Uus rah­va­tant­su­rühm teeb esi­ne­mis­riie­te saa­mi­seks Kol­ga­kü­las tant­suõh­tu

281
Kolgaküla rahvamaja

Lok­sal ela­vad noo­red emad An­ne­ly Jü­ri­mets ja Ai­ri žmen­ja aru­ta­sid möö­du­nud su­vel, et ta­hak­sid ha­ka­ta taas rah­va­tant­su tant­si­ma. Mõ­le­mad on va­rem ol­nud rah­va­tant­si­jad, kuu­lu­sid Lok­sa koo­lis õp­pi­des se­ga­rüh­ma­des­se, mi­da ju­hen­das El­na Link­vist.

Nai­sed kut­su­sid sot­siaal­mee­dia va­hen­du­sel rüh­ma­ga lii­tu­ma en­di­si klas­si- ja koo­li­kaas­la­si. Su­ve tei­ses poo­les oli kok­ku saa­dud tant­su­rüh­ma ja­gu noo­ri nai­si ja me­hi, ena­mik tant­si­ja­test on ümb­rus­kon­na kü­la­dest. Siis ha­ka­ti ot­si­ma ju­hen­da­jat.

An­ne­ly Jü­ri­mets: „Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud, et Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja Ka­rin Soo­sa­lu oli nõus tu­le­ma ka meid ju­hen­da­ma. Moo­dus­ta­si­me MTÜ Rah­va­tant­su­rühm Ker­ru­kad. Ot­si­si­me rüh­ma­le ni­me. Leid­si­me meie kan­di ran­na­kee­le sõ­na­raa­ma­tu, lap­pa­si­me sel­le lä­bi, aru­ta­si­me ja va­li­si­me ran­na­keel­se sõ­na ker­ru­kad, mis meid kõ­ne­tas ja tä­hen­dab jär­jes­ti­ku­seid tor­mi­seid lai­neid.“

MTÜ Rah­va­tant­su­rühm Ker­ru­kad kuu­lub Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­se juur­de. Tant­sup­roo­ve te­hak­se pü­ha­päe­vi­ti Lok­sa güm­naa­siu­mi saa­lis. Prae­gu õpi­tak­se tant­se, et min­na esi­ne­ma tä­na­vu su­vel Kei­las toi­mu­va­le Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peo­le. Kau­gem plaan on tant­si­da järg­mi­sel üld­tantsu­peol.

Ku­na on va­ja esi­ne­mis­rii­deid, mil­le hind on kal­lis, ot­sus­ta­ti kor­ral­da­da Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas hea­te­ge­vus­lik tant­su­õhtu ja ko­gu­da ra­ha rah­va­riie­te jaoks. Peol män­gi­vad tant­suks ko­ha­li­ke muu­si­ku­te an­samb­lid Tuu­le­bant ja MAIKS. Mõ­ne tant­su­ga esi­neb peol ka rah­va­tant­su­rühm Ker­ru­kad.

Eelmine artikkelLok­sal on kii­ra­bi ol­nud 40 aas­tat
Järgmine artikkelOma­va­lit­sus­ju­hid soo­vi­vad ko­ha­li­ku güm­naa­siu­mi jät­ka­mist