Ees­ti Va­ba­rii­gi 103. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne Ida-Har­jus

203

Seo­ses Co­vid-19 vii­ru­se ohu­ga tä­his­ta­tak­se käe­so­le­val aas­tal Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va va­ra­se­mast teist­moo­di. Mit­mel pool jää­vad tra­dit­sioo­ni­li­sed üri­tu­sed ära või toi­mu­vad osa­li­selt.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las on aas­taid tä­his­ta­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis pi­du­li­ku kont­ser­di ja val­la­juh­ti­de vas­tu­võ­tu­ga, kus on tun­nus­ta­tud tee­ne­kaid val­la­ko­da­nik­ke ning kuu­lu­ta­tud väl­ja aas­ta te­gi­jad.

Tä­na­vu an­na­vad vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor val­la tee­ne­te­mär­gid ning tä­nu­kir­jad-mee­ned aas­ta te­gi­ja­te­le üle 23. veeb­rua­ril kell 18 koo­li­ma­ja ees Keh­ra lin­na­väl­ja­kul, esi­neb se­ga­koor Han­ni­jög­gi.

„Tee­me õues, et oleks tur­va­li­sem. Lin­na­väl­ja­ku­le saa­me lu­ba­da ku­ni 500 ini­mest, püüa­me neid ha­ju­ta­da, soo­vi­tav on kan­da mas­ki, hai­gus­näh­tu­de­ga tu­leks jää­da ko­ju,“ sõ­nas val­la­va­nem.

Peol osa­le­mi­seks saab re­gist­ree­ru­da 21. veeb­rua­ri­ni.

24. veeb­rua­ri päi­ke­se­tõu­su ajal, kell 7.30 hei­sa­tak­se Keh­ra lin­na­väl­ja­kul ja Aeg­vii­du koo­liõuel hüm­ni saa­tel rii­gi­lipp. Aeg­vii­dus on see iga-aas­ta­ne tra­dit­sioon, Keh­ras te­hak­se es­ma­kord­selt. Keh­ras heis­ka­vad li­pu Jaa­nus Ka­lev ja Rii­vo Noor, Aeg­vii­dus vo­li­ko­gu asee­si­mees Too­mas Tõ­ni­se.

Hom­mi­kul ase­ta­vad val­la­ju­hid pär­ja Keh­ra jaa­ma­hoo­ne et­te Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te mä­les­tus­tahv­li juur­de ning vii­vad pär­jad ka Va­ba­dus­sõ­ja Pris­ke, La­hin­gu­väl­ja, Vet­la, ja Saia mä­les­tus­sam­mas­te ja­la­mi­le.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas möö­du­nud nä­da­lal, et val­la tel­li­tud üri­tu­se­na 24. veeb­rua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tra­dit­sioo­ni­li­selt toi­mu­nud EV aas­ta­päe­va ak­tus-kont­ser­ti see­kord ei tu­le.

Aas­ta­päe­vaak­tu­se kor­ral­da­ja MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts te­gi et­te­pa­ne­ku te­ha ak­tus rah­va­ma­jas väi­ke­sear­vu­li­se pub­li­ku­ga ning ot­seü­le­kan­de­na vee­bis ja Fa­ce­boo­kis, ku­na MTÜ-l Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka on ole­mas ot­seü­le­kan­deks va­ja­lik teh­ni­ka.

Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Gre­te Land­son kom­men­tee­ris, et val­la­va­lit­sus ot­sus­tas otsustas lähikontaktide vältimiseks siis­ki kont­ser­di ära jät­ta, sest aas­ta­päe­va­kont­ser­dil on ena­mas­ti osa­le­nud ea­kad ini­me­sed ning tu­leb ta­ga­da tur­va­li­sus.

Eesti Vabariigi 103. aas­ta­päe­val viiak­se lil­led Valk­la mälestuski­vi ja Kuu­sa­lu Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba juur­de. Kuu­sa­lu ki­ri­kus on rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­lik ju­ma­la­tee­nis­tus.
Pi­du­lik isa­maa­li­ne va­ba­õhu­üri­tus Kuu­sa­lu val­la rah­va­le ja kü­la­lis­te­le on esialgsete plaanide kohaselt ka­vas mai­kuus, kui Kuu­sa­lu kal­mis­tul tä­his­ta­tak­se Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja au­sam­ba pai­gal­da­mi­se 100. aas­ta­päe­va.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las EV aas­ta­päe­va pu­hul tra­dit­sioo­ni­li­si kont­sert-ak­tu­seid Aru­kü­la ja Raa­si­ku rah­va­ma­jas ei toi­mu. Eel­mis­tel aas­ta­tel on neil üri­tus­tel õn­nit­le­tud ka val­la uut au­ko­da­nik­ku. Sel aas­tal val­la­va­lit­sus vo­li­ko­gu­le au­ko­da­ni­ku kan­di­daa­ti ei esi­ta­nud.

24. veeb­rua­ril kell 11 on Raa­si­kul Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kus va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­lik pal­vus sõ­na­võt­tu­de ja muu­si­ka­lis­te va­he­pa­la­de­ga. Ko­hal on val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka ja val­la­va­nem And­re Sepp. Ki­ri­kuaias ase­ta­tak­se lil­led va­ba­dus­võit­le­ja­te au­sam­ba juur­de.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­nas on 24. veeb­rua­ri hom­mi­kul kell 7.31 lin­nap­lat­sil rii­gi­li­pu pi­du­lik heis­ka­mi­ne. Sealt min­nak­se eda­si ki­ri­kuae­da, kus pan­nak­se pärg oku­pat­sioo­niohv­ri­te mä­les­tus­mär­gi­le.
EV aas­ta­päe­va pu­hul toi­mu­nud tra­dit­sioo­ni­li­ne pi­du­lik vas­tu­võtt ja kont­sert on eda­si lü­ka­tud au­gus­ti­kuus­se, kui tä­his­ta­tak­se Lok­sa päe­va. Siis an­tak­se üle au­ko­da­ni­ku tun­nis­tus ja muud tä­na­vu­sed tun­nus­tu­sed.

Eelmine artikkelValk­la Ko­du kin­nis­tu os­tab Sü­da­me­ko­dud OÜ
Järgmine artikkelKol­ga mõi­sa­le muin­sus­kait­se ra­ha