MONI­KA SA­LU ei nõus­tu Kuu­sa­lu val­la esi­ta­tud kah­ju­nõu­de­ga

322
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Lau­päe­val, 31. juu­lil möö­dus täh­taeg, mil Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­lus en­di­sel val­la­va­ne­mal Mo­ni­ka Sa­lul tea­ta­da, kas hü­vi­tab val­la­le teh­tud kah­ju seo­ses Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­ja­le ASi­le Evi­ko maks­tud sum­ma ja vii­vi­se­nõu­dest loo­bu­mi­se­ga. Kokku soovib vald endiselt vallavanemalt 119 072 eurot.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 8. ok­toob­ril 2019 vas­tu ot­su­se nr 54, mil­les tõi väl­ja Kuu­sa­lu en­di­se  val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu pä­de­vust üle­ta­va te­ge­vu­se: „Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se ko­ha­selt on Mo­ni­ka Sa­lu rik­ku­nud Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­rus § 55 lg 5 ja  § 83 lg 2 p 1 sä­tes­ta­tut, mil­le koh­ta saa­tis val­la­va­lit­sus vas­ta­valt vo­li­ko­gu kor­ral­du­se­le Mo­ni­ka Sa­lu­le kah­ju hü­vi­ta­mi­se nõu­de. Kah­ju hü­vi­ta­mi­se nõu­de­le vas­ta­mi­se täh­taeg oli 31. juu­li 2021. Ku­na Mo­ni­ka Sa­lu keel­dus oma vas­tus­kir­jas val­la­va­lit­su­se­le kah­ju­nõuet tun­nis­ta­mast, pöör­dub val­la­va­lit­sus vas­ta­valt vo­li­ko­gu kor­ral­du­se­le ha­gi­ga koh­tus­se.“

Monika Salu kommenteeris rohkem kui aasta tagasi ja kinnitas ka nüüd, et valla kahjunõue on alusetu, sama on leidnud ka politsei, prokuratuur ja halduskohus – Eesti Vabariigi õiguskaitseorganid.

Volikogu otsustas ligi poolteist aastat tagasi, et Monika Salu sõlmitud kompromisslepinguga ei olnud õiguspärane ega põhjendatud loobuda ASile Eviko esitatud viivisenõudest 59 072 eurot, sest Eviko oli ületanud hankelepingu tähtaega, ega ka tasuda 60 000 eurot hüvitist tehtud lisatööde eest. Vallavalitsusele tehti ülesandeks esitada politsei- ja piirivalveametile süüteoteade ning Harju maakohtusse hagi 119 072 euro sissenõudmiseks.

Politsei ja prokuratuur lükkasid teate tagasi põhjendusega, et seadust ei ole rikutud, eksitud on valla põhimääruse vastu, kui volikogu otsuseta on sõlmitud leping, makstud raha ja loobutud viivisest. Tookordne vallavolikogu esimees Mait Kröönström selgitas siis Sõnumitoojale, et Eviko nõudis Kuusalu vallalt oluliselt suuremat summat, kompromisslepingut arutati koalitsioonis ja vallavolikogu istungil infopunktina.

Kuusalu vallavalitsus 2019. aastal maakohtusse ei pöördunud. Kohtusse esitas hagi Monika Salu, et vald lõpetaks tema laimamise ja hüvitaks laimuga tehtud kahju ning Tallinna halduskohus otsustas tema kasuks. Vaidlus jätkub kohtu teises astmes.

Samal teemal on Sõnumitooja avaldanud 19. juunil 2019 loo „Politsei lükkas tagasi kuriteoteate Monika Salu kohta“, 16. oktoobril 2019 „Kuusalu volikogu esitab Monika Salu vastu kohtuhagi“ ning 15. aprillil 2020 „Monika Salu taotleb Kuusalu vallalt laimu ümberlükkamist“.

Opo­sit­sioo­ni eel­nõu MO­NI­KA SA­LU­GA seo­tud ot­su­se tü­his­ta­mi­seks
Val­la­va­lit­sus pöör­dus tänavu juulikuus kahjunõudega en­di­se val­la­va­ne­ma poo­le pä­rast val­la­vo­li­ko­gu 16. juu­ni ot­sust. Vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­ras oli siis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 8. ok­toob­ri 2019 ot­su­se num­ber 54 „Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu poolt Kuu­sa­lu val­la­le te­ki­ta­tud ra­ha­li­sest kah­just“ tü­his­ta­mi­ne. Eel­nõu ot­su­se tü­his­ta­mi­seks esi­ta­sid vo­li­ko­gu­le opo­sit­sioo­ni vo­li­ko­gu­liik­med Mait Kröönst­röm, Kris­to Pa­lu, Mar­ti Hääl, And­res Hein­ver ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Mo­ni­ka Sa­lu oli Kuu­sa­lu val­la­va­nem juu­nist 2018 ku­ni det­semb­ri lõ­pu­ni 2018, kui Kuu­sa­lu val­las moo­dus­ta­sid või­mu­lii­du va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald, EK­RE ja Re­for­mie­ra­kond.

Eel­nõu esi­ta­jad soo­vi­sid, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus lük­kaks val­la ko­du­le­hel ja Sõ­nu­mi­too­jas üm­ber Mo­ni­ka Sa­lu suh­tes 2019. aas­tal esi­ta­tud väi­ted, et ta sõl­mis Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­nud fir­ma­ga AS Evi­ko kah­ju­li­ku kok­ku­lep­pe sum­mas 60 000 eu­rot, mis maks­ti et­te­võt­te­le val­laee­lar­ve re­serv­fon­dist täien­da­va­te töö­de eest, ning te­gi val­la­le kah­ju, kui loo­bus eel­mi­se val­la­va­lit­su­se ASi­le Evi­ko esi­ta­tud vii­vi­se­nõu­dest 59 072 eu­rot han­ke­le­pin­gu täh­ta­ja üle­ta­mi­se eest.

Tü­his­ta­mi­se eel­nõu esi­ta­jad sel­gi­ta­sid, et nii po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­met, Põh­ja ring­kon­na­pro­ku­ra­tuur kui rii­gip­ro­ku­ra­tuur on vas­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se 2019. aas­tal esi­ta­tud ku­ri­teo­tea­ti­se­le, et kri­mi­naal­me­net­lu­seks puu­dub alus. Sa­ma meelt on Tal­lin­na hal­dus­ko­hus.
Halduskohus mõistis Monika Salu kasuks Kuusalu vallalt 1000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks ja 1000 eurot menetluskulude katteks. Kuusalu vallavalitsus on vaidlustanud Tallinna halduskohtu otsuse ringkonnakohtus.

Eel­nõu se­le­tus­kir­jas mär­ki­sid va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald liik­med, et li­saks eel­pool too­dud põh­jen­dus­te­le suu­ren­dab koh­tus käi­mi­ne val­la ju­rii­di­li­se tee­nu­se ku­lu­sid, mis on nii­gi suu­red. Ka oleks see nen­de hin­nan­gul aus ok­toob­ris va­li­ta­va uue vo­li­ko­gu koos­sei­su suh­tes, et ei peaks oma ae­ga ega val­la ra­ha ku­lu­ta­ma „mõt­te­tu­te ja pers­pek­tii­vi­tu­te as­ja­de pea­le ning saak­sid kes­ken­du­da tu­le­vi­ku­le“.

Val­la­vo­li­ko­gu aru­tas 16. juu­ni is­tun­gil Mo­ni­ka Sa­lu puu­du­ta­vat eel­nõu üle poo­le tun­ni. Hääl­te­ga 6 poolt, 10 vas­tu jäi 8. ok­toob­ri 2019 ot­sus tü­his­ta­ma­ta.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les is­tun­gil, et val­la­va­lit­su­se sei­su­koht on te­ha Mo­ni­ka Sa­lu­le et­te­pa­nek – kui ta loo­bub kõi­gist nõue­test Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se vas­tu, siis tü­his­ta­da 8. ok­toob­ri 2019 ot­sus. Kui komp­ro­miss­kok­ku­le­pet ei saa­vu­ta, koos­tab val­la­va­lit­sus Mo­ni­ka Sa­lu vas­tu ha­gi ja esi­tab sel­le hil­je­malt 1. ok­toob­riks 2021 Har­ju maa­koh­tu­le, et tsi­viil­kor­ras sis­se nõu­da Kuu­sa­lu val­la­le te­ki­ta­tud 119 072 eu­ro suu­ru­ne kah­ju.

Dis­kus­sioon vo­li­ko­gu is­tun­gil
Eel­nõu esi­ta­jad sel­gi­ta­sid is­tun­gil, et 8. ok­toob­ri 2019 ot­sus an­dis val­la­va­lit­su­se­le üle­san­de pöör­du­da koh­tus­se, se­ni po­le pöör­du­tud ning nad ei näe põh­just, miks see ot­sus peaks keh­ti­ma. Ku­na pro­ku­ra­tuur ja po­lit­sei on hin­nan­gu and­nud, Mo­ni­ka Sa­lu soo­vib koh­tu kau­du va­le­väi­de­te üm­ber­lük­ka­mist ja koh­tu esi­me­ne as­te on and­nud tal­le õi­gu­se, tu­leks ko­gu see tee­ma lõ­pe­ta­da. Kris­to Pa­lu sõ­nas, et po­lii­ti­li­sed põh­ju­sed ei to­hiks ol­la ot­sus­te te­ge­mi­se alus.

Vo­li­ko­gu asee­si­mees, EK­RE ni­me­kir­jast vo­li­ko­gus­se va­li­tud Su­lev Vald­maa, kes kuu­lus ka eel­mis­se koa­lit­sioo­ni, li­sas, et Mo­ni­ka Sa­lu asus val­la­va­ne­ma­na töö­le, kui Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mis­tööd olid lõp­pe­nud, ning pi­di la­hen­da­ma sa­si­punt­ra, mis oli tek­ki­nud: „Pean pers­pek­tii­vi­tuks ja lau­sa ine­tuks se­da aru­te­lu.“

Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et Evi­ko an­dis mai­kuus 2018 Kiiu mõi­sa üle suu­re hi­li­ne­mi­se­ga, sõl­mi­ti üleand­mise-vas­tu­võt­mi­se koh­ta akt, val­la­va­lit­sus esi­tas vaeg­töö­de loe­te­lu, Evi­kol nõu­deid ei ol­nud. „Need ilm­ne­sid mil­le­gi­pä­rast mõ­ni kuu hil­jem,“ lau­sus ta.

Ok­toob­ris 2019 vo­li­ko­gu­le ra­ha­li­se kah­ju hü­vi­ta­mi­se ot­su­se eel­nõu esi­ta­nud Enn Kirs­man kom­men­tee­ris is­tun­gil Mo­ni­ka Sa­lu po­lit­sei­le ja koh­tu­le an­tud sel­gi­tust, et Evi­ko nõu­dis val­lalt täien­da­va­te töö­de eest üle 545 000 eu­ro ning 60 000 eu­ro maks­mi­se­ga hoi­ti kok­ku suur sum­ma: „Evi­kolt 75 päe­va pä­rast ob­jek­ti üleand­mist esi­ta­tud nõu­de­ki­ri 545 380,96 eu­rot oli su­la­sel­ge ka­las­ta­mi­ne, mil­le­ga püü­ti konst­ruee­ri­da põh­jen­da­ma­tut kait­set val­lalt esi­ta­tud ja ot­se­selt le­pin­gust tu­le­ne­nud vii­vi­set­rah­vi nõu­de­le sum­mas 59 072 eu­rot. Ei ole usu­tav ega ka ehi­tus­le­pin­gu­ga koos­kõ­las, et ehi­ta­ja nen­de 664 päe­va jook­sul, mis jäid le­pin­gu sõl­mi­mi­se ja üleand­mise-vas­tu­võt­mi­se ak­ti all­kir­jas­ta­mi­se va­he­le ning toi­mus kok­ku 70 ehi­tus­koo­so­le­kut, ei tõs­ta­ta­nud kor­da­gi nõu­de­kir­jas loet­le­tud li­sa­töö­de fi­nant­see­ri­mi­se va­ja­dust.“

Ta lau­sus, et Mo­ni­ka Sa­lu üle­tas ASi­ga Evi­ko komp­ro­miss­le­pin­gut sõl­mi­des val­la­va­ne­ma­le an­tud vo­li­tu­si, sest Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­rus üt­leb, et üle 3200 eu­ro suu­rus­test nõue­test loo­bu­mi­se ot­sus­tab val­la­vo­li­ko­gu ning re­serv­fon­dist ra­ha eral­da­mi­se kor­ral peab ole­ma vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­su­se ot­sus: „Evi­ko­le esi­ta­tud nõu­dest loo­bu­mi­ne ning et­te­võt­te­le 60 000 eu­ro maks­mi­ne oli val­la­va­ne­ma ai­nui­si­ku­li­ne ot­sus. Kui se­da akt­sep­tee­ri­me, loo­me oht­li­ku pret­se­den­di, mis avab uk­se prae­gu­se­le ja tu­le­vas­te­le val­la­va­ne­ma­te­le – et väl­ja­mak­seid val­la ee­lar­vest võib te­ha vo­li­ko­gu või val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ta. Kui vo­li­ko­gu akt­sep­tee­riks val­la­va­ne­ma õi­gust te­ha su­va­li­si te­hin­guid, kao­ta­vad val­la ee­lar­ve ja sel­le täit­mi­se aruan­ne iga­su­gu­se mõt­te. Pä­rast mei­le et­te pan­dud ot­su­se (opo­sit­sioo­ni eel­nõu, et tü­his­ta­da ot­sus nr 54 – toim) vas­tu­võt­mist võik­si­me edas­pi­di kin­ni­ta­da Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve ku­jul: „Lu­ba­da val­la­va­ne­mal te­ha ku­lu­tu­si, mi­da ta heaks ar­vab, vas­ta­valt val­la ee­lar­ves­se lae­ku­va­te­le tu­lu­de­le.““

Monika Salu täpsustas Sõnumitoojale, et nii vallavalitsuses, kui volikogus arutati juristide soovitatud kompromissi: „Mitte keegi ei pidanud toona seda ebavajalikuks, vaid nõustuti, nagu nüüd hiljem ka õiguskaitseorganid on kinnitanud, selle vajalikkuses. Kompromissi vajaduse üheks põhjuseks oli asjaolu, et Urmas Kirtsi juhitav vallavalitsus oli jätnud järgimata lepingu tähtaegu.“

Evi­ko kom­men­taa­rid ke­va­del 2018
Sõ­nu­mi­too­jas 2018. aas­ta ap­ril­li al­gu­ses il­mu­nud loos on kir­jel­da­tud, kui­das ASi Evi­ko oma­nik ja nõu­ko­gu esi­mees Rein Mu­ru­mä­gi rää­kis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. märt­si 2018 is­tun­gil mõi­sa re­no­vee­ri­mis­töö­dest ning mär­kis, et need ku­ju­ne­sid et­te­võt­te­le le­pin­gus kok­ku­le­pi­tud sum­mast um­bes 10 prot­sen­ti kal­li­maks.

„Et ob­jekt on kah­ju­mis, on meie prob­leem. Ehi­ta­ja peab rii­gi­han­kes­se pak­ku­mist te­hes sel­le­ga ar­ves­ta­ma,“ lau­sus ta too­kord is­tun­gil ja sel­gi­tas, et kui­gi ehi­ta­ja tut­vus en­ne rii­gi­han­ke­le pak­ku­mist esi­ta­des mõi­sa­hoo­ne­ga, sel­gus al­les sei­nu lam­mu­ta­des, et re­konst­ruee­ri­mis­töid tuli te­ha ka­van­da­tust roh­kem.

Mai lõ­pus 2018 il­mu­nud loos „Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ha­ka­ti ta­ga­si ko­li­ma Kiiu mõi­sa“ on Evi­ko juht mär­ki­nud, et kõik ku­lu­tu­sed on kok­ku löö­dud, Evi­ko on Kiiu mõi­sa töö­de­ga li­gi 300 000 eu­ro­ga mii­nu­ses.

Sa­mas oli Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus esi­ta­nud ASi­le Evi­ko lep­pet­rah­vi nõu­de – iga le­pin­gu täh­ta­jast, 24. det­semb­rist 2017 üle läi­nud päe­va eest 416 eu­rot. Ehi­tus­töö­de üleand­mi­se-vas­tu­võt­mi­se akt all­kir­jas­ta­ti täh­t­ajast 143 päe­va hil­jem, kok­ku oli lep­pet­rahv 58 000 eu­rot.

Evi­ko ju­ha­tu­se esi­mees Kai­mo Sepp kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le siis, et 10 prot­sen­di juur­de­maks­mi­se soov oli ehi­ta­ja­pool­ne komp­ro­miss, aga ku­na vald ei püüd­nud la­hen­dust lei­da, vaid esi­tas lep­pet­rah­vi nõu­de „pea­me meie li­sa­ku­lu­de osas esi­ta­ma nõu­de ja see saab ole­ma olu­li­selt suu­rem kui Rein Mu­ru­mä­gi öel­dud sum­ma“.

Vas­ta­valt Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mis­le­pin­gu­le pi­did tööd maks­ma 998 400 eu­rot ja lõp­pe­ma hil­je­malt 30. ok­toob­ril 2017. Kiiu mõi­sas asub alates 1994. aastast Kuu­sa­lu val­la­ma­ja. Mõisa renoveerimise ajal oli vallamaja kolitud Kuusalu alevisse.

Eelmine artikkelTul­ge Põh­ja-Ees­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va­le!
Järgmine artikkelOlüm­pia­la­ne TA­NEL LAAN­MÄE Ani­ja val­last jul­gus­tab noo­ri sead­ma suu­ri ees­mär­ke