Lok­sal on kii­ra­bi ol­nud 40 aas­tat

105
Lok­sal said pü­ha­päe­val va­he­tust üle an­des kok­ku kaks kii­ra­bib­ri­gaa­di. Pil­dil õde JE­LE­NA VO­ROB­JO­VA, bri­gaa­di juht JE­KA­TE­RI­NA PAV­LO­VA, õde ÜL­LE PEEP ja bri­gaa­di juht UR­MAS HER­MANN. Fo­to Im­re Au­na­puu

Lok­sa kii­ra­bil oli 2. veeb­rua­ril 40. sün­ni­päev – Har­ju kii­ra­bi Lok­sa tu­gi­jaam loo­di 2. veeb­rua­ril 1984. aas­tal.

Suurt sün­ni­päe­va­pi­du juu­be­li pu­hul ei pee­tud, bri­gaa­di käi­sid mõ­ni päev hil­jem õn­nit­le­mas Lok­sa lin­na­ju­hid.

Kii­ra­bil on Lok­sal ol­nud mi­tu oma­nik­ku. Lok­sa haig­la juu­res töö­ta­ti ala­tes 1993. aas­tast ku­ni 2012. aas­ta veeb­rua­ri­ni, kui haig­la oma­ni­kuks sai Ida-Tal­lin­na Kesk­haig­la. Ala­tes 1. no­vemb­rist 2013. aas­tast kuu­lub Lok­sa kii­ra­bi Ka­rell Kii­ra­bi koos­sei­su. Töö­ruu­mid asu­vad en­di­selt Lok­sa ku­na­gi­se haig­la­hoo­ne alu­mi­sel kor­ru­sel.

Töö­ta­tak­se kol­me­liik­me­lis­te bri­gaa­di­de­na: kor­ra­ga on val­ves õde-bri­gaa­di­juht, õde/era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni teh­nik ja kii­ra­bi­teh­nik.

Ka­rell Kii­ra­bi Lok­sa fi­liaa­li kõi­ge staažikam on era­kor­ra­li­se me­dit­sii­ni teh­nik, ala­tes asu­ta­mi­se ajast töö­ta­nud Too­mas Hal­jas­te. Üle 30 aas­ta on töö­ta­nud Lok­sa fi­liaa­li­juht ja bri­gaa­di­juht Me­ri­ke Tam­me­mäe, bri­gaa­di­ju­hid Ur­mas Her­mann ja Li­li­ja Ku­ri­len­ko. Üle 20aas­ta­se staažiga on kii­r­abiõ­de Tat­ja­na Bud­nik, Tat­ja­na Ku­rus ja Je­le­na Vo­rob­jo­va. Ena­mik töö­ta­jaid on ko­ha­li­kud – Lok­salt või lä­hiümb­ru­sest.

Ur­mas Her­mann ja Ül­le Peep on ot­sus­ta­nud, et lä­he­vad tä­na­vu ke­va­del pen­sio­ni­le. Ka nen­de ase­me­le on lei­tud ko­ha­li­kud me­dit­sii­ni­töö­ta­jad, mär­kis fi­liaa­li­juht.

Lok­sa kii­ra­bi töö­piir­kond ula­tub lää­ne pool Kuu­sa­lu­ni ja ida pool ku­ni Lää­ne-Vi­ru­maal Alt­ja ja Ver­gi­ni, va­ja­du­sel tee­nin­da­tak­se väl­ja­kut­seid vas­ta­valt kut­se­te prio­ri­tee­ti­de­le ka mu­jal. Lää­ne-Vi­ru­maa väl­ja­sõi­tu­de kor­ral trans­por­di­tak­se abi­va­ja­ja va­ja­du­sel Rak­ve­re haig­las­se või sõi­de­tak­se Tal­lin­na, ole­ne­valt väl­ja­kut­se ise­loo­must.

Me­ri­ke Tam­me­mäe sõ­nul on eri­ne­va ise­loo­mu­ga väl­ja­kut­seid iga päev. Kõi­ge enam tu­leb väl­ja­sõi­te su­vel, kui piir­kon­nas on pal­ju su­vi­ta­jaid või toi­mu­vad Võ­su-Käs­mu kan­di suu­re­mad muu­si­kaü­ri­tu­sed.

Ta li­sas, et tä­nu kaa­saeg­se­te­le na­vi­gat­sioo­ni­sead­me­te­le on siht­ko­had tä­na­päe­val häs­ti lei­ta­vad, Häi­re­kes­kus saa­dab GPS-sead­me asu­ko­ha­kaar­di­le täp­se siht­punk­ti. Kü­si­mu­se­le, kas ko­ha­lik rah­vas mär­kab ja tun­nus­tab, et tä­nu Lok­sal paik­ne­va­le kii­ra­bi­fi­liaa­li­le on era­kor­ra­li­ne abi kii­res­ti kät­te­saa­dav, vas­tas filiaalijuht, et väl­ja­kut­se­tel ik­ka tä­na­tak­se, et on rut­tu ko­ha­le jõu­tud. Saa­bu­mis­kii­rus sõl­tub, kui kau­gel Lok­sa kii­ra­bib­ri­gaad pa­ras­ja­gu vii­bib. Ole­ne­valt väl­ja­kut­se prio­ri­tee­dist saa­de­tak­se va­ja­du­sel ap­pi mõ­ni tei­ne lä­him va­ba bri­gaad.

Ka­rell Kii­ra­bi ASi ju­ha­tu­se lii­ge Õn­ne Bar­to­še­vitš: „Lok­sa mees­kond on üh­te­hoi­dev, ena­mas­ti töö­ta­vad seal ko­ha­li­kud mee­di­kud. 2021. aas­tal sai­me 10 uut kii­ra­bi­sõi­du­kit, üks va­he­tas väl­ja Lok­sa mees­kon­na ma­si­na, mis oli tee­nust pak­ku­nud 8 aas­tat. Uus sõi­duk on va­rus­ta­tud kaa­saeg­se teh­ni­ka­ga, pai­gal­da­tud on De­co-Eco süs­teem, mis ai­tab pä­rast nak­kus­oht­li­ku pat­sien­di sõi­du­ta­mist au­tot kii­re­mi­ni pu­has­ta­da. Kiir­­­abiau­to on kii­ra­bi­töö­ta­ja töö­koht, mis ta­gab me per­so­na­li­le mu­ga­vu­se ja pa­ri­mad või­ma­lu­sed tee­nu­se pak­ku­mi­seks.“

Ka­rell Kii­ra­bi AS pa­kub tee­nust Har­ju­maal ja Vi­ru­maal kok­ku 18 bri­gaa­di­ga, neist Har­ju­maal on 3, Lää­ne-Vi­ru­maal 6 ja Ida-Vi­ru­maal 9 bri­gaa­di.

Eelmine artikkelAru­kü­la Su­vi­la tä­nava kor­ter­ma­ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te uus ava­lik aru­te­lu
Järgmine artikkelUus rah­va­tant­su­rühm teeb esi­ne­mis­riie­te saa­mi­seks Kol­ga­kü­las tant­suõh­tu