VAI­NO NAPP aval­das ko­gu­mi­ku „Ko­du­kan­di kil­lud“

354
„Ko­du­kan­di kil­du­de“ kaa­nel on st­seen 2012. aas­tal Här­ma kü­lap­lat­sil eten­du­nud „Ukua­rust“. Pi­ka­ve­re koo­li en­di­ne õpe­ta­ja, nüüd 14 raa­ma­tu au­tor VAI­NO NAPP oli sel­le la­vas­ta­ja.

Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­ku 14. raa­ma­tu esit­lus on lau­päe­val, 11. juu­lil Aru­kü­la mõi­sa par­gis.

Äs­ja il­ma­val­gust näi­nud 200le­he­kül­je­li­ne „Ko­du­kan­di kil­lud“ on se­ni Pi­ka­ve­re piir­kon­na kü­la­de aja­lu­gu raa­ma­tu­tes­se kir­ju­ta­nud Vai­no Na­pi va­ra­se­ma­te teos­te­ga võr­rel­des pi­sut teist­su­gu­ne. Sel­les­se on Raa­si­ku ja Rae val­la au­ko­da­nik koon­da­nud aas­ta­küm­ne­te jook­sul te­ma su­lest il­mu­nud kaas­tööd raa­ma­tu­te­le ja aja­leh­te­de­le, see­juu­res kõi­ge roh­kem Sõ­nu­mi­too­jas aval­da­tut, sõ­na­võt­te, se­ni il­mu­ma­ta ko­ha­lik­ke lu­gu­sid, fo­to­koo­piad te­mast avaldatud aja­le­hear­tik­li­test.

„Sel­li­se raa­ma­tu plaan tek­kis mul kor­raks ju­ba am­mu. Kuid ar­va­sin, et see ei kõl­ba, mis ma iseen­da­ga epu­tan. Aga siis jäin mõt­le­ma, et siin on ik­ka­gi pal­ju Raa­si­ku val­la ja vä­ga pal­ju Pi­ka­ve­re kan­di aja­lu­gu,“ üt­leb Vai­no Napp.

Raa­ma­tu saa­te­sõ­nas kir­ju­tab­ ta, et ko­gu­mik koos­neb pa­la­dest eri ajast, pai­ka­dest, ini­mes­test, kuid neid ühen­dab Pi­ka­ve­res ja lä­hiümb­ru­ses toi­mu­nu.

Ta mär­gib, et aja­le­hear­tik­lid, sõ­na­võ­tud, kaas­tööd on pa­ra­ta­ma­tult päe­va­ka­ja­li­sed, kuid jääd­vus­ta­mist rää­ki­vat aja­lu­gu on neis­ki: „Pi­ka­ve­re piir­kon­na kü­la­de­le sain eel­mi­sel aas­tal il­mu­nud raa­ma­tu­ga Ur­vas­te kü­la aja­loo koh­ta rin­gi pea­le. Ku­na tu­li pikk ja igav sü­gis, võt­sin et­te ko­gu­mi­ku koos­ta­mi­se. Erio­lu­kord ai­tas kaa­sa, märt­sis-ap­ril­lis oli pal­ju ae­ga, sain kii­res­ti val­mis. Juur­de eri­ti pal­ju ei kir­ju­ta­nud­ki, liht­salt oli va­ja ko­gu­da, uu­ri­da, oma ar­hii­vis tuh­ni­da. Olen kõik oma raa­ma­tud kir­ju­ta­nud il­ma suu­re­ma uu­ri­mis­töö­ta, pan­nud sin­na ot­se elust käe­ga kat­su­ta­vaid as­ju, en­da, ema-isa ja va­na­de kü­lai­ni­mes­te mä­les­tu­si.“

Li­saks aja­leh­te­de­le on Vai­no Napp tei­nud kaas­töid ka teis­te piir­kon­da­de raa­ma­tu­te­le. Näi­teks naa­ber­val­la ma­hu­ka teo­se „Keh­ra lood“ jaoks pa­ni kir­ja oma mä­les­tu­si Keh­rast, La­ge­di mõi­sa aja­loost il­mu­nud raa­ma­tus kir­jel­dab Pi­ka­ve­re piir­kon­na kü­la­de seo­seid La­ge­di mõi­sa­ga, sa­mu­ti on ko­gu­mi­kus Raa­si­ku val­la aja­loo­kon­ve­rent­si­de trü­kis­tes il­mu­nud kõik te­ma et­te­kan­ne­te lü­hi­kok­ku­võt­ted.

Sõ­na­võt­tu­de alt leiab Pi­ka­ve­re koo­li säi­li­ta­mi­se kait­seks pee­tud kõ­ne 2006. aas­tal Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil. Lü­hi­ke­sed ter­vi­tu­sed-õn­nit­lu­sed on ko­du­kan­di vää­ri­ka­te­le nen­de täht­päe­va­de pu­hul pee­tud kõ­ned.

Ko­gu­mi­kus on ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li koh­ta koos­ta­tud üle­vaa­de Ees­ti Ar­hi­tek­tuu­ri­muu­seu­mi näi­tu­se­le, saa­te­sõ­nad ETV väi­kes­te maa­koo­li­de saa­te­le 2012. aas­tal ning Tal­lin­na Üli­koo­li raa­ma­tu­ko­gu­le Pi­ka­ve­re koo­li õpi­las­te li­gi 70 uu­ri­mis­töö juur­de.

Pea­tü­ki „Ko­ha­li­kud lood“ alt leiab se­ni aval­da­ma­ta teks­tid Pi­ka­ve­re kaup­lu­se ja poe­pe­re­mees Alek­san­der Las­si koh­ta, Pi­ka­ve­re mõi­sast, Pi­ka­ve­re ja Ur­vas­te koo­li­dest, Tau­ria koo­li­ma­ja ni­me loost, kool­meist­ri­test, Suur­soo ja Sa­lu kü­la­dest.

„Va­li­sin mõ­ned lood, mis en­da­le meel­di­sid, mui­du jää­vad­ki need saht­lis­se. Pi­ka­ve­re kaup­lu­sest kir­ju­ta­sin ühe va­nai­ni­me­se mä­les­tus­te põh­jal. Püüd­sin va­nai­ni­me­se stii­li­ga kir­ja pan­na, kui­das kaup­lu­ses müü­di kõi­ke, mi­da ta­lu­ni­kud va­ja­sid – pet­roo­li, pet­roo­li­lam­pe, lam­bi­tah­ti, lam­bik­laa­se, tal­la­nah­ka ja­la­nõu­de pa­ran­da­mi­seks,“ lau­sub kodu-uurija Vai­no Napp.

Kui te­ma eel­mi­sed 13 raa­ma­tut on il­mu­nud toe­ta­ja­te abi­ga, siis „Ko­du­kan­di kil­lud“, mil­le ti­raaž on 300, an­dis Vai­no Napp väl­ja oma ku­lu ja kir­ja­de­ga. See­tõt­tu loo­dab au­tor, et val­la­va­lit­sus os­taks neid kin­ki­mi­seks ko­da­ni­ku­päe­val, õpe­ta­ja­te päe­val või mõ­nel muul täht­päe­va­del, mil sil­ma­paist­vaid ini­me­si tun­nus­ta­tak­se. Kes raa­ma­tut soo­vib, saab se­da os­ta 11. juu­lil kell 16 Aru­kü­la mõi­sa­par­gis toi­mu­val esit­lu­sel.