HAN­NES PIK­KEL on Keh­ra ja Rae­ko­ja plat­si jõu­lu­kuu­se üles­pa­ni­ja

407
HAN­NES PIK­KEL Rae­ko­ja plat­si kuu­se juu­res. Pea­lin­nas pa­ni ta sel aas­tal üles veel 4 jõu­lu­kuus­ke.

„Igal aas­tal oo­tan, et saaks kuu­sed ju­ba püs­ti. Kui see teh­tud, hak­kan oo­ta­ma järg­mist jõu­luae­ga,“ üt­leb Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja aian­du­set­te­võt­te OÜ AHM oma­nik Han­nes Pik­kel, kel esi­me­se ad­ven­dieel­ne nä­dal ku­lub jõu­lu­puid üles sät­ti­des.

Ko­du­lin­na Keh­ras­se pa­ni ta sel aas­tal kaks kuus­ke. Uue­le lin­na­väl­ja­ku­le viis jõu­lu­puu Üle­jõe kü­last muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ül­le Raua met­sast. Va­na-asu­la ela­ni­ke­le kin­kis koos vo­li­ko­gu esi­me­he Jaa­nus Ka­le­vi­ga ela­va puu, mis is­tu­ta­ti õh­tul, et hom­mi­kul oo­taks ela­nik­ke ül­la­tus. Tal­lin­na Rae­ko­ja plat­si tä­na­vu­ne jõu­lu­puu lei­ti era­ma­ja õuest Pääs­kü­las ning Han­nes Pik­ke­li ar­va­tes on li­gi poo­le sa­jan­di va­nu­ne ja 16-17 meet­rit kõr­ge kuu­se­puu üks ilu­sa­maid, mis seal aas­ta­te jook­sul ol­nud.

Tal­lin­na esin­dus­kuu­se üles­pa­ne­kul on ta peao­sa­li­ne ol­nud va­rem­gi. Aas­taid ta­ga­si pak­kus üks pea­lin­na kuu­se­pai­gal­da­ja, kel tööd lii­ga pal­ju, et vii­gu Han­nes Pik­kel kuu­sed Roc­ca al Ma­re ja Si­ku­pil­li kes­kus­te juur­de: „Mi­nus on väi­ke sport­la­se hing, kes soo­vib ala­ti kõr­ge­malt ja kau­ge­ma­le len­na­ta. Mõt­le­sin, et Rae­ko­ja plat­si­le kuu­se püs­ti­ta­mi­seks tu­leb sil­ma pais­ta ja ot­si­da Si­ku­pil­li juur­de vä­he­malt sa­ma ilus kuusk, kui on Rae­ko­ja plat­sil.“

Aas­ta hil­jem, 2006, va­li­ti ta Tal­lin­na esin­dus­kuus­ke üles pa­ne­ma. Te­gi se­da mi­tu aas­tat, ku­ni küm­me­kond aas­tat ta­ga­si lei­ti han­ke­ga uued kuu­se­too­jad. Kui Rae­ko­ja plat­si jõu­lu­puu kaks kor­da pi­ka­li kuk­kus, ha­ka­ti taas ot­si­ma uu­si te­gi­jaid: „Kü­si­ti, kas olen nõus se­da koos Mus­ta­mäe Hal­jas­tu­se­ga te­ge­ma, ne­mad ük­si po­leks jul­ge­nud tööd vas­tu võt­ta.“

Nüüd on Han­nes Pik­kel käi­nud koos va­ba­taht­li­ke abi­lis­te­ga Tal­lin­na esin­dus­kuus­ke saa­gi­mas, kraa­na kül­ge trop­pi­mas, Rae­ko­ja plat­si­le üles pa­ne­mas. Ena­mas­ti va­lib kuu­se kesk­lin­na­va­lit­su­se ko­mis­jon, pai­gal­da­jad-trans­por­ti­jad käi­vad üle vaa­ta­mas, kas on so­bi­lik ja trans­por­di­tav: „Ala­ti peab ar­ves­ta­ma, et puu oleks plat­sil üm­ber­rin­gi ilus.“

Jõu­lu­kuu­se „tuu­ni­mi­seks“ on üles­pa­ni­jal tul­nud puu ot­sa ro­ni­da, et lat­va sir­geks vää­na­ta, ok­si kin­ni­ta­da. Kord oli kuu­se lin­na­le müü­nud ini­me­se naab­ri­mees lõi­ga­nud puul ühelt poolt pal­ju ok­si ära. Nen­de ta­ga­si pa­ne­mi­seks puu­ri­ti au­gud, ok­sad kin­ni­ta­ti kru­vi­de-nael­te­ga. Han­nes Pik­ke­li pan­dud re­kord on 40 ok­sa ühe­le kuu­se­le.

Ku­na kuusk va­jab kas­va­mi­seks päi­kest ja ram­mu, siis met­sast so­bi­vat suurt jõu­lu­puud vä­ga ei leia. Ka ei saa ras­ke­te ma­si­na­te­ga met­sa kuu­se jä­re­le min­na, kui maa po­le kül­mu­nud. See­tõt­tu saa­dak­se üha roh­kem kuus­ki asu­la­test era­ma­ja hoo­vi­dest. Rae­ko­ja plat­si tä­na­vu­se kuu­se lan­ge­ta­mi­seks ka­su­ta­ti kaht kraa­nat, mis pi­did sae­tud puu tõst­ma 20-30 meet­ri kau­gu­selt üle ka­he­kord­se ma­ja ka­tu­se.

Han­nes Pik­ke­li kõi­ge kee­ru­li­se­ma­le kuu­se­veo­le ku­lus li­gi 12 tun­di. Väi­ke-Maar­jast too­dud puu oli 27 meet­rit pikk: „Oli tõe­li­ne kat­su­mus lii­ku­da tipp­tun­nil Tal­lin­nas kil­la­voo­ri­ga, kus on kraa­na, trei­ler, saa­teau­tod. Va­na­lin­na oli kee­ru­li­ne sis­se kee­ra­ta, latv käis vas­tu ma­ju. Aga kuusk sai püs­ti ja ilus.“

Eelmine artikkelHol­me­ri no­mi­nen­did
Järgmine artikkelÜLLE TAM­ME­LE Har­ju­maa tee­ne­te­märk