Ani­ja vo­li­ko­gu te­gi Rau­do­ja uue uu­rin­gu­ruu­mi koh­ta komp­ro­mis­set­te­pa­ne­ku

158
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 22. sep­temb­ri is­tun­gil mit­te nõus­tu­da geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa taot­lu­se­ga, mil­le­ga soo­vi­tak­se uu­ri­da lii­va tar­be­va­ru Rau­do­ja II uu­ring­ruu­mi ka­van­da­tud tee­nin­du­sa­lal, kuid lu­bas se­da te­ha väik­se­mal alal. OÜ KMG taot­les kesk­kon­naa­me­tilt 3 aas­taks lu­ba viia geo­loo­gi­li­si uu­rin­guid lä­bi Rau­do­ja kü­las rii­gi­le kuu­lu­val 11,35 hek­ta­ri suu­ru­sel kin­nis­tul. Vo­li­ko­gu nõus­tus sel­le­ga, et uu­rin­guid te­hak­se 9,68 hek­ta­ril, Rau­do­ja prae­gu­se lii­va­kar­jää­ri ja Sood­la vee­hoid­la va­he­li­sel alal.

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, et kesk­kon­na­amet kü­sib geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa taot­lu­se koh­ta oma­va­lit­su­selt üks­nes ar­va­must ning mit­te­nõus­tu­mi­ne põh­jen­du­se­ga, et oma­va­lit­sus seal na­gu­nii kae­van­da­da ei lu­ba, ei pä­de, pi­gem on mõist­lik ot­si­da komp­ro­miss­la­hen­dust.

„Kesk­kon­naa­met kü­sib val­la ar­va­must, uu­rin­gua­la muut­mi­ne on meie­pool­ne komp­ro­miss,“ sõ­nas ta.

Uu­rin­gu­ruu­miks taot­le­tav ala on met­sa­maa, mil­lest osa on raies­mik. Te­gu ei ole Na­tu­ra 2000 võr­gus­ti­ku- ega mõ­ne tei­se loo­dus­kait­se­pii­ran­gu­te­ga ala­ga. Lä­him ma­ja­pi­da­mi­ne asub li­gi­kau­du 370 meet­ri kau­gu­sel.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­su­ses mär­gi­ti, ku­na uu­rin­gu­teks taot­le­tav ala külg­neb Rau­do­ja lii­va­kar­jää­ri­ga ja um­bes 365 meet­rit ka­gu pool asub Pool­va­he lii­va­kar­jäär, li­saks on uu­rin­gu­ruu­mist va­he­tult põh­ja­pool Sood­la har­ju­tus­vä­li ja uu­rin­gu­ruum kat­tub har­ju­tus­väl­ja pii­ran­gu­vöön­di­ga, ei soo­vi ela­ni­kud lä­hi­piir­kon­da veel mü­raal­li­kaid ega loo­dus­kesk­kon­da rik­ku­vaid ob­jek­te. Val­la üldp­la­nee­rin­gu ko­ha­selt asub taot­le­tav uu­rin­gu­ruum ro­he­võr­gus­ti­ku alal ning Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu jär­gi suu­res ro­he­ko­ri­do­ris. Uu­rin­gu­teks soo­vi­tud ala on osa­li­selt kae­tud met­sa­ga, mis tu­leks kar­jää­ri ra­ja­mi­sel ma­ha võt­ta. Sa­mas on osal maast raies­mik ning seal ei ri­kuks geo­loo­gi­li­ne uu­ring nii suu­res ma­hus ro­he­võr­gus­tik­ku ega tu­leks te­ha suu­rel alal ula­tus­lik­ku la­ge­raiet. Li­saks jääks suur osa val­la pa­ku­tud maast Rau­do­ja lii­va­kar­jää­ri ja Sood­la vee­hoid­la va­he­li­se ala­le, kus geo­loo­gi­li­ne uu­ri­mi­ne ei häi­riks ko­ha­lik­ku ela­nik­kon­da eel­da­ta­valt vä­ga pal­ju. Vo­li­ko­gu ar­va­mu­se ko­ha­selt tu­leb uu­rin­gu­ruu­mist väl­ja jät­ta sel­le­le ala­le jää­vad teed ja ra­jad, mi­da ini­me­sed ka­su­ta­vad piir­kon­na kü­las­ta­mi­seks ja va­ba a­ja veet­mi­seks.

KMG OÜ soo­vib Rau­do­jal lä­bi viia tee­de- ja ül­de­hi­tu­ses ka­su­ta­ta­va täi­te­lii­va tar­be­va­ru uu­rin­gut, mil­le käi­gus plaa­ni­tak­se ra­ja­da ku­ni 20 puu­rau­ku ja va­ja­du­sel ku­ni 20 šur­fi, mak­si­maal­ne uu­ri­mis­sü­ga­vus on 20 meet­rit. Uu­ri­da soo­vi­tak­se lii­va­va­ru le­vi­kut, kva­li­tee­ti ja mah­tu ning kae­van­da­mis­tin­gi­mu­si.

Loa taot­le­ja kin­ni­tas, et eel­da­ta­valt ei kaas­ne uu­rin­gu­ga kesk­kon­na­häi­rin­guid, mis võik­sid mõ­ju­ta­da piir­kon­na vee­režii­mi ning vee ja pin­na­se kva­li­tee­ti. Uu­rin­gu­punk­ti­de ra­ja­mi­seks ka­su­ta­tav teh­ni­ka te­ki­tab vä­he­sel mää­ral mü­ra, vib­rat­sioo­ni ja pais­kab õh­ku heit­gaa­se, kuid need ei üle­ta lu­ba­tud piir­nor­me. Uu­rin­gu­punk­ti­de ra­ja­mi­se­ga ja uu­rin­gua­lal teh­ni­ka­ga lii­ku­des ei te­ki tol­mu. Et­te­võ­te lu­bas ka, et maa­põu ja maa­pind viiak­se pä­rast uu­rin­guid või­ma­li­kult uu­ri­mi­seel­ses­se sei­sun­dis­se, kae­van­did lik­vi­dee­ri­tak­se ko­he pä­rast proo­vi­de võt­mist, uu­ri­mis­töö­ga ei reos­ta­ta ega võe­ta põh­ja­vett, ei te­ki­ta­ta jää­ke ega jäät­meid.

KMG OÜ ees­märk on saa­da pä­rast geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu lä­bi­vii­mist kae­van­da­mis­lu­ba. Kui sel­gub, et va­rem kae­van­da­mi­seks an­tud mäee­ral­dis­te jääk­va­ru ra­hul­dab sel­le tee­nin­dus­piir­kon­na va­ja­du­sed lii­va kae­van­da­mi­seks roh­kem kui 10 aas­taks, siis loe­tak­se, et taot­le­tav te­ge­vus võib ol­la vas­tu­so­lus riik­li­ke hu­vi­de­ga.

Maa­põue­sea­du­se alu­sel on geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa and­ja kesk­kon­naa­met. Kesk­kon­na­ame­ti 2018. aas­tal teh­tud ana­lüü­si põh­jal oli piir­kon­nas lii­va va­rus­tus­kind­lus ta­ga­tud – kar­jää­ri tee­nin­dus­piir­kon­nas oli ne­li aas­tat ta­ga­si 66 ehi­tus­lii­va ja 41 täi­te­lii­va va­ru­ga kar­jää­ri, mil­le va­rus­tus­kind­lus oli ehi­tus­lii­val li­gi­kau­du 23 ja täi­te­lii­val 34 aas­tat. Kesk­kon­naa­met mär­kis kir­jas Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le, see­ga on hi­li­sem kae­van­da­mis­loa and­mi­ne suu­re tõe­näo­su­se­ga vas­tuo­lus rii­gi hu­vi­de­ga, kui just ei teki hüp­pe­li­si muu­tu­si nõud­lu­ses ning tar­bi­ja­te nõu­deid toor­me kva­li­tee­di­le.

Vo­li­ko­gu lei­dis, Sood­la ja Rau­do­ja kü­la­des asu­va­tes kar­jää­ri­des on va­rud am­men­du­mas, ning on mõist­lik või­ma­lus­te pii­res ja ar­ves­ta­des ole­ma­so­le­vat asus­tusst­ruk­tuu­ri lu­ba­da te­ha geo­loo­gi­li­si uu­rin­guid. Vo­li­ko­gu liik­me Trii­nu Al­li­pe­re et­te­pa­ne­kul li­sa­ti ar­va­mus­se geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa taot­lu­se koh­ta veel, et ar­ves­ta­des piir­kon­na tu­ris­mi­väär­tu­se­ga ja po­tent­siaa­li ko­gu­kon­na puh­ke­ala­na, ei ga­ran­tee­ri ko­ha­lik oma­va­lit­sus hi­li­se­mat kae­van­da­mis­loa­ga nõus­tu­mist.

Eelmine artikkelVal­d investeerib tu­le­val aas­tal Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­teesse
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud uu­rin­gu­te­ga Valk­la pae­ki­vi­maard­las