Val­d investeerib tu­le­val aas­tal Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­teesse

278
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la tee­de ja tä­na­va­te tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2022-2025.
Tä­na­vu in­ves­tee­ri­tak­se tee­des­se kok­ku 402 500 eu­rot. Kõi­ge suu­rem in­ves­tee­ring on kõn­ni­tee ehi­tus Keh­ras Kes­ku­se tä­na­vast ku­ni Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni. Sel­le mak­su­mus on 122 514 eu­rot. Li­gi 200 meet­rit jalg­teed ra­ja­ti ka Ala­ve­re koo­li juu­rest kor­ter­ma­ja­de­ni, kõn­ni­tee läks maks­ma 71 175 eu­rot. Mus­ta kat­te al­la vii­di kok­ku roh­kem kui 20 000 ruut­meet­rit teid Aeg­vii­du ale­vis ning Uuea­ru, Lil­li, Üle­jõe ja Pik­va kü­las.

Osa va­ra­se­mas tee­hoiu­ka­vas järg­mi­seks aas­taks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­guid on lü­ka­tud eda­si 2024. aas­tas­se, sest tu­le­val aas­tal on plaa­nis vä­ga suur in­ves­tee­ring – Keh­ra-Ani­ja li­gi 4,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne. Sel­le pro­jek­tee­ri­mi­se-ehi­ta­mi­se mak­su­mu­seks on val­la­va­lit­sus prog­noo­si­nud 1,1 mil­jo­nit eu­rot. Kok­ku on tu­le­val aas­tal teid ka­vas ehi­ta­da ja re­konst­ruee­ri­da 1 304 980 eu­ro eest. Li­saks Keh­ra-Ani­ja kerg­tee­le on järg­mi­sel aas­tal plaa­nis re­no­vee­ri­da ja as­fal­tee­ri­da Keh­ra noor­te­kes­ku­se ja ai­da esi­ne plats, mil­le kor­da­te­ge­mist on ra­ha puu­du­mi­sel mi­tu aas­tat eda­si lü­ka­tud. Sel­leks ku­lub tee­hoiu­ka­va jär­gi 98 500 eu­rot. Kal­da tä­na­va 340 meet­ri pik­ku­se lõi­gu free­si­mi­seks ja as­fal­tee­ri­mi­seks on tee­hoiu­ka­va jär­gi ka­van­da­tud 95 200 eu­rot. Li­saks on järg­mi­sel aas­tal ka­vas viia mus­ta kat­te al­la 127 meet­rit Aia ja Met­sa põik­tä­na­vaid Keh­ras, kum­ma­gi tee in­ves­tee­rin­guks on ar­ves­ta­tud 5640 eu­rot. Üle­jää­nud va­ra­se­ma tee­hoiu­ka­va jär­gi 2023. aas­taks ka­van­da­tud tee­de mus­ta kat­te al­la vii­mi­sed lü­ka­ti uues ka­vas aas­ta võr­ra eda­si.

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, sel­leks, et üle­järg­mi­se aas­ta in­ves­tee­rin­gu­te maht ei lä­heks suu­reks, li­sa­ti tee­hoiu­ka­vas­se 2025. aas­ta plaan – ka osa va­rem 2024. aas­taks ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gud lük­ku­vad aas­ta võr­ra eda­si.

„Vaa­ta­me tee­hoiu­ka­va üle igal aas­tal. Üks­ki va­rem ka­van­da­tud in­ves­tee­ring po­le väl­ja jää­nud, mis olid tee­hoiu­ka­vas­se kir­ja pan­dud eel­mis­tel aas­ta­tel, on seal ka nüüd. Ei ol­nud mõ­tet lü­ka­ta 2024. aas­tas­se roh­kem kui mil­jo­ni eu­ro eest pin­da­mi­si ja as­fal­tee­ri­mis­töid, see on eba­rea­list­lik,“ sel­gi­tas ta.

2024. aas­tal on ka­vas tee­des­se in­ves­tee­ri­da 525 480 eu­rot. Mus­ta kat­te al­la viiak­se kok­ku 24 600 ruut­meet­rit teid Aeg­vii­du ale­vis ning Vi­ki­pa­lu, Roo­kü­la, Pil­la­pa­lu, Üle­jõe. Kau­nis­saa­re ja Lin­nak­se kü­las, Keh­ras free­si­tak­se ja as­fal­tee­ri­tak­se.

2025. aas­tal on plaan tee­des­se in­ves­tee­ri­da 490 600 eu­rot, mus­ta kat­te saa­vad 15 495 ruut­meet­rit teid Keh­ra lin­nas, Ani­ja ja Kuu­se­mäe ning Kau­nis­saa­re kü­las, Keh­ras­se ra­ja­tak­se ka pro­me­naa­di kõn­ni­tee.

Eelmine artikkelKAI­SA KAI­SEL ja TRIIN JÕE­LEHT laul­sid Val­ge­jõel re­gi­lau­le
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu te­gi Rau­do­ja uue uu­rin­gu­ruu­mi koh­ta komp­ro­mis­set­te­pa­ne­ku