Hara sa­da­ma­hoo­ne ma­ja­karp on val­mis

236
Ha­ra sa­da­mas­se ker­ki­val tee­nin­dus­hoo­nel on ka­tus peal. Ehi­tust toe­tab EAS.

Nel­ja­päe­val, 22. juu­lil pee­ti Ha­ra sa­da­mas­se ra­ja­ta­va tee­nin­dus­hoo­ne sa­ri­ka­pi­du. 

Kuu ae­ga ta­ga­si, 25. juu­ni Sõ­nu­mi­too­jas aval­da­si­me uu­di­se, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne ra­ja­mi­seks ehi­tus­loa ning ko­he alus­ta­ti ehi­ta­mi­se­ga. Möö­du­nud nä­da­lal sai fir­ma Est­Hus ma­ja­le ka­tu­se pea­le ning nel­ja­päe­val, 22. juu­lil pee­ti sa­ri­ka­pi­du.

MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ti Hääl üt­les, et sa­da­ma­hoo­ne ava­pi­du tu­leb järg­mi­sel aas­tal, kui ava­tak­se uus na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg.

OÜ Est­Hus ju­ha­tu­se lii­ge Ja­nek Paa­but lu­bas, et ma­ja püü­tak­se val­mis saa­da sep­temb­ri lõ­puks: „Üle­järg­mi­sel nä­da­lal al­ga­vad ven­ti­lat­sioo­ni­tööd. Sa­mas on ehi­tus­tu­rul ma­ter­ja­li­de kät­te­saa­da­vu­se­ga prob­lee­me, aga loo­da­me pa­ri­mat. Ar­van, et sau­na saab siin min­na ju­ba sep­temb­ri al­gu­se poo­le.“

Tu­le­va­se res­to­ra­ni söö­gi­saa­lis sei­sa­vad Est­Hus ju­ha­tu­se lii­ge JA­NEK PAA­BUT, ATM Group kon­sul­tan­did AA­RE ORG­NA ja ERO SÕ­MER, OÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge TAR­VI VELST­RÖM, kraa­na­juht ALEK­SEI KORF, ehi­ta­ja ALEK­SEI PET­ROV, Est­Hus ju­ha­tu­se lii­ge HAR­DI PAA­BUT, ehi­ta­ja RAUL AUS ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge MAR­TI HÄÄL.

Tar­tus te­gut­sev puit­ma­ja­te­has Est­Hus teeb Ha­ra sa­da­mas­se ar­hi­tekt Ind­rek All­man­ni pro­jek­ti jär­gi MHM ehk rist­kiht-nael­puit­ma­ja, mis pan­nak­se kok­ku mas­siiv­se­test täis­pui­dust sei­nae­le­men­ti­dest. Ja­nek Paa­but sel­gi­tas, et sel­li­sed ele­men­did on ki­le-, lii­mi- ja kee­mia­va­bad. Need val­mis­ta­tak­se soo­ni­lis­test pui­du­kih­ti­dest, soon­te te­ki­ta­ta­vad õhu­pad­jad ta­ga­vad pa­re­ma soo­ja- ja he­li­pi­da­vu­se, an­na­vad suu­re­ma tu­le­kind­lu­se. Puit­ma­ja­fir­ma Est­Hus on te­ma sõ­nul Põh­ja­maa­de esi­me­ne ja ai­nus, mis too­dab MHM pa­nee­le. Te­gu on sak­sa teh­no­loo­gia­ga, toot­mis­liin mak­sis li­gi mil­jon eu­rot. Lä­him sar­na­ne te­has asub Lõu­na-Poo­las.

Pa­nee­li­dest ma­ja ker­kis Ha­ra sa­da­mas kii­res­ti, sein­te kok­ku­pa­ne­kust plat­sil ku­ni vii­ma­se ka­tu­se­vii­lu pai­gal­da­mi­se­ni ku­lus 10 töö­päe­va.

Ja­nek Paa­but mär­kis, et töö käis pa­ral­leel­selt te­ha­ses ja ehi­tusp­lat­sil: „Mei­le pa­ku­ti ka tei­si pro­jek­te, aga Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne on hu­vi­tav ja eri­li­ne, kõ­ne­tas. Miks mit­te kan­di­dee­ri­da sel­le hoo­ne­ga aas­ta pa­ri­ma puit­ma­ja au­hin­na­le.“

Te­ma ja tei­sed ehi­tus­me­hed ela­vad töö­päe­va­del Ha­ra sa­da­ma juur­de pai­gal­da­tud paa­di­ku­ju­lis­tes ig­lu­des, mi­da ala­tes möö­du­nud aas­tast on öö­bi­mi­seks ren­di­tud kü­la­lis­te­le nii me­relt kui maalt.

Ehi­tus­jä­re­le­val­vet tee­vad Aar­ne Org­na ja Ero Sõ­mer fir­mast ATLM Group. Aar­ne Org­na tõ­des, et li­saks jä­re­le­val­ve­le on ta ol­nud teh­ni­li­se kon­sul­tan­di rol­lis: „Te­gu on me­reäär­se ala­ga, mis on ki­vi­de­ga täi­de­tud en­di­ne me­re­põ­hi. Ot­si­si­me op­ti­maal­set la­hen­dust, et ta­ga­da pi­kaa­ja­li­sus, sest et­te võib tul­la vee­tõu­se, kus me­ri jõuab hoo­ne­ni. Ma­ja al­la ja ümb­rus­se on teh­tud kil­lus­ti­ku ja geo­teks­tii­li­ga alus, mis filt­ree­rib vett.“

Ta rää­kis, et on su­kel­du­ja­na käi­nud kor­du­valt Ha­ra sa­da­mas. Esi­mest kor­da oli seal um­bes 25 aas­tat ta­ga­si, kui va­nad kaat­rid olid veel upu­ta­tud kai lä­he­dus­se.

OÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm lau­sus sa­ri­ka­peol, et koos­töö ehi­ta­ja­ga on suu­re­pä­ra­ne: „Mul on hea meel, et sa­da­ma­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga alus­ta­mi­ne võt­tis kauem ae­ga, kui oli­me plaa­ni­nud. Võib öel­da, et tark ei tor­ma, nüüd saa­me suu­re­ma ja pal­ju vah­va­ma ma­ja.“

Mar­ti Hääl li­sas, et esialg­se ka­va jär­gi oleks ehi­ta­tud 220ruut­meet­ri­ne ma­ja, mis po­leks la­hen­da­nud tä­na­päe­va­se väi­ke­sa­da­ma kõi­ki va­ja­du­si: „Nüüd saab sa­dam li­gi 500ruut­meet­ri­se mul­ti­funkt­sio­naal­se tee­nin­dus­hoo­ne, ra­hul­dab ka nõud­li­ku­ma me­re­sõit­ja va­ja­du­sed.“

Sa­da­ma­hoo­ne lõu­na­pool­ses­se tii­ba tu­leb ka­tu­sea­lu­ne teh­ni­lis­teks te­ge­vus­teks, pur­je­kuur, töö­ko­da, riie­tus- ja du­ši­ruu­mid mees­te­le ja nais­te­le koos sau­na­ga ning klu­bi­ruum-õp­pek­lass. Lae­peal­sel hak­kab ole­ma pur­je­ka­te la­du. Pe­su­ruu­me saa­vad ka­su­ta­da ka nii me­relt kui möö­da mais­maad saa­bu­vad kü­la­li­sed.

Veel tu­leb maj­ja pe­su­ma­si­na ja kui­va­tus­ruum, mil­le ta­ga on teh­ni­li­ne ruum koos küt­te-, vee­va­rus­tu­se ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi­de­ga. Sel­le kõr­va­le tu­leb in­va-WC. Eral­di sis­se­käik on WC-l, ku­hu ka­van­da­tud 5 ka­bii­ni ja kä­te­pe­su­ko­had. Sel­le kõr­va­le saab suu­rem se­mi­na­ri­ruum ku­ni 40 ini­me­se­le, eda­si tu­le­vad sa­da­ma kon­tor, köök ja kõi­ge põh­ja­pool­sem on söö­gi- ehk res­to­ra­ni­saal.

„Alus­ta­me hooa­ja­li­se toit­lus­tu­se­ga, aga vaa­ta­me edas­pi­di, kui­das tu­rul nõud­lust on. Võib ol­la ka aas­ta­rin­gi ava­tud,“ sõ­nas Mar­ti Hääl.

Ta mär­kis: „Kui sa­da­ma­hoo­ne saab val­mis, kan­di­dee­ri­me pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te lä­bi­vii­mi­seks. Ta­ris­tu on sel­leks so­biv, osa­le­jaid li­gi 200 paa­ti, tä­na­vu­sel Ha­ra re­ga­til oli ju­ba 134 võist­le­jat.“

EAS an­nab Ha­ra sa­da­ma­komp­lek­si väl­jae­hi­ta­mi­seks toe­tust 199 990 eu­rot, mil­lest osa on ku­lu­nud kü­la­lis­kai­le koos ve­sie­hi­tu­se­ga, vee- ja elekt­ri­va­rus­tu­se ning pur­gi­mis­ko­ha te­ge­mi­seks. Hoo­ne jaoks on al­les 149 000 eu­rot.