KAI­SA KAI­SEL ja TRIIN JÕE­LEHT laul­sid Val­ge­jõel re­gi­lau­le

182
Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las: lau­la­vad TRIIN JÕE­LEHT ja KAI­SA KAI­SEL, fil­mib ALAR STAUB. Fo­to Al­lan Ala­kü­la

Kuu­sa­lu val­la lau­li­kud, Vii­nis­tu juur­te­ga Kai­sa Kai­sel Kiiu-Aab­last ja Triin Jõe­leht Pu­di­soo kü­last esi­ta­sid lau­päe­val, 17. sep­temb­ril Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la saa­lis lau­lu­ka­va ümb­rus­kon­na re­gi­lau­lu­dest. Nen­de esi­ne­mi­ne on sal­ves­ta­tud, vi­deod leiab MTÜ Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu ko­du­le­helt ja You­Tu­be`st. Kuu­sa­lu vald toe­tas kont­ser­ti 450 eu­ro­ga.

MTÜ Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lu juht, Val­ge­jõe kü­la­va­nem Al­lan Ala­kü­la on ha­ri­du­selt dip­lo­mee­ri­tud aja­loo­la­ne. Al­lan Ala­kü­la rää­kis, et ko­ha­li­ke re­gi­lau­lu­de kont­ser­di „Kolm­kü­la lau­lud“ idee tek­kis tal 2020. aas­ta ke­va­del, kui oli seo­ses La­he­maa gii­di­kur­sus­te­ga Vii­nis­tul ning kuu­lis Kai­sa Kai­se­li võim­sat lau­lu­häält: „Ot­si­sin 2021. aas­ta su­veks si­su kü­la sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks. Mul oli paar vi­nüülp­laa­ti La­he­maa lau­lu­de­ga ja raa­mat, pöör­du­sin Kai­sa poo­le, et kas sealt võiks lau­le taa­se­si­ta­da. Kai­sa võt­tis tuld, kut­sus ap­pi Triin Jõe­le­he. Nad koos ot­si­sid Ees­ti re­gi­lau­lu­de and­me­baa­sist Ees­ti Rah­va­luu­le Ar­hii­vi töö­ta­ja­te ju­hen­da­mi­se jär­gi väl­ja meie kan­di rah­va­lau­le ja jõud­sid iga­ti mõ­tes­ta­tud tu­le­mu­se­ni.“

Esi­me­ne kont­sert toi­mus mul­lu juu­li lõ­pus mä­lu­ta­lu kuu­ris. See kuk­kus Al­lan Ala­kü­la sõ­nul väl­ja nii kihv­tilt, et ko­he sün­dis plaan te­ha sa­ma kont­sert 2022. aas­ta su­vel uues­ti Vei­ni­vil­la ka­mi­na­saa­lis. Tä­na­vu tä­his­ta­ti sel­le kont­ser­di­ga Val­ge­jõe kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest 732 aas­ta möö­du­mist.

Triin Jõe­leht ja Kai­sa Kai­sel rää­ki­sid ka see­kord ümb­rus­kon­na ku­na­gis­test rah­va­lau­li­ku­test ja esi­ta­sid neilt üles­kir­ju­ta­tud lau­le. Nad tõ­de­sid, et ei leid­nud and­me­baa­si­dest ot­se­selt Val­ge­jõelt tal­le­ta­tud rah­va­lau­le, kuid pal­jud lau­li­kud on ela­nud Va­na­kü­las ning esi­ta­mi­se­le tul­nud lau­le on ko­gu­tud ka Kal­me kü­last, Park­sist ja Nõm­me­ves­kilt.

Ava­loo „Kust lau­lud saa­dud“ on 1912. aas­tal ko­gu­ja­te­le esi­ta­nud Saa­ra Adam­son, neiu­põl­ve­ni­me­ga Sum­berg, kes oli sün­di­nud Tur­bu­nee­mes. Ta su­ri Kol­ga­kü­las Mee­ka ta­lus, kuid lau­lu üles­kir­ju­tus­ko­haks on mär­gi­tud Va­na­kü­la.

Tur­bu­nee­mest oli pä­rit ka rah­va­lau­lik An­na Lii­sa Kris­tal, neiu­põl­ve­ni­me­ga Kool­man, kes läks me­he­le Va­na­kü­las­se Jo­han­nes Kris­ta­li­le Kõr­ge­mäe tal­lu. Pal­jud lau­lud on laul­nud Mad­lee­na Kris­tal, neiu­põl­ve­ni­me­ga Loots­mann, kes oli Va­na­kü­las­se abiel­lu­nud Ka­sis­pea kü­last. Te­ma abi­kaa­sa oli Jo­han­ne­se vend Kus­tav Kris­tal Aiaot­sa ta­lust.

Triin Jõe­leht: „Mõt­le­si­me, et ole­me Kai­sa­ga mõ­le­mad ran­na­kü­la­dest ja kas on ik­ka õi­ge, kui me lau­la­me võõ­ra­maid, si­se­maa lau­le, aga sel­gus ül­la­tus­li­kult, et pal­jud neist vii­si­dest on laul­nud just en­di­sed ran­na­nai­sed.“

Rah­va­lau­le oli ko­gu­ja­te­le laul­nud 1912. aas­tal ka Too­mas Lepp Kal­me kü­last, te­ma koh­ta on kir­jas vaid ni­mi, roh­kem in­fot ei leid­nud, tõ­des Triin Jõe­leht. Ma­hu­kas rah­va­luu­le­ma­ter­jal pä­ri­neb 1970nda­test aas­ta­test, kui Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na rah­va­lau­le käis ko­gu­mas teis­te hul­gas ka Ing­rid Rüü­tel. Tun­tud lau­li­kul ja luu­le­ta­jal Ruth Talp­se­pal olid siis Va­na­kü­las Mät­li­ku ta­lus kü­las õed Ma­ret Ran­do­ja ja Lin­da Ver­ner. Lin­dis­ta­ti nii nen­de lau­le kui ka jut­te.

Õed olid pä­rit suu­rest pe­rest Loo­bu-Läs­na kan­dist, nen­de neiu­põl­ve­ni­mi oli Ki­vi­mäe.
Triin Jõe­leht: „Häs­ti hu­vi­tav oli ko­ha­lik­ke rah­va­lau­le uu­ri­da ja aru­ta­si­me Kai­sa­ga, et edas­pi­di võik­si­me mõ­ne lau­lu­ka­va kok­ku sät­ti­da ka näi­teks ai­nult oma ko­du­pool­saa­relt Ju­min­dalt ko­gu­tud lau­lu­dest.“

Eelmine artikkelKunst­nik joo­nis­tas las­te­raa­ma­tus­se Kol­ga mõi­sa toa
Järgmine artikkelVal­d investeerib tu­le­val aas­tal Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­teesse