Kiiu män­gu­tup­pa too­di an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga hulk va­ja­lik­ke ese­meid

453
Kiiu män­gu­toa pe­re­nai­ne KERT­TU MÕ­TUS koos aastase tütre MAYAGA. Fo­to Ma­ris Mat­si

Kiius 1. det­semb­ril ava­tud män­gu­tup­pa vii­di män­guas­ju, raa­ma­tuid, ka vee­keet­ja ja koh­vi­kann.

MTÜ Pu­ha­ta ja Män­gi­da pa­lus an­ne­ta­mis­tal­gu­tel abi Kii­du uue män­gu­toa si­sus­ta­mi­seks – väi­ke­las­te­le mõel­dud män­guas­ju, aga ka tar­vi­lik­ke ese­meid köö­gi­nur­ka.

Män­gu­toa pe­re­nai­ne Kert­tu Mõ­tus kii­dab, et tal­gud läk­sid vä­ga edu­kalt: „Pea­le peh­me­te män­guas­ja­de sai­me raa­ma­tuid ja nen­de jaoks riiu­li, män­gu­ma­ja, Le­go klot­se, muid aren­da­vaid män­ge, kee­du­kan­nu, press­kan­nu, kee­du­po­ti. Tal­gud olid ka vä­ga hea plat­vorm, et tea­da an­da, nüüd on Kiius sel­li­ne koht, ku­hu saab las­te­ga tul­la män­gi­ma.“

An­ne­ta­jaid oli te­ma sõ­nul küm­neid. Osad neist käi­sid tei­si­päe­val, 1. det­semb­ril ava­mi­se pu­hul ruu­mi uu­dis­ta­mas ja tor­ti maits­mas. Oli tut­ta­vaid ema­sid-lap­si, kuid ka kau­ge­malt ini­me­si, ke­da ei tund­nud. Kert­tu Mõ­tus üt­leb, ees­märk oli, et ava­päe­val tu­leks vä­he­malt üks tal­le võõ­ras lap­se­va­nem. Ja nii läks­ki – saa­bus ema Loolt, kaa­sas ko­ti­täis män­guas­ju ja poeg, kes tah­tis nä­ha, ku­hu te­ma lem­mi­kud an­tak­se. Ül­la­tus oli ka see, et Saa­re­maalt saa­de­ti pakk män­guas­ja­de­ga.

Ava­päe­vast ala­tes oli eel­mi­sel nä­da­lal igal päe­val uu­dis­ta­jaid. Män­gi­mas on või­ma­lik käia töö­päe­vi­ti nel­ja tun­ni jook­sul. Pe­re­nai­ne on ko­hal oma aas­ta­se tüt­re Maya­ga, kes oli esi­me­ne kat­se­ta­ja, te­ma toi­me­ta­mis­te jär­gi sai täp­se­malt sel­geks, mis­su­gu­seid koh­ti män­gu­toas tu­leb tih­ti pu­has­ta­da ning mil­li­seid män­guas­ju nii pi­si­kes­te pu­hul mit­te ka­su­ta­da.

„Kind­lat pi­le­ti­ra­ha me män­gu­toal po­le. Täis­kas­va­nu võiks kü­las­tu­se eest pa­nus­ta­da 3-5 eu­rot. Kui mit­me lap­se­ga tul­lak­se ja kui kaua män­gi­tak­se, sel­le üle ar­vet ei pea. Tal­lin­nas, Rak­ve­res kü­si­tak­se män­gu­tu­ba­des kü­las­tus­ta­su nii täis­kas­va­nu­te kui ka las­te ja vii­bi­tud aja eest,“ mär­gib ta.

En­ne män­gu­toa plaa­ni el­lu­vii­mist te­gi Kert­tu Mõ­tus Fa­ce­boo­ki kau­du tu­ru-uu­rin­gut ning ilm­nes, et li­saks mu­di­las­te­le oleks va­ja te­ge­lus­ruu­mi ka vei­di suu­re­ma­te­le las­te­le – ro­ni­mi­sat­rakt­sioo­ni­de pai­gu­ta­mi­seks ja jooks­mi­seks-lii­ku­mi­seks. Esial­gu jääb män­gu­tu­ba prae­gu­ses­se ruu­mi, aga pe­re­nai­ne sõ­nab, et ot­sib Kiius ju­ba suu­re­maid oda­vaid või ta­su­ta ruu­me.

„Ole­me pak­ku­mis­te­le ava­tud, kui­gi esial­gu meel­dib ka siin­ses asu­ko­has,“ kin­ni­tab ta.

Kiiu ela­nik, aas­ta­se tüt­re ema An­ne­li Sep­pa­go tun­nus­tab, et läks ava­päe­val män­gu­tu­ba vaa­ta­ma tut­vu­se poo­lest, kuid oleks ka mui­du sis­se as­tu­nud: „Meie kan­dis po­le ju ko­du­sel emal lap­se­ga ku­sa­gi­le min­na. Käi­me bee­bi­võim­le­mi­ses ja uju­mas, kuid tree­nin­gu­tel te­ge­leb igaüks eel­kõi­ge oma lap­se­ga. Män­gu­toas saab teis­te lap­se­va­ne­ma­te­ga jut­tu aja­da. Plaa­nis on ha­ka­ta sin­na ka koo­li­ta­jaid kut­su­ma. Müts ma­ha, et sel­li­sel ajal te­hak­se nii­su­gust to­re­dat män­gu­tu­ba.“

Ka­heaas­ta­se po­ja ema Ger­da Pel­lo: „Ku­ni kol­meaas­ta­se­le lap­se­le on Kiiu män­gu­toas te­ge­vust, suu­rem laps ta­hab roh­kem lii­ku­da. Ruum on to­re ja vär­vi­li­ne ning seal kõ­lab hea las­te­muu­si­ka. Bee­bi­de sün­ni­päe­va­pi­du­sid saab pi­da­da, suu­re­ma­te las­te peoks jääb see ruum pi­gem väi­ke­seks. Män­gu­tu­ba võiks ol­la ka mõ­nel õh­tul ava­tud.“

Eelmine artikkelHC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tõu­sis või­du­kur­si­le
Järgmine artikkelKeh­ra güm­naa­sium esit­les juu­be­liks val­mi­nud al­ma­nah­hi