Kol­ga koo­li kuul­de­män­gu­fes­ti­val Pind Kõr­va

150

Kol­ga koo­li es­ma­kord­selt kor­ral­da­ta­va kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li Pind Kõr­va 2021 žüriis­se kuu­lu­vad Raa­dio­teat­ri pea­toi­me­ta­ja Tii­na Vi­lu, la­vas­ta­ja ja näit­le­ja And­res Noor­mets, näit­le­ja Tam­bet Tuisk ning raa­dio­saa­te­juht ja Ees­ti Pi­me­da­te Lii­du juht Ja­kob Ro­sin. Fes­ti­va­li vee­bi­le­hel kuul­de­mang.ee on vi­deo­lõik, kus Tam­bet Tuisk ja­gab kuul­de­män­gu te­ge­mi­seks soo­vi­tu­si. Fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja, Kol­ga koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts üt­les, et kõik žürii­liik­med olid ko­he nõus osa­le­ma, kui said kut­se. Fes­ti­va­li vas­tu tun­tak­se te­ma sõ­nul hu­vi, uu­ri­tud on sel­le koh­ta mit­melt poolt üle Ees­ti. Töö­de esi­ta­mi­se täh­taeg on 12. ap­rill. Kol­gas kor­ral­da­tak­se ka oma koo­li­si­se­ne kuul­de­män­gu­de kon­kurss.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le
Järgmine artikkelValk­la Ko­du kin­nis­tu os­tab Sü­da­me­ko­dud OÜ