Kuu­sa­lu val­la uus kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on RI­HO RÕÕ­MUS

986
Riho Rõõmus

Ala­tes tei­si­päe­vast, 20. juu­list töö­tab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­lis­ti­na Ri­ho Rõõ­mus (pil­dil), kes või­tis val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si. Kan­di­dee­ri­jaid oli 5, kõik kut­su­ti vest­lu­se­le. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son ja kant­se­lei spet­sia­list Es­ta Nurm­sa­lu. Ri­ho Rõõ­mus on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Riik­li­ku Kon­ser­va­too­riu­mi muu­si­ka­pe­da­goo­gi-koo­ri­juh­ti­mi­se eri­a­la. Ta on 24 aas­tat töö­ta­nud SA Tal­lin­na Lau­lu­väl­jak ju­ha­ta­ja­na, va­rem ol­nud kont­ser­ti­de-mee­le­la­hu­tu­sü­ri­tus­te kor­ral­da­ja, töö­ta­nud ka tu­run­du­se ja rek­laa­mi alal, ol­nud Es­to­nia oo­pe­ri­koo­ri ar­tist ja Tur­ba kesk­koo­li õpe­ta­ja. Ri­ho Rõõ­mus rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tun­neb Kuu­sa­lu val­da aas­tast 1986: „Olen an­sam­bel Va­na­vii­si asu­ta­ja­lii­ge. Esi­me­sed kolm aas­tat oli meie an­samb­li ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioon Ki­ro­vi ka­lu­ri­kol­hoos. Sel­le aja jook­sul käi­si­me esi­ne­mas Ki­ro­vi kol­hoo­si kõi­gis osa­kon­da­des mi­tu kor­da, ka Kol­ga-Aab­las, Vii­nis­tul, Kol­gas. Kui mu õde ko­lis Kol­ga-Aab­las­se ja töö­tas seal las­teaias, olin ta sa­ge­da­ne kü­la­li­ne. Nüüd elab mu õde Eve Lall Kuu­sa­lus. See­ga võib öel­da, et tean ja tun­nen pä­ris suurt osa Kuu­sa­lu val­last ning mui­du­gi ka La­he­maad, mis on Ees­tis omaet­te bränd.“ Ta nen­tis, et kom­mu­ni­kat­sioo­ni eria­la õp­pi­nud ei ole, kuid on va­ra­se­ma­tes ame­ti­tes pal­ju te­ge­le­nud in­fo edas­ta­mi­se ja suh­te­kor­ral­du­se­ga. Kü­si­mu­se­le oma era­kond­li­ku kuu­lu­vu­se koh­ta vas­tas Ri­ho Rõõ­mus, et ei kuu­lu üh­te­gi era­kon­da ega va­li­mis­lii­tu. Aja­kir­jan­du­se and­me­tel oli ta Kes­ke­ra­kon­na lii­ge aas­tast 1997 ning veel ka det­semb­ris 2020. Li­saks kom­mu­ni­kat­sioo­ni­vald­kon­na tööü­le­san­ne­te täit­mi­se­le tu­leb Kuu­sa­lu val­las kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti ame­ti­ko­hal koor­di­nee­ri­da kul­tuu­ri-, spor­di- ja kü­la­lii­ku­mi­se ehk va­ba­te­ge­vu­se vald­kon­da.

Eelmine artikkelVakt­si­nee­ri­mi­sest Ida-Har­jus
Järgmine artikkelSpordiuudised