Valk­la Sü­da­me­ko­du re­no­vee­ri­tud ma­jas saa­vad uue elua­se­me 78 ea­kat

488
Valk­la Sü­da­me­ko­du ava­mi­sel lõi­ka­sid süm­bool­se lin­di lä­bi ju­ha­ta­ja EL­GE HÄR­MA, rii­gi­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees ÕN­NE PIL­LAK, Kuu­sa­lu val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT ja OÜ Sü­da­me­ko­dud nõu­ko­gu esi­mees MAR­TIN KUKK.

„Mul on vä­ga hea meel, et ko­du­paik saab kau­ni ja nõue­te­ko­ha­se hool­de­ko­du. Meie ela­nik­kond va­na­neb ja hool­de­ko­du­koh­ti on va­ja jär­jest roh­kem,“ sõ­nas Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt nel­ja­päe­val, 17. au­gus­til Valk­las.

Valk­la Sü­da­me­ko­du ka­hes re­no­vee­ri­tud ma­jas on kok­ku 150 koh­ta, neist 78 äs­ja a­va­tud A-kor­pu­ses (va­sa­kul) ja 70 mullu avatud B-korpuses (paremal).

Eel­mi­se aas­ta al­gu­ses avas OÜ Sü­da­me­ko­dud Valk­la en­di­se hool­de­ko­du ühes kor­pu­ses 70ko­ha­li­se ea­ka­te­ko­du. Sü­gi­sel tel­li­ti re­no­vee­ri­misp­ro­jekt ning möö­du­nud aas­ta lõ­pus ha­ka­ti üm­be­r e­hi­ta­ma teist kor­pust, mil­le val­mi­mist läi­nud nel­ja­päe­val tä­his­ta­ti.

Rii­gi­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees Õn­ne Pil­lak mär­kis, et hool­de­ko­du tee­nu­se jä­re­le on ju­ba prae­gu vä­ga suur nõud­lus.

„Tä­nu tei­le saa­vad pal­jud pe­red tuua en­da ea­ka lä­he­da­se siia ja jät­ta ra­hu­li­ku sü­da­me­ga teie hool­de,“ tunnustas ta Valk­la Sü­da­me­ko­du töö­ta­jaid.

Valk­la Sü­da­me­ko­du ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma tä­nas ehi­ta­jaid ja kõi­ki tei­si, kes uue ma­ja val­mi­mi­se­le kaa­sa ai­ta­sid, sa­mu­ti sü­da­me­ko­du töö­ta­jaid, ela­nik­ke ja nen­de lä­he­da­si, et re­mon­di-a­ja kan­nat­li­kult vas­tu pi­da­sid.

El­ge Här­ma, Õn­ne Pil­lak, Ter­je Kraan­velt ja OÜ Sü­da­me­ko­dud nõu­ko­gu esi­mees Mar­tin Kukk is­tu­ta­sid Valk­la Sü­da­me­ko­du uue­ne­nud kor­pu­se et­te mu­rup­lat­si­le pih­la­ka ning lõi­ka­sid ma­ja uk­sel lä­bi süm­bool­se lin­di.

Valk­la Sü­da­me­ko­du ka­hes ma­jas on nüüd koh­ti kok­ku li­gi 150 ini­me­se­le – mul­lu ava­tud B-kor­pu­ses 70 ning eel­mi­sel nä­da­lal ava­tud A-kor­pu­ses 78.

2,25mil­jo­ni­li­ne in­ves­tee­ring
Valk­la Sü­da­me­ko­du hoo­ne on E-ku­ju­li­ne ning koos­neb kol­mest oma­va­hel ga­le­rii­ga ühen­da­tud ma­jast. Sü­da­me­ko­du­de nõu­ko­gu esi­mees Mar­tin Kukk sel­gi­tas, et eel­mi­sel aas­tal esi­me­se­na ka­su­tu­se­le võe­tud B-kor­pu­ses teh­ti üm­be­re­hi­tus­töid vä­hem, äs­ja a­va­tud esi­me­ses kor­pu­ses jäid va­nast ma­jast al­les vaid vä­lis­sei­nad.

„Va­he­ta­ti ka­tus, us­test-aken­dest rää­ki­ma­ta. Seest teh­ti ma­ja täies­ti üm­ber, sest see ei ra­hul­da­nud meie va­ja­du­si,“ üt­les ta.

A-kor­pu­se re­no­vee­ri­mi­sse investeeriti 2,25 mil­jo­nit eu­rot.

Ea­ka­te­ko­du laie­ne­mi­se­ga li­san­dus Valk­las­se 1660 ruut­meet­rit pin­da. Uue osa esi­me­sel kor­ru­sel on 24 ja tei­sel kor­ru­sel 34 tu­ba. Tu­ba­de juur­de kuu­lu­vad tua­lett- ja pe­su­ruum, 14 tu­ba on rõ­du­ga, tu­ba­des on voo­did, ka­pid, lauad. Esi­me­sel kor­ru­sel on val­da­valt ka­he­ko­ha­li­sed toad, tei­sel kor­ru­sel ühe­ko­ha­li­sed.

„Nen­de jä­re­le on vä­ga suur nõud­lus, sel­le­pä­rast pla­nee­ri­si­me­gi uue ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le ai­nult pri­vaat­toad,“ põhjendas Mar­tin Kukk.

Re­no­vee­ri­tud ma­ja esi­me­se­le kor­ru­se­le ha­ka­ti ea­kaid ma­ju­ta­ma ala­tes 7. au­gus­tist. Tei­se kor­ru­se pri­vaat­toad on, sest osa mööb­list on veel puu­du. Ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma aval­das loo­tust, et sin­na saab ha­ka­ta ela­nik­ke vas­tu võt­ma sep­temb­ri tei­ses poo­les.

„Ku­na mõ­ned klien­did ko­li­sid B-kor­pu­sest uu­de os­sa, on mõ­le­mas kor­pu­ses va­bu koh­ti, aga hu­vi on vä­ga suur, soo­vi­ja­test puu­du ei ole. Kuu­sa­lu ja ümb­rus­kon­na ini­me­si proo­vi­me või­ma­lu­sel es­ma­jär­je­kor­ras ai­da­ta, kuid meil on klien­te ko­gu Ees­tist,“ lau­sus ta.

Uue ma­ja ava­mi­se­ga li­san­dub Valk­la Sü­da­me­ko­ju 15 uut töö­koh­ta, hool­da­jad ja hool­da­ja abid. Osa neist on ole­mas, va­ja on veel vä­he­malt 7-8 ini­mest.

„Hea­de töö­ta­ja­te leid­mi­ne on kõi­ge kee­ru­li­sem, mit­te ai­nult meil, vaid ka teis­tel hool­de­ko­du­del. Valk­las­se käiak­se töö­le pea­mi­selt Kuu­sa­lust, Kiiust ja Lok­salt, mõ­ned töö­ta­jad on ka Jõe­läht­me val­last ja Tal­lin­nast. Hu­vi­li­sed on oo­da­tud, kõik tub­lid töö­te­gi­jad võ­ta­me vas­tu,“ rää­kis El­ge Här­ma.

Valk­la Sü­da­me­ko­du kol­mas ehk C-kor­pus on se­ni veel re­no­vee­ri­ma­ta ja sei­sab tüh­ja­na. Mar­tin Kukk kin­ni­tas, et re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­tak­se ning nii­pea, kui pro­jekt val­mis, on soov töö­de­ga pihta hakata: „Kui või­ma­lik, soo­vi­me re­no­vee­ri­mist alus­ta­da veel käe­s-o­le­val aas­tal.“

Kol­mas kor­pus on kol­me­kord­ne, sin­na saab ma­ju­ta­da um­bes 100 ini­mest.

„A-kor­pus jääb edaspidi en­da­ga ise toi­me­tu­le­va­te­le, B-kor­pus mä­lu­häi­re­te ja de­ment­sus­sünd­roo­mi­ga ini­mes­te­le ning suur osa C-kor­pusest la­ma­va­te­le hai­ge­te­le,“ selgitas Valkla Südamekodu juhataja.

Eelmine artikkelMil­leks Ani­ja val­la­le veel üks „ter­vi­se­de­poo“?
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaed ko­lib re­mon­di ajaks ko­gu­dus­se ja rah­va­maj­ja