Vakt­si­nee­ri­mi­sest Ida-Har­jus

122
Esmaspäeval, 19. juulil seisis Viljandi haigla vaktsineerimisbuss hommikust õhtuni Loksal korrusmajade juures.

Es­mas­päe­va, 26. juu­li õh­tu sei­su­ga oli Har­ju maa­kon­nas teh­tud vä­he­malt ühel kor­ral Co­vid-19 vas­tu kait­se­poo­ki­mi­ne 54,71 prot­sen­dil täis­kas­va­nu­test – 263 830 ini­me­sel.

Kuu­sa­lu val­las oli vakt­si­nee­ri­tud vä­he­malt ühe kait­se­süs­ti­ga 65,73 prot­sen­ti täis­kas­va­nud ela­nik­kon­nast – 3318 ini­mest. Neist on vakt­si­nee­ri­mis­kuur lõ­pe­ta­tud 3067 ini­me­sel.

Raa­si­ku val­las on vä­he­malt ühe doo­si vakt­sii­ni saa­nud 61,19 prot­sen­ti täis­kas­va­nu­test, kes on rah­vas­ti­ku re­gist­ri jär­gi val­la ela­ni­kud – 2315 ini­mest. Vakt­si­nee­ri­mi­ne on lõ­pe­ta­tud 2058 ini­me­sel.

Ani­ja val­las on vä­he­malt ühe vakt­sii­ni­doo­si saa­nud 52,52 prot­sen­ti täis­kas­va­nud ela­ni­kest – 2647 ini­mest. Kait­se­süs­ti­mi­ne on Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu lõ­pe­ta­tud 2405 ela­ni­kul.

Lok­sa lin­nas on vä­he­malt ühe kait­se­süs­ti saa­nud 43,74 prot­sen­ti rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud täis­kas­va­nud ela­ni­kest – 965 ini­mest. Kait­se­poo­ki­mi­ne on lõ­pe­ta­tud neist 857.

Vil­jan­di haig­la vakt­si­nee­ri­mis­buss Lok­sal
Es­mas­päe­val, 19. juu­lil oli Lok­sal Vil­jan­di haig­la vakt­si­nee­ri­mis­buss, mis sõi­dab möö­da Ees­tit ja pa­kub või­ma­lust eel­re­gist­ree­ri­mi­se­ta vakt­si­nee­ri­mi­seks. Buss sei­sis kor­rus­ma­ja­de juu­res Lok­sa las­teaia lä­he­dal hom­mi­kul kel­la 10 ku­ni õh­tul kel­la 18.30. Sel­le aja­ga vakt­si­nee­ri­ti 196 ini­mest. Ena­mik olid Lok­salt, kuid ko­ha­le sõi­de­ti ka Kuu­sa­lust ja kau­ge­malt.

Rah­vast ja­gus bus­si juur­de oma jär­je­kor­da oo­ta­ma ko­gu päe­vaks. Pä­rast­lõu­nal bus­si juu­res oo­da­nud me­hed rää­ki­sid, et se­ni ei ol­nud neil või­ma­lik end vakt­si­nee­ri­da töö, va­ra­se­ma hai­gu­se või um­bu­su tõt­tu. Mää­ra­vaks ot­sus­ta­mi­sel ni­me­ta­ti as­jao­lu, et vakt­si­nee­ri­tu­tel on liht­sam rei­si­da ja seo­ses töö­ta­mi­se­ga on sa­mu­ti pa­rem, kui ol­lak­se vakt­si­nee­ri­tud. Mär­gi­ti ka, et va­rem oli kõhk­lu­si, kuid nüüd on Pfi­ze­ri vakt­sii­ni koh­ta roh­kem in­fot ja jul­ge­tak­se end sel­le vakt­sii­ni­ga las­ta kait­se­poo­ki­da. In­fot bus­si saa­bu­mi­se koh­ta oli mees­te sõ­nul pii­sa­valt, Fa­ce­boo­kis rek­laa­mi­ti ja ko­ha­li­kus kaa­bel­te­le­vi­sioo­nis Djuk.

Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann üt­les, et Vil­jan­di vakt­si­nee­ri­mis­buss tu­leb Lok­sa­le esi­me­si kait­se­süs­te te­ge­ma taas kol­ma­päe­val, 28. juu­lil. Lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad te­ma sõ­nul veel tei­se fir­ma­ga, et ala­tes au­gus­tist tu­lek­sid vakt­si­nee­ri­jad igal lau­päe­val kul­tuu­ri­kes­ku­ses­se.

31. juu­lil ja 1. au­gus­til pea­tub Vil­jan­di haig­la vakt­si­nee­ri­mis­buss Jä­ne­dal Mus­ta Tä­ku tal­li juu­res.

Vakt­si­nee­ri­mi­ne Keh­ras
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor rää­kis, et lä­hia­jal on plaa­nis kor­ral­da­da Keh­ras taas mass­vakt­si­nee­ri­mi­se päev. Esialg­se plaa­ni jär­gi tu­le­vad Eld­re­di vakt­si­nee­ri­jad ka augustis Keh­ras­se. 1. juu­lil käis Keh­ra güm­naa­siu­mis fir­ma Eld­red lä­bi­vii­dud vakt­si­nee­ri­mi­sel üle 120 ini­me­se.

Vakt­si­nee­ri­mis­ko­had Tal­lin­nas
Ala­tes 20. juu­list hak­ka­sid Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­ma osad ap­tee­gid. Tal­lin­nas saab vakt­si­nee­ri­da Üle­mis­te ja Ki­vi­la Sü­da­meap­tee­gis, Roc­ca al Ma­re Kes­ku­se ap­tee­gis ja Tal­lin­na Lin­naap­tee­gis So­la­ri­ses. Vakt­si­nee­ri­mi­seks on va­ja­lik eel­re­gist­ree­ri­mi­ne.

Igal päe­val saab nii eel­re­gist­ree­ri­mi­se­ga kui ka il­ma re­gist­ree­ri­mi­se­ta vakt­si­nee­ri­da Tal­lin­nas Kaja kultuurikeskuse vakt­si­nee­ri­mis­kes­ku­ses. Vakt­si­nee­ri­da on või­ma­lik ka Las­na­mäe Cent­ru­mis Con­fi­do kiir­k­lii­ni­kus.

Vakt­si­nee­ri­mi­seks saab ae­ga bro­nee­ri­da iga päev kel­la 8-20 te­le­fo­nil 1247 või di­gi­re­gist­ra­tuu­ri kau­du www.digiregistratuur.ee.

Eelmine artikkelHara sa­da­ma­hoo­ne ma­ja­karp on val­mis
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on RI­HO RÕÕ­MUS