä­dal ko­duõ­pet. Nüüd­seks oled mõist­nud, et ko­duõ­pe kes­tab tõe­näo­li­selt ap­ril­li lõ­pu­ni ning sp­rin­di­teh­ni­ka­ga ma­ra­to­ni­ra­jal võis­tel­da po­le mõ­tet. Ehk on se­da mõist­nud ka õpe­ta­jad, kes loo­de­ta­vas­ti saa­vad aru, et ko­dus teh­ta­vaid üle­san­deid po­le mõ­tet tei­ne­tei­se või­du e-koo­li üles la­du­da. See toob kaa­sa õpi­las­te üle­koor­ma­tu­se ning lap­se­va­ne­ma­te pa­ha­mee­le, sest ik­ka­gi on ko­dus ole­vad emad ja isad need, kes prae­gu­ses erio­lu­kor­ras on esi­me­ne kon­takt las­te­le õp­pe­töö te­ge­mi­sel.

Uus nä­dal on too­nud uue me­too­di­ka ka meie pe­res. Sel­leks on vä­ga liht­ne dis­tant­see­ru­mi­se mee­tod. Ku­na oma põ­hi­töö on va­ja ik­ka­gi se­ga­ma­tult ära te­ha, siis lu­kus­tad end tei­se tup­pa (hal­ve­mal ju­hul saab sel­leks väi­ke­ses ma­ja­pi­da­mi­ses van­ni­tu­ba või ma­ga­mis­tu­ba) või veel pa­rem – leiad tei­se töö­kesk­kon­na ko­du­sein­te va­helt ee­mal. Meil on sel­leks su­ve­ma­ja, mis ka­hel nä­da­la­va­he­tu­se päe­val sai kaug­töö te­ge­mi­seks kor­da sä­ti­tud, soo­jaks köe­tud ning val­mis sea­tud. Küt­te­ku­lud ko­du­ses ma­ja­pi­da­mi­ses tõu­se­vad küll kaks kor­da, aga mis te­ha – hä­da­olu­kord.

Just sel sa­mal ku­lu­de tee­mal tu­leb pea­tu­da veel­gi. Tei­se ko­duõp­pe nä­da­la kes­kel avas­tad, et oled üle­ta­nud oma Coop klien­di­kaar­di li­mii­ti, sest söö­gik­raa­mi ku­lub ko­dus poo­le roh­kem. Va­ra­sem ko­hus­tus pak­ku­da kii­re hom­mi­ku­söök ja õh­tu­söök on asen­du­nud vä­he­malt nel­ja söö­gi­kor­ra­ga, sest tun­dub, et pe­re kolm last on pi­de­valt näl­ja­sed na­gu jõe­ho­bud loo­maaias. Oh, küll olid head ajad, kui lap­sed ühe toe­ka kõ­hu­täie lõu­na ajal ning pi­ka­päe­va oo­te koo­lis said.

Õn­neks on koo­li­toi­du te­maa­ti­ka­ni jõud­nud ka koo­li­pi­da­ja ehk ko­ha­lik oma­va­lit­sus, kes pa­lub nä­da­la tei­ses poo­les e-koo­li va­hen­du­sel tea­da an­da koo­li­toi­du pa­ki soo­vist. Ju­ba ree­de hom­mi­kul on kolm pa­ber­kot­ti toi­duk­raa­mi­ga kon­tak­ti­va­balt uk­se ta­ga, sees kõi­ke ala­tes pii­mast kap­sa­pea­ni. Las­tes­ki te­kib koo­li­toi­du pa­ki osas ko­dus suur ele­vus, iga kur­gi ja kap­sa­pea osas ka ker­ge oma­ni­ku­tun­ne. Pa­ku­tak­se ret­sep­te, mi­da kõi­ke nüüd sel­lest val­mis­ta­da võiks, kah­juks on iga lap­se nä­ge­mus me­nüü osas täies­ti eri­su­gu­ne. See teeb nal­ja ja sii­rast rõõ­mu­gi, sest üks po­si­tiiv­ne vär­ving las­te­ga ko­dus ol­les on see, et mõ­nes neist on tär­ga­nud tõe­li­ne ko­kan­dus­hu­vi. Jär­jest enam kuu­leb ko­dus pal­veid, et ta­haks proo­vi­da nüüd veel kee­ru­li­se­mat koo­gi­ret­sep­ti, sest liht­sa­ma­te küp­se­tis­te te­ge­mi­ne on ju­ba nõn­da häs­ti sel­geks saa­nud.

Koo­lias­ja­des po­le sar­nast ele­vust küll tun­da, aga min­gi­su­gu­ne töö­rütm on nen­de­gi päe­va­ka­vas­se jõud­nud. Hom­mi­kul ma­ga­tak­se küll mõ­nu­ga sis­se nii, et ko­gu koo­li­päev on ka­he tun­ni­ga pi­de­valt nih­kes, aga vä­he­malt lei­tak­se te­ge­mist va­ja­vad koo­li­tü­kid e-koo­li nur­ga­ta­gus­test üles ja kui mis­ki jääb­ki leid­ma­ta, siis tu­le­tab se­da meel­de suur X vir­tuaal­ses päe­vi­kus. Teeb hea­meelt, et mõ­ni õpe­ta­ja on võt­nud jul­gu­se kok­ku ja pla­nee­ri­nud las­te­ga uu­de koo­li­nä­da­las­se vi­deo­tun­ni. Mõ­ni klas­si­ju­ha­ta­ja on kir­ju­ta­nud las­te­le sü­dam­li­ku kir­ja ning kiit­nud neid vap­ra vas­tu­pi­da­mi­se eest. Koo­li­nä­da­la kes­kel he­lis­tab koo­li­di­rek­tor isik­li­kult ja tä­nab et­te­pa­ne­ku­te eest, mi­da esi­me­se koo­li­nä­da­la lõ­pus igalt lap­se­va­ne­malt pa­lu­ti. Mi­nu ül­la­tu­seks võis neid lap­se­va­ne­maid, kes üles­kut­se­le vas­ta­sid, vaid ühe käe sõr­me­del üles lu­ge­da.

En­dal­gi on töö­rütm kas nüüd taas­tu­nud, aga sin­na­poo­le teel. Jär­jest enam mõis­tad, et igaüks peab ko­dus vas­tu­ta­ma ise oma ko­hus­tus­te eest ning nal­ja­ga poo­leks äh­var­dad suu­re­mat last sel­le­ga, et is­tu­ma jää­des peab ta klas­si kor­da­ma hak­ka­ma koos oma noo­re­ma õe­ga. Noo­re­mat äh­var­dad aga sel­le­ga, et võ­tan­gi ta koo­list ära ko­duõp­pe­le, läh­me ja­hi­ga üm­ber­maail­ma rei­si­le ning siis peab ko­gu aeg ema-isa nei­le õpe­ta­jaks ole­ma. Need pe­da­goo­gi­li­selt täies­ti va­led mee­to­did toi­mi­vad pii­sa­valt häs­ti, et ko­he e-kool ava­tak­se ja viim­sed­ki koo­li­tü­kid õpe­ta­ja­te­le lõ­puks ära saa­de­tak­se.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 25. märtsil
Järgmine artikkelKeh­ra lin­na­väl­ja­ku han­ge nur­jus