Aeg­vii­du las­teaed ko­lib re­mon­di ajaks ko­gu­dus­se ja rah­va­maj­ja

78
Mum­mu­de rühm koos õpe­ta­ja MA­RI-LIIS RAUD­SEPA­GA on las­teaia re­no­vee­ri­mi­se ajal Aeg­vii­du ko­gu­du­se­ma­jas.

Möö­du­nud nä­da­lal oli Aeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­mis­han­ke pak­ku­mis­te täh­taeg. Kui­gi ehi­tus­töö­de­ga lä­hi­nä­da­la­tel veel ei alus­ta­ta, asub Aeg­vii­du las­teaia sõi­me­rühm eel­mi­se nä­da­la al­gu­sest, 14. au­gus­tist Aeg­vii­du ko­gu­du­se­ma­jas.

1. juu­list lii­de­tud Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia di­rek­tor An­ni­ke Sood­la sel­gi­tas, et Mum­mu­de ehk sõi­me­rüh­mas on pal­ju uu­si lap­si, kes al­les har­ju­vad las­teaia­ga ning et neil ei tu­leks ko­li­mi­se tõt­tu ha­ka­ta pea­gi järg­mi­se ko­ha­ga har­ju­ma, ot­sus­ta­ti nen­de rühm ko­he uue las­teaia-aas­ta al­gu­ses ava­da ko­gu­du­se­ma­jas.

„See oli ka lap­se­va­ne­ma­te soov,“ kin­ni­tas di­rek­tor.

Kaks üle­jää­nud rüh­ma, kus käi­vad 3-6aas­ta­sed lap­sed, saa­vad esial­gu ol­la veel las­teaia­ma­jas, kuid ko­li­vad sealt re­mon­dia­jaks Aeg­vii­du rah­va­maj­ja. See toi­mub tõe­näo­li­selt sep­temb­ri lõ­pus, kui rah­va­ma­jas on et­te­val­mis­tus­tööd las­te vas­tu­võt­mi­seks teh­tud ning val­la­va­lit­sus on sõl­mi­nud le­pin­gu las­teaia re­no­vee­ri­ja­ga.

Ko­gu­du­se­ma­jas 13 mu­di­last
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, kui ot­si­ti las­teaia­le hoo­ne re­mon­di ajaks uut koh­ta, pak­kus ko­gu­dus ühe rüh­ma jaoks oma ma­ja. Sin­na ko­li­ti sõi­me­rühm.

„Seal on las­tel vä­ga mõ­nus, ruu­mi on ise­gi roh­kem kui nen­de en­da rüh­mas las­teaias,“ mär­kis Ani­ja val­la­va­nem.

Aeg­vii­du las­teaia sõi­me­rüh­ma ni­me­kir­jas on 13 last, kõi­ge noo­re­mad on poo­le­teis­taas­ta­sed.

An­ni­ke Sood­la rää­kis, et esial­gu kar­tis, kas rühm ma­hub sin­na oma mööb­li­ga ära, kuid ko­gu­du­se­ma­jas on ruu­mi pii­sa­valt ja Mum­mu­de rühm on saa­nud end uu­de koh­ta ke­nas­ti sis­se sea­da. Ko­gu­du­se­maj­ja on sõi­me­rüh­ma­le si­sus­ta­tud suur köö­gi­nur­ga­ga män­gu­tu­ba, tei­ne suu­rem ruum kohandatud ma­ga­mis­toaks, on ka väi­ke tua­lett- ja pe­su­ruum.

„Suu­ri üm­ber­kor­ral­du­si te­ge­ma ei pi­da­nud, vii­si­me sin­na liht­salt sõi­me­rüh­ma mööb­li ning na­tu­ke li­sa­si­me val­gus­tust – va­he­ta­si­me mõ­ned lam­bid, et rüh­ma­ruum oleks val­gem,“ lau­sus di­rek­tor.

Roh­kem et­te­val­mis­tu­si teh­ti õuea­lal. An­ni­ka Sood­la sõ­nul sai ko­gu­du­se­ma­ja hoov sõi­meea­lis­te­le ko­ha­selt si­sus­ta­tud. Las­te män­gua­la on ma­ja ta­ga ja kül­jel, see pii­ra­ti väi­ke­se aia­ga, kus on lii­va­kast, liu­mä­gi, kii­ged. Pui­dust aia­ke ja õueat­rakt­sioo­nid saa­di Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia va­na ma­ja õuea­lalt.

„Täies­ti kor­ras ja kor­ra­li­kud as­jad. Sai­me sealt ka ro­ni­mis­sei­na ja kaks ved­ru­kii­ke, need on ju­ba üles pan­dud rah­va­ma­ja kõr­va­le, oo­ta­vad meie va­ne­ma­te rüh­ma­de lap­si,“ kõ­ne­les di­rek­tor.

Kaks rüh­ma rah­va­maj­ja
Ka Aeg­vii­du rah­va­ma­ja lä­heb las­teaia re­no­vee­ri­mi­se ajaks las­teaia­pe­re ka­su­tus­se – seal leia­vad aju­tist pea­var­ju kaks aia­rüh­ma. Mõ­le­mad on liit­rüh­mad, kus on 3-6aas­ta­sed lap­sed, kok­ku on neid ka­hes rüh­mas 38.

Las­teaia­las­te tur­va­li­seks ma­ju­ta­mi­seks on va­ja ko­han­da­da ah­ju­küt­tel rah­va­ma­ja küt­te­süs­tee­mid, see töö prae­gu käib.

An­ni­ke Sood­la aval­das loo­tust, et rüh­mad õn­nes­tub rah­va­ma­jas ava­da sep­temb­ri lõ­pus.
Ko­gu­du­se­ma­jja kolinud sõi­me­rüh­ma viiak­se toit las­teaia­köö­gist ter­mos­te­ga, na­gu on sealt aas­taid lõu­nat vii­dud ka Aeg­vii­du koo­li. Kui las­teaia­hoo­ne lä­heb re­mon­ti, tu­leb ka köök mõ­neks ajaks sul­ge­da.

„Meie soov on hoi­da las­teaia köö­ki töös nii kaua kui või­ma­lik, sest sealt tu­leb söök ju nii Aeg­vii­du las­teaia kui koo­li las­te­le,“ sõ­nas di­rek­tor.

Sel­lel ajal, kui las­teaia­köö­gis re­mon­di tõt­tu süüa te­ha ei saa, val­mis­ta­tak­se Aeg­vii­du las­teaia­toit ja koo­li­lõu­na Ala­ve­re koo­li köö­gis ning viiak­se sealt ter­mos­te­ga Aeg­vii­tu.

Las­teaed soo­jaks ja üks rühm juur­de
Re­no­vee­ri­mi­se­ga viiak­se Aeg­vii­du 1997. aas­tal ehi­ta­tud las­teaia­hoo­ne elekt­ri­küt­telt maa­küt­te­le, ma­ja soo­jus­ta­tak­se, va­he­ta­tak­se uk­sed-ak­nad, ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem, tei­se­le kor­ru­se­le se­ni­ses­se val­la­va­lit­su­se kon­to­ris­se ehi­ta­tak­se ruu­mid nel­jan­da rüh­ma jaoks.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus toe­tab las­teaia re­no­vee­ri­mist oma­va­lit­su­se hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se meet­mest 554 649,21 eu­ro­ga. Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­tas OÜ Komp­ro.

Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on las­teaia re­no­vee­ri­mis­töö­deks koos RTK toe­tu­se­ga 1 114 560 eu­rot. Ehi­tus­han­ke pak­ku­mis­te täh­taeg oli möö­du­nud ree­del. Pak­ku­mi­si oli ne­li. Nen­de vas­ta­vust han­ke­tin­gi­mus­te­le veel kont­rol­li­tak­se, kuid sood­sa­mad pak­ku­mi­sed ma­hu­vad Rii­vo Noo­re hin­nan­gul enam-vä­hem prog­noo­si­tu pii­res­se.

Las­teaia re­no­vee­ri­mis­tööd peak­sid lõp­pe­ma tu­le­val su­vel – ehi­tus­töö­de täh­taeg on 10 kuud ala­tes han­ke võit­ja­ga le­pin­gu sõl­mi­mi­sest.

Eelmine artikkelValk­la Sü­da­me­ko­du re­no­vee­ri­tud ma­jas saa­vad uue elua­se­me 78 ea­kat
Järgmine artikkelÕue sportima!