Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss

47
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si. Möödunud aastatel tuli kandidaate esitada meili teel, nüüd saab esitamiseks täita e-vormi. Kan­di­daa­te oo­da­tak­se aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia ja spor­dip­ree­mia ja­ga­mi­seks ning aas­ta kul­tuu­ri­te­gu, ju­hen­da­ja, kul­tuu­ri­toe­ta­ja, nais­sport­la­se, meess­port­la­se, noors­port­la­se, tree­ne­ri, toe­ta­ja, aasta vabatahtlik või vabaühendus ja aas­ta te­gu tiit­li­le. Taas on üks ka­te­goo­ria ka „Mär­ka ja tun­nus­ta“. Esi­mest kor­da valitakse aas­ta tu­ris­mi­e­den­da­ja. Tra­dit­sioo­ni­li­selt an­nab Pä­ri­mus­pul­ga üle La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da. Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit tun­nus­tab see­kord aas­ta pa­ri­mat tu­ris­miet­te­võ­tet ja oo­tab sa­mu­ti et­te­pa­ne­kuid. Kan­di­daa­te saab esi­ta­da ku­ni 6. det­semb­ri­ni. Kon­kur­si võit­jaid au­ta­sus­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol.

Eelmine artikkelGümnaasiumiõpilased distantsõppele
Järgmine artikkelValk­la Ko­du hoo­ne­komp­leks on pan­dud müü­ki