Valk­la Ko­du kin­nis­tu os­tab Sü­da­me­ko­dud OÜ

590
Valkla hooldekodu. Foto Maris Matsi

AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed sõl­mib sel nä­da­lal OÜ­ga Sü­da­me­ko­dud Valk­las asu­va hool­de­ko­du kin­nis­tu võ­laõi­gus­li­ku müü­gi­le­pin­gu.

Valk­la Ko­dus on prae­gu 52 klien­ti, ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma sõ­nul ko­li­tak­se nad teis­tes­se elu­koh­ta­des­se ap­ril­li­kuus. Hil­je­malt juu­nis an­tak­se kin­nis­tu hoo­ned uue­le oma­ni­ku­le üle.
Sü­da­me­ko­dud OÜ-l on ea­ka­te­le üld­hool­dus­tee­nust pak­ku­vad hool­de­ko­dud Kärus, Kun­das, Saa­re­maal, Värs­kas, Li­hu­las ja Pii­gas­tes.

Sü­da­me­ko­dud OÜ nõu­ko­gu esi­mees Mar­tin Kukk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka Valk­las on ka­vas ava­da ea­ka­te ko­du: „Osa­le­si­me kon­kur­sil, AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed on tun­nis­ta­nud meid so­bi­vaks ost­jaks. Alus­ta­me pla­nee­ri­mis- ja et­te­val­mis­tus­töö­de­ga, hoo­ne­tes saa­me ha­ka­ta te­gut­se­ma siis, kui kinnistu on meile üle antud.“

Ta li­sas, et esial­gu ei saa täp­selt öel­da, kui mit­me­le ea­ka­le Valk­la tu­le­va­ses Sü­da­me­ko­dus koh­ti tu­leb, projekt on planeerimisel. Ka ea­ka­te ko­du ava­mi­ne sõl­tub sel­lest, kui pal­ju on va­ja te­ha re­konst­ruee­ri­mis­töid. „Ole­me ar­ves­ta­nud, et hool­de­ko­du ela­ni­kud on Kuu­sa­lu val­last ja naa­be­ro­ma­va­lit­sus­test ning ei saa vä­lis­ta­da, et ka mu­jalt. Pa­ku­me hool­de­ko­dus edas­pi­di tööd ini­mes­te­le, kes töö­ta­vad või on töö­ta­nud Valk­la Ko­dus, ja ka teis­te­le ko­ha­li­ke­le.“

Eelmine artikkelKol­ga koo­li kuul­de­män­gu­fes­ti­val Pind Kõr­va
Järgmine artikkelEes­ti Va­ba­rii­gi 103. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne Ida-Har­jus