Raa­si­ku val­la ja Kurg­la kü­la esin­da­jad rää­ki­sid kros­si­ra­jast ja puh­kea­la pla­nee­ri­mi­sest

311
Kurg­la kü­la­rah­va, val­la­va­lit­su­se ja mo­tok­lu­bi esin­da­ja­te kok­ku­saa­mi­se kesk­mes oli elekt­ri­li­ne kros­si­ra­tas, mis tu­le­vi­kus peaks la­hen­da­ma ko­ha­lik­ke ela­nik­ke häi­ri­va mü­rap­rob­lee­mi.

Üle­möö­du­nud ree­del, 13. no­vemb­ril kut­sus Raa­si­ku Val­la Spor­di juht Kad­ri Kes­kü­la Kurg­la kros­si­ra­ja juur­de val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad, mo­tok­lu­bi esin­da­jad ja ko­ha­li­kud ela­ni­kud, et aru­ta­da, kas ja mis tin­gi­mus­tel pla­nee­ri­da sin­na a­la puhke- ja sporditegevuse arendamiseks.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et Kurg­la kros­si­ra­da asub rii­gi­maal ning val­lal on või­ma­lik taot­le­da see mu­nit­si­paa­­lo­man­dis­se, kuid eel­ne­valt tu­leks koos­ta­da de­tailp­la­nee­ring, mil­le­ga mää­ra­ta prae­gu­se maa­tu­lun­dus­maa ka­su­tu­s-ots­tar­ve. Sel­leks soo­vi­ti kuul­da ka ko­ha­li­ke ela­ni­ke soo­ve ja ar­va­mu­si.

14 aas­tat ta­ga­si leidis mo­to­klu­bi MTÜ AYR Ra­cing Team eest­ve­da­ja Are Kau­rit mo­tok­ros­si har­ju­tus­ra­ja te­ge­mi­seks so­biva koha Kurg­las rii­gi­maal, Har­ju maa­va­lit­sus pol­nud maa val­da­ja­na vas­tu. Kü­la­ko­gu­kon­na­ga sõl­mi­ti kok­ku­le­pe, et ra­da ka­su­ta­tak­se har­ju­ta­mi­seks kol­mel päe­val nä­da­las kind­la­tel kel­laae­ga­del, et ümb­rus­kaud­seid ela­nik­ke vä­hem häi­ri­da.

Kros­si­ra­da asub ka­hel maa­ük­su­sel. Üks on re­for­mi­tud maa­tükk, tei­ne re­for­mi­ma­ta rii­gi­maa. And­re Se­pa sõ­nul sai vald mu­nit­si­pa­li­see­ri­mis­soo­vi­le aas­taid vas­tu­se, et se­da ei an­ta val­la­le en­ne, kui on re­for­mi­tud: „Kui see sai teh­tud, öel­di, et teh­ke en­ne val­la üldp­la­nee­ring val­mis ja mää­ra­ke maa­le ots­tar­ve. Paar nä­da­lat ta­ga­si jõu­ti lõ­puks sel­ge ot­su­se­ni: riik on nõus maa val­la­le and­ma ju­hul, kui pla­nee­ri­me ala ära ja näe­me et­te täp­se sih­tots­tar­be, mil­leks se­da va­ja­me.“

And­re Sepp kin­ni­tas, et val­la­va­lit­su­sel on nüüd vo­li­ko­gu­le et­te­pa­nek al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­ring ka­he­le veel rii­gi­le kuu­lu­va­le kok­ku 27 hek­ta­ri suu­ru­sele maa­tü­ki­le ning see­jä­rel taot­le­da maa val­la­le. Mo­tok­lu­bi soov on, et um­bes kuuen­dik alast jääks mo­tok­ros­si har­ju­tus­ra­jaks, kus saab sõita ka fatbike´idega.

Kros­si­ra­ja ehi­ta­ja Are Kau­rit mär­kis, et Raa­si­ku val­las on mo­tos­port kõi­ge ti­tu­lee­ri­tum spor­dia­la: „Ju­ba meie pe­res on Ees­ti 12 meist­ri­tiit­lit, kok­ku on neid val­las vä­he­malt 30. Kui meil ra­da po­leks, ei oleks ka kros­si­me­hi. Pal­li­män­gud ja rah­va­tants on head, aga on va­ja ka na­tu­ke teh­ni­li­se­mat spor­dia­la. Kros­si­mees­test on tu­le­vi­kus üks osa, või­bol­la ise­gi kol­man­dik, in­se­ne­rid, kes te­ge­le­vad teh­ni­ka­ga.“

Ta tõ­des, et on ol­nud vä­ga suur prob­leem, et kros­si­ra­da on siia­ni ol­nud just­kui mit­tea­met­lik, kee­gi ku­na­gi mi­da­gi lu­bas. Sel­leks, et ra­da kor­ras hoi­da, oleks va­ja sel­les­se in­ves­tee­ri­da, kuid puu­dub kind­lus, kui ra­da on rii­gi­maal. Kü­lae­la­ni­ke jaoks kõi­ge häi­ri­va­ma, kros­si­ra­tas­te­ga seo­tud mü­rap­rob­lee­mi la­hen­da­mi­seks oli tal ja en­di­sel kros­si­sõit­jal, et­te­võt­ja Ar­do Kau­ri­til kaa­sas elekt­rit­sik­kel, mi­da sai sa­mal kros­si­ra­jal kat­se­ta­da ning veen­du­da, et see mü­ra ei te­ki­ta.

„Aeg muu­tub kii­res­ti, ar­van, et viie ku­ni küm­ne aas­ta pä­rast on kros­si­ra­jal ai­nult elekt­ri­moo­tor­rat­tad,“ lau­sus Are Kau­rit.

Kü­lae­la­ni­kud tõ­de­sid, et prae­gu on kros­si­ra­jalt kos­tuv mü­ra vä­ga tu­gev ning kui elekt­rit­sik­lid tu­le­vad al­les aas­ta­te pä­rast, jääb neid häi­riv prob­leem al­les. Lin­nas on pi­dev mü­ra, sel­le­pä­rast me maal ela­da ta­ha­me­gi, et oleks vai­kus, mär­ki­sid nad. Mo­tok­lu­bi juht lu­bas, et se­ni, kui sõi­de­tak­se veel mü­ra­te­ki­ta­va­te tsik­li­te­ga, ei ha­ka­ta kros­si­ra­jal ka iga­päe­va­selt har­ju­ta­ma, vaid ik­ka kind­la­tel ae­ga­del na­gu se­ni.

Arutelul pa­ku­ti, et tal­vel võiks ülejäänud alale te­ha suu­sa­ra­ja, Aru­kü­la MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi on saa­nud Lea­de­rist ja val­lalt toe­tust suu­sa­ra­ja­ma­si­na ost­mi­seks. Võik­sid ol­la kü­lap­lats koos lõk­ke­ko­ha ja tel­ki­mi­sa­la­ga, kii­gep­lats või­ma­lu­se­ga tegeleda kii­kin­guga.Ar­va­ti ka, et seal saaks mängida disc­gol­fi, geo­pei­tust, rat­su­ta­da, orien­tee­ru­da.

„Kõik need sellele alale ära ei mahu, kuid ideekorjeks oli kokkusaamine väga vajalik,“ tõdes Raasiku Valla Spordi juht Kadri Kesküla.

Eelmine artikkelValk­la Ko­du hoo­ne­komp­leks on pan­dud müü­ki
Järgmine artikkelKAI­DO KREIN­TAAL: „Ede­ta­be­li­koht pol­nud ees­märk, vaid hea töö vi­li.“