Valk­la Ko­du hoo­ne­komp­leks on pan­dud müü­ki

1052
Valk­la Ko­du kin­nis­tul asu­vad kolm hoo­ne­kor­pust, söök­la, vä­ra­va­ma­ja ja endine här­ja­tall. Foto Maris Matsi

AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed müüb Valk­las nel­ja kin­nis­tut, klien­did ko­li­tak­se Tal­lin­nas­se ja Sil­la­mäe­le.

No­vemb­ri esi­me­sest nä­da­last ko­li­ti Valk­la Ko­du 30 klien­ti Vil­jan­dis­se Jä­me­ja­la par­gis asu­vas­se uhiuu­de hoo­le­kan­de­maj­ja, kus psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­sed ela­vad pe­re­laad­se­tes olu­des. Seo­ses klien­ti­de lah­ku­mi­se­ga said Valk­la Ko­du 10 töö­ta­jat sep­temb­ri lõ­pus koon­da­mis­tea­te, osad neist on ka Kuu­sa­lu val­last.

Prae­gu­seks on Valk­la Ko­dus­se jää­nud eri­hoo­le­kan­de tee­nu­se­le ju­ha­ta­ja El­ge Här­ma sõ­nul 52 klien­ti ning tööt­jaid on kok­ku 50, kel­lest 37 on te­ge­vus­ju­hen­da­jad. Töö­ta­tak­se eri koor­mu­se­ga, on osa­li­se tööa­ja­ga töö­ta­jaid. Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke on töö­ta­ja­te seas 20, Lok­salt 2. Suu­rem osa per­so­na­list tuuak­se Valk­las­se Tal­lin­nast.

Ap­ril­list on ka­vas Valk­la Ko­du sul­ge­da. AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed ra­jab Tal­lin­nas­se ja Sil­la­mäe­le uued hoo­le­kan­de­ma­jad, ku­hu ko­li­tak­se Valk­las ela­vad klien­did.

„Ole­me töö­ta­ja­te­ga ves­tel­nud, pa­ku­me os­kus­te ja tead­mis­te põ­hi­selt või­ma­lust töö­ta­da teistes meie kodudes, kuid kõi­gi­le tööd ei ja­gu, tu­leb koon­da­mi­si. Mõ­ned töö­ta­jad on ju­ba ka öel­nud, et ei soo­vi jät­ka­ta,“ rää­kis ju­ha­ta­ja.

Mil­lal täp­selt ap­ril­lis ära ko­li­tak­se, prae­gu veel pai­gas po­le, sõl­tub sel­lest, mil­lal ma­jad val­mi­vad ja saa­vad si­sus­ta­tud. Kui häs­ti lä­heb, min­nak­se Valk­last ära ap­ril­li al­gu­ses, kuid võib juh­tu­da, et ap­ril­li esi­me­se poo­le ol­lak­se veel seal, ar­vas ju­ha­ta­ja.

ASi Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed ava­li­ke su­he­te juht Kat­rin Pärg­mäe kom­men­tee­ris, et mõ­le­mas uues ko­dus on 30 koh­ta: „Püüd­si­me pro­jek­tee­ri­da nii, et klien­did ei tun­ne­taks seal su­le­tust ning oleks ta­ga­tud nen­de ja töö­ta­ja­te ohu­tus. Se­ni­sed ko­ge­mu­sed on näi­da­nud, et pe­re­laad­ses elu­kesk­kon­nas taas­tu­vad klien­did pa­re­mi­ni ja on ka näi­teid, kui klient läheb olu­li­selt ker­ge­ma­le tee­nu­se­le.“

Kü­si­mu­se­le, kui­das Valk­la Ko­du saab lä­bi ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga, vas­tas El­ge Här­ma, et te­ma on ju­ha­ta­ja­na ame­tis mul­lu juulist ja sel­lest ajast tä­ni­ni po­le ko­gu­kon­na­ga ne­ga­tiiv­seid kok­ku­puu­teid ol­nud. Pi­gem aval­da­tak­se ka­het­sust, et hoo­le­kan­dea­su­tus su­le­tak­se, ja mee­nu­ta­tak­se va­ra­se­maid ae­gu, kui klien­did va­balt rin­gi lii­ku­sid.

Seit­se aas­tat ta­ga­si ja ka paar aas­tat hil­jem jõu­dis Valk­la Ko­du üle­rii­gi­li­se mee­dia tä­he­le­pa­nu al­la, kui psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga kurt­tumm klient põ­ge­nes kor­du­valt hool­de­ko­du ter­ri­too­riu­milt, te­ma kri­mi­naal­sed teod hir­mu­ta­sid Valk­la ja ümb­rus­kon­na kü­la­de ela­nik­ke. Valk­la Ko­du ter­ri­too­riu­mi­le pan­di see­tõt­tu kõr­ge piir­deaed, täiusta­ti vi­deo­val­vet. Seo­ses si­se­mis­te üm­ber­kor­ral­dus­te­ga on põ­ge­nemise prob­leem la­hen­da­tud.

Viis aas­tat ta­ga­si oli Valk­la Ko­dus tee­nu­sel kok­ku üle 150 klien­di, neist koh­tu­mää­ru­se­ga öö­päe­va­ring­sel hool­dus­tee­nu­sel 108.

Valk­las­se ra­ja­ti in­va­lii­di­de­ko­du 1957. aas­tal. Es­malt asu­ti mõi­sa­hoo­nes, mis on ehi­ta­tud 17. sa­jan­dil, kuu­lus von Ram­mi mõis­ni­ku­pe­re­le. Hool­de­ko­du ehi­ta­ti pea­hoo­ne kõr­val 1975. aas­tal, komp­leks val­mis 1980nda­tel aas­ta­tel. Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si ko­gu komp­leks re­no­vee­ri­ti. Hiil­geae­ga­del oli Valk­las hoo­lea­lu­seid üle 300.

Valkla mõi­sa pea­hoo­ne oli jää­nud üm­ber­kor­ral­dus­te tõt­tu ka­su­tu­se­ta, AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed kuu­lu­tas viis aas­tat ta­ga­si väl­ja mõi­sa­ma­ja enam­pak­ku­mi­se. Uus oma­nik ei ole se­ni hoo­nes te­gut­se­ma ha­ka­nud.

Alg­hind pool mil­jo­nit eu­rot
AS Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed on nüüd pan­nud ava­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le hool­de­ko­du kin­nis­tu suu­ru­se­ga 27 522 ruut­meet­rit. Sel­lel asu­vad kol­me kor­pu­se­ga pea­hoo­ne ja söök­la ning 19. sa­jan­di lõ­pu­poo­le ehi­ta­tud vä­ra­va­hoo­ne ja här­ja­tall, mis on muin­sus­kait­se all. Alg­hind on 500 000 eu­rot, pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 6. jaa­nuar 2021.

Li­saks müüb Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed Valk­las kol­me hoo­nes­ta­ma­ta kin­nis­tut. Kuld­no­ka kin­nis­tu pin­da­la on 15,67 hek­ta­rit, alg­hind 126 000 eu­rot. Par­gi põik 2A on 5756 ruut­meet­ri­ne kin­nis­tu, mil­le alg­hind on 25 000 eu­rot. Ted­re kin­nis­tu pin­da­la on 11,83 hek­ta­rit, alg­hind 95 000 eu­rot. Ka nen­de pu­hul on pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg 6. jaa­nuar.

AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd: „Viimased kliendid kolivad uutesse üksustesse aprillis, Valkla hooned kasutuseta. Kuigi kodu sulgemiseni on ligi pool aastat, alustasime müügiga juba praegu. Seni on meil õnnestunud leida vanadele erihoolekande kompleksidele uued omanikud enne, kui lõpetasime nendes teenuse osutamise.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ja Kurg­la kü­la esin­da­jad rää­ki­sid kros­si­ra­jast ja puh­kea­la pla­nee­ri­mi­sest