Vald ehi­tab An­di­nee­me ran­da uue park­la ja jalg­tee

472
An­di­nee­mel asu­va Me­reää­re aren­du­se es­kiis. Park­la on esiplaanil pa­re­mal. Jalg­tee kul­geb park­last me­re­rannani aren­du­sa­la pa­rem­pool­se pii­ri kõr­valt. Ela­mu­te (eskiisil kollane) pai­gu­tus krun­ti­del on ting­lik.

An­di­nee­me ran­da ku­na­gi­se EKE puh­ke­kes­ku­se ala­le, Me­reää­re aren­dus­se ra­ja­tak­se 7 ela­mut. Me­reää­re aren­du­se se­ni­ne maao­ma­nik ja aren­da­ja, kont­sern EKE kor­ral­das no­vemb­ris krun­ti­de müü­gi, kõik 7 kin­nis­tut leid­sid uue oma­ni­ku.

Seo­ses Me­reää­re aren­du­se krun­ti­de müü­gi­ga kaob park­la, mis võe­ti ava­lik­ku ka­su­tus­se aas­taid ta­ga­si, kui puh­ke­kes­ku­se tüh­jalt seis­ma jää­nud hoo­ne lam­mu­ta­ti ja tek­kis va­ba ala. An­di­nee­me rand on Kuu­sa­lu val­la rah­va seas ar­mas­ta­tud uju­mis­koht, au­tod sai jät­ta park­las­se ja kõn­di­da möö­da sis­se­tal­la­tud ra­da me­re äär­de.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la üt­les, et park­la asus era­maal, maa­oma­nik või­mal­das seal lii­ku­da, kuid edas­pi­di ha­ka­tak­se alal ehi­ta­ma ela­muid, se­ni­ne li­gi­pääs ran­na­le su­le­tak­se: „Olen kuul­nud Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke seas jut­te, et enam An­di­nee­me ran­da ei pää­se, kuid nii see po­le. Me­reää­re pla­nee­rin­gu­ga on ka­van­da­tud uus park­la ja jalg­tee me­re­ni. Me­reää­re aren­da­ja AS EKE tel­lis pro­jek­ti, ehi­tab vald.“

Maa uue suu­re­ma park­la ja me­re­ni kul­ge­va jalg­tee jaoks eral­da­ti Me­reää­re naab­ru­ses asu­va­te Ojaää­re ja Tam­me kin­nis­tu­te ühi­se de­tailp­la­nee­rin­gu käi­gus ja kok­ku­lep­pel kin­nis­tu­te oma­ni­ke­ga. Kok­ku­le­pe sõl­mi­ti aas­taid ta­ga­si. Osa uue jalg­tee maast on val­la­le and­nud Me­reää­re aren­da­ja.

Me­reää­re aren­du­se de­tail­pla­nee­ring hõl­mab se­ni­seid Puh­ke­ran­na, Puh­ke­ko­du ja Me­reää­re kin­nis­tuid, kok­ku li­gi 3,2 hek­ta­rit. Sel­lest li­gi 1,9 hek­ta­rit on ela­mu­maa, trans­por­di­maad 2343 ruut­meet­rit, li­saks pum­ba­jaa­ma alu­ne maa. Uu­te ela­muk­run­ti­de suu­ru­sed on 1200-4382 ruut­meet­rit.

ASi EKE ju­ha­tu­se lii­ge Tiit Kiik rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et müük ku­ju­nes enam­pak­ku­mi­seks, soo­vi­jaid oli pal­ju: „Ka­he päe­va­ga tu­li 3-4 kor­da roh­kem os­tu­soo­ve, kui oli krun­te. Mei­le he­lis­ta­ti, kir­ju­ta­ti. Va­li­kut oli ras­ke te­ha ning kor­ral­da­si­me pak­ku­mi­se. Puur­kaev ja kõik nõu­tud tras­sid on ra­ja­tud, tee pan­dud as­fal­di al­la. Tel­li­si­me park­la ja tee pro­jek­ti, see on val­mis. Tu­leb veel te­ha aren­du­sa­la­le vä­lis­pii­re, na­gu on de­tailp­la­nee­rin­gus et­te näh­tud, ja siis on meie te­ge­vus seal lä­bi, eda­si ehi­ta­vad uued kin­nis­tuo­ma­ni­kud. Mi­nu tea­da osad neist ju­ba taot­le­vad val­lalt ehi­tus­lu­ba.“

Ta mee­nu­tas, et esial­gu oli EKE-l ka­vas pi­da­da Nõu­ko­gu­de ajal sa­ma­ni­me­li­se asu­tu­se ka­su­tu­ses ol­nud puh­ke­ko­du eda­si: „Tu­ris­miä­ri jaoks oli lii­ga väi­ke, aga uut suu­re­mat puh­ke­kes­kust ei ol­nud mõel­dav sin­na ehi­ta­da, ar­ves­ta­des ran­da ja An­di­nee­me kü­la. Hoo­ne jäi la­gu­ne­ma, ot­sus­ta­si­me lam­mu­ta­da ja ja­ga­da maa ela­muk­run­ti­deks.“

Uue park­la suu­rus on 3713 m2, par­ki­mis­ko­had on ka­van­da­tud 50 au­to­le. Park­la hak­kab asu­ma An­di­nee­me tee ää­res, pa­re­mal pool en­ne se­nist park­lat, kus prae­gu kas­vab võ­sa.
Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la nen­tis, et jalg­tee me­re­ni tu­leb en­di­sest ra­jast vei­di pi­kem, kuid ehi­ta­tak­se sel­li­ne, et saab lap­se­vank­ri­ga ja jalg­ra­tas­te­ga häs­ti lii­ku­da.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks kin­ni­tas, et ke­vad-tal­vel on plaa­nis kor­ral­da­da han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks, sest vas­ta­valt keh­tes­ta­tud pla­nee­rin­gu­le on val­lal ko­hus­tus park­la ja jalg­tee val­mis ehi­ta­da. Ra­ha sel­leks peaks tu­le­ma käe­so­le­va aas­ta val­laee­lar­ves­se ka­van­da­tud tee­de in­ves­tee­rin­gu­te sum­mast.