Val­da­de et­te­pa­ne­kud kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­seks kü­la­des

193

Ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium pa­lus oma­va­lit­sus­telt hil­je­malt 7. jaa­nua­riks ee­lis­tu­si asu­la­test ja asu­tus­test, ku­hu tu­leks ee­lis­jär­je­kor­ras ra­ja­da üli­kii­re lai­ri­ba-ü­hen­du­se või­ma­lus. Mi­nis­tee­rium sel­gi­tas, et taot­lus­te hin­da­mi­sel toe­ta­tak­se es­malt lii­tu­mi­si, kus toe­tu­se suu­rus on ühe lii­tu­mi­saad­res­si koh­ta ma­da­lam ja lii­tu­va­te aad­res­si­de arv suu­rem.

Riik in­ves­tee­rib aas­ta­tel 2022-2027 kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ehk lai­ri­ba­võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­seks kok­ku 69,9 mil­jo­nit eu­rot. Ani­ja val­las ehi­ta­tak­se lai­ri­baü­hen­du­si viie aas­ta jook­sul 610 286 eu­ro, Kuu­sa­lu val­las 918 235 eu­ro, Raa­si­ku val­da 534 527 eu­ro eest.

Ani­ja val­la­va­lit­sus saa­tis mi­nis­tee­riu­mi­le val­la kü­la­de ela­ni­kelt 2016. aas­tal ko­gu­tud val­gus­kaab­li­võr­gu­ga lii­tu­mi­se soo­via­val­dus­te põh­jal koos­ta­tud ni­me­kir­ja, mi­da on aja­ko­has­ta­tud, väl­ja on jäe­tud Keh­ra lin­na, Aeg­vii­du ale­vi, Leht­met­sa ja Ala­ve­re kü­la aad­res­sid. Abi­val­la­va­nem Enn Pung mär­kis, et ar­ves­ta­des tee­ma tund­lik­kust ja tead­ma­ta si­deet­te­võt­ja­te st­ra­tee­giat, ei soo­vi val­la­va­lit­sus te­ha abi­kõlb­li­ku siht­piir­kon­na osas kit­sen­du­si. See­tõt­tu pa­lu­ti prio­ri­teet­seks lu­ge­da kõik Ani­ja val­la maa-asu­la­tes asu­vad „val­ged aad­res­sid“. Mi­nis­tee­riu­mi­le saa­de­ti val­la kü­la­de ni­me­ki­ri tä­hes­ti­ku­li­ses jär­je­kor­ras koos lai­ri­ba­võr­gu­ga lii­tu­da soo­vi­ja­te aad­res­si­de­ga, sa­mu­ti ni­me­kir­jad val­la ak­tiiv­se­ma­te kü­la­de olu­lis­test asu­tus­test ja et­te­võ­te­test.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus saa­tis mi­nis­tee­riu­mi­le ni­me­kir­jad, kus on 1 ale­vik ja 16 kü­la ning 7 asu­tust. Prio­ri­teet­se­te asu­la­te ni­me­kir­jas on Kuu­sa­lu ale­vik, Kuu­sa­lu kü­la, Valk­la, Tur­bu­nee­me, Ha­ra, Vir­ve, Ta­pur­la, Va­na­kü­la, Park­si, Nõm­me­ves­ki, Joa­ves­ki, Al­li­ka, Ka­ha­la, Kõn­nu, Sõit­me, Tsit­re ja Sal­mis­tu. Olu­lis­te asu­tus­te ni­me­kir­jas on Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja, Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke, Kuu­sa­lu ki­rik ja noor­te­kes­kus, Joa­ves­ki kü­la­ma­ja, Hin­nu sea­farm ning Sal­mis­tu sa­dam. Nimekirjad pole koostatud pingereana, kõik loetletud asulad on samaväärsed, ka ettevõtted, kinnitas Kuu­sa­lu val­la IT-aren­dus­juht Peep Abel.

Ta sel­gi­tas, et loe­te­lus on ELA­SA pro­jek­ti raa­mes ra­ja­tud põ­hi­võr­gu­le lä­he­mal asu­vad asu­lad, kus on lii­tu­da soo­vi­jaid roh­kem, ja ka kü­la­sid, ku­hu lai­ri­ba­võr­gu ra­ja­mi­ne ei pruu­gi mah­tu­da toe­tus­meet­me ee­lar­ves­se, kuid mit­me naa­ber­kü­la­ga koos la­hen­da­mi­ne võib need muu­ta abi­kõl­b­li­kuks. Väl­ja jäe­ti ka asulad, kus prae­gu kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ehi­tus käib või on pro­jek­tee­ri­mi­sel, sest ei tea veel, kui pal­jud neis ju­ba saa­vad juur­de­pää­su. Asu­tus­te ni­me­kir­jas on val­la al­l-a­su­tu­sed Kuu­sa­lus. Kui­gi ELA­SA võr­gu ra­ja­mi­sel said lii­tu­mis­või­ma­lu­se oma­va­lit­sus­te asu­tu­sed, jäid need too­kord väl­ja, sest Kuu­sa­lu oli siis üks esi­me­si, ku­hu põ­hi­kaa­bel ra­ja­ti ning too­kord sai ühen­du­se vaid Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus.

Peep Abel rõ­hu­tas, et kii­re in­ter­ne­ti juur­de­pää­su­võr­ku­de toe­tus­mee­det ra­ken­da­tak­se mit­mes eta­pis, need ni­me­kir­jad on saa­de­tud esi­me­seks taot­lus­voo­ruks.

Raasiku vallavalitsuse IT-juht Priit Kaskel ütles, et kuna töömaht oli suur, saadi ministeeriumist ajapikendust ning vastus saadetakse lähipäevil. Külade prioriteetsuse tabelisse lisati kõik 13 küla. Ta põhjendas, et Raasiku vallas pole suvilakülasid, kõigis on püsielanikud, ühtegi küla ei välistatud, kõik on prioriteetsed. Lisati ka Aruküla ja Raasiku lairibavõrguga katmata punktid, kuhu sideoperaatoritel pole plaanis kolme aasta jooksul võrku rajada. Sotsiaalmajanduslikult oluliste asutuste tabelisse koondati vallaasutusi, ettevõtteid, maakohtade talusid, igast asustusüksusest viis punkti.

Eelmine artikkelRaamatukoguaasta Ida-Harjus
Järgmine artikkelAru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul on õues lae­nu­tus­kapp