Oma­va­lit­sus­ju­hid soo­vi­vad ko­ha­li­ku güm­naa­siu­mi jät­ka­mist

113
Kehra gümnaasium

Eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val jõu­dis mee­dias­se uu­dis, et ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium ka­vat­seb alus­ta­da oma­va­lit­sus­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si al­la 100 õpi­la­se­ga güm­naa­siu­miast­me­tes­se vas­tu­võ­tu lõ­pe­ta­mi­seks. Kõi­ge­pealt plaa­ni­tak­se lä­bi­rää­ki­mi­si alus­ta­da oma­va­lit­sus­tes, kus güm­naa­siu­miõ­pi­la­si on al­la 40, neid on Pos­ti­me­he and­me­tel Ees­tis 14.

Vä­hem kui 100 õpi­last on Ida-Har­ju kõi­gis kol­mes koo­lis, kus on güm­naa­siu­mik­las­sid –Sõ­nu­mi­too­ja­le koo­li­delt saa­de­tud and­me­te jär­gi on Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 10., 11. ja 12. klas­sis kok­ku 89 õpi­last, Keh­ra güm­naa­siu­mis 80, Lok­sa güm­naa­siu­mis 22.

Amet­lik­ku kir­ja või­ma­li­ke lä­bi­rää­ki­mis­te koh­ta ei ol­nud mi­nis­tee­riu­mist oma­va­lit­sus­te­le möö­du­nud nä­da­la sei­su­ga saa­de­tud.

Tea­de ja aval­dus Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel
Güm­naa­siu­mi-uu­di­se­le rea­gee­ri­ti kii­res­ti Kuu­sa­lu val­la­ma­jas. Pä­rast ER­Ri re­por­te­ri kom­men­taa­ri­pal­vet aval­da­ti möö­du­nud es­mas­päe­val val­la vee­bi­le­hel tea­de, et Kuu­sa­lu kesk­koo­lilt on häid uu­di­seid koo­li güm­naa­siu­miast­me aren­dus­te­ge­vus­tes: va­lik­kur­sus­te ar­vu suu­ren­da­mi­ne kon­tak­tõp­pes ja vee­bi­põ­hi­selt, järg­mi­se õp­pe­aas­ta 80mi­nu­ti­li­sed koo­li­tun­nid, pro­jek­tid füü­si­li­se õpi­kesk­kon­na aren­da­mi­seks.

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val aval­da­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis aval­du­se „Kuu­sa­lu kesk­koo­li osas vaa­ta­me tu­le­vik­ku kind­lus­tun­de­ga“. Sel­les on muu­hul­gas öel­dud, et Kuu­sa­lu vald on koo­li­pi­da­ja­na seis­nud sel­le eest, et koo­lil oleks kaa­saeg­ne ja va­ja­du­si ar­ves­tav ta­ris­tu. Val­la­vo­li­ko­gu on kin­ni­ta­nud koo­li re­konst­ruee­ri­mi­seks va­ja­li­kud sum­mad 2024. aas­ta ee­lar­ves­se ja 2024-2027 ee­lar­vest­ra­tee­gias­se.

„Usu­me, et aren­dus­te­ge­vu­sed in­nus­ta­vad Kuu­sa­lu val­la noo­ri jät­ka­ma güm­naa­siu­mi­õpin­guid Kuu­sa­lu kesk­koo­lis,“ on kir­jas aval­du­ses.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ko­ha­li­kud ela­ni­kud pa­nid güm­naa­siu­mi­te sul­ge­mi­suu­dist tä­he­le ning hak­ka­sid sel­le koh­ta kü­si­ma: „Oo­da­ti meie kom­men­taa­ri. Kin­ni­ta­si­me aval­du­ses, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja val­la­vo­li­ko­gu on ot­sus­ta­nud, et Kuu­sa­lu kesk­koo­lis an­tak­se güm­naa­siu­mi­ha­ri­dust. See ka­jas­tub hil­ju­ti vas­tu võe­tud aren­gu­ka­va­des ja val­la­eelar­ve st­ra­tee­gias. Kuu­sa­lu kesk­koo­li juht­kond on koos õpe­ta­ja­te­ga tei­nud aren­gu­plaa­ne, mis on kaa­saeg­sed ja uut ener­giat and­vad.“

Val­la­va­nem li­sas, et val­la in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vus on pea­mi­selt suu­na­tud Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja aren­da­mis­se nii põ­hi­koo­li- kui ka güm­naa­siu­mio­sa jaoks, ra­ha­taot­lu­sed ehi­tus­töö­deks on esi­ta­tud kah­te riik­lik­ku toe­tus­fon­di.

„Või­ma­lu­sed on loo­dud ja loo­mi­sel, et õpi­la­sed ei peaks ot­si­ma güm­naa­siu­mis õp­pi­mi­se või­ma­lu­si mu­jalt,“ lau­sus ta.

Güm­naa­siu­mi jät­ka­mi­ne Keh­ra koo­li aren­gu­ka­vas
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et val­la­va­lit­su­se jaoks on väi­kes­te güm­naa­siu­mi­te lõ­pe­ta­mi­se tee­ma uus ja oo­ta­ma­tu, ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mist ei ole val­la­va­lit­su­se poo­le sel­le­ga pöör­du­tud.

„Keh­ra koo­li güm­naa­siu­mi­osa on aas­ta-aas­talt kas­va­nud, ehk lä­heb veel mõ­ni aas­ta ae­ga ja jõua­me kas­va­da sa­ja pii­ri­mai­le en­ne, kui te­hak­se et­te­pa­nek see sul­ge­da. Na­gu kuul­da oli, võe­tak­se esmalt et­te need koo­lid, mil­le güm­naa­siu­mio­sas on al­la 40 õpi­la­se,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta li­sas, et kõi­ge­pealt on va­ja mi­nis­tee­riu­milt täp­se­malt plaa­ni, mil­lal ja kui­das ka­vat­se­tak­se güm­naa­siu­mi­de võr­ku kor­ras­ta­da – mis ajaks soo­vi­tak­se väi­ke­sed güm­naa­siu­mio­sad sul­ge­da ning kui­das se­da on plaan te­ha, kas võe­tak­se nen­de pi­da­mi­se õi­gus või rii­gi toe­tus. Rii­vo Noor tõ­des, et pii­sab vaid väi­kes­te val­la­güm­naa­siu­mi­de riik­li­k ra­has­ta­mi­ne lõ­pe­ta­da, kui need pea­vad pa­ra­ta­ma­tult oma uk­sed sul­ge­ma.

„Va­rem mak­sis Ani­ja vald Keh­ra güm­naa­siu­mio­sa­le pea­le, kuid ala­tes eel­mi­sest õp­pe­aas­tast on koo­li güm­naa­siu­mi­o­sas nii pal­ju õpi­la­si, et rii­giee­l­ar­vest saa­dud pea­ra­ha­le me val­laee­lar­vest enam li­sa­ma ei pea. Saa­me Keh­ra koo­li güm­naa­siu­mio­sa­le rii­gilt suu­rus­jär­gus 250 000 eu­rot. Kui se­da enam ei an­taks, kas suu­da­me igal aas­tal güm­naa­siu­mios­sa nii pal­ju val­laee­lar­vest ra­ha an­da, et se­da hoi­da? Kar­dan, et mit­te,“ ar­vas Rii­vo Noor.

Det­semb­ris kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu Keh­ra güm­naa­siu­mi aren­gu­ka­va 2023-2029. Aren­gu­ka­vas mär­gi­tak­se, et koo­li güm­na­sis­ti­de arv on ol­nud tõu­su­teel ning nä­hak­se et­te Keh­ras güm­naa­siu­mi säi­li­mist.

Lok­sa­le uued kor­ter­ma­jad ja õpi­las­te ar­vu kasv
Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann tõ­des, et güm­naa­siu­mi­klas­si­de kao­ta­mi­ne vä­hen­dab ai­neõ­pe­ta­ja­te töö­koor­must ja nii võib õpe­ta­ja­test puu­du jää­da ka põ­hi­koo­lis, sest osad neist peak­sid täis­koor­mu­se ta­ga­mi­seks hak­ka­ma töö­ta­ma mit­mes koo­lis. See võib muu­ta ras­ke­maks noor­te õpe­ta­ja­te töö­le­saa­mist põ­hi­koo­li.

Ta sõ­nas, et ha­ri­dust ei saa vaa­da­ta ühe-ka­he-kol­me aas­ta raa­mes, vaid laie­malt: „Lok­sa­le on tu­le­kul mi­tu suu­re­mat aren­dust. Ehi­ta­da plaa­ni­tak­se 6 kor­rus­ma­ja kok­ku um­bes150 kor­te­ri­ga. Kaks kol­me­kor­ru­se­list kor­ter­ma­ja kok­ku 30 kor­te­ri­ga on aren­da­jal ka­vas ehi­ta­da Pos­ti tä­na­va­le sau­na­ma­ja kin­nis­tu­le, en­di­se sau­na­hoo­ne lam­mu­ta­mi­ne al­gab lä­hia­jal. Noo­ru­se ja Ro­huaia tä­na­va nur­ga­le on ka­van­da­tud 4 kor­rus­ma­ja kok­ku li­gi 120 kor­te­ri­ga, üks ma­ja tu­leb sin­na nel­ja­kor­ru­se­li­ne ja tei­sed kol­me­kor­ru­se­li­sed. Se­da kin­nis­tut on ha­ka­tud kor­ras­ta­ma, võ­sa on ma­ha võe­tud. Kui teoks saab ka plaan ra­ja­da me­re äär­de en­di­se Ank­ru ja hi­li­se­ma ran­na­res­to­ra­ni asu­ko­ha­le 9000ruut­meet­ri­se­le kin­nis­tu­le spaa, on oo­da­ta ela­nik­kon­na suu­re­mat kas­vu. Oleks laus­ru­ma­lus pan­na güm­naa­siu­mio­sa kin­ni, et um­bes 8 aas­ta pä­rast ha­ka­ta uues­ti ava­ma. Mi­da sel­li­se sul­ge­mi­se­ga või­de­taks?“.

Lin­na­pea sõ­nul on de­tail­pla­nee­rin­gu­te­ga ka­van­da­tud Lok­sa­le veel­gi ela­mua­ren­du­si – Lok­sa sis­se­sõi­dul paik­ne­va ben­sii­ni­jaa­ma ta­ha Va­na-Pu­ki kin­nis­tu­le on pla­nee­ri­tud kor­ter­ma­ju ja era­muid ning Nõm­me lin­nao­sas­se Me­re tä­na­va lä­he­dus­se 11 era­mu­ga elu­ra­joon.

Eelmine artikkelUus rah­va­tant­su­rühm teeb esi­ne­mis­riie­te saa­mi­seks Kol­ga­kü­las tant­suõh­tu
Järgmine artikkelSõnumitoojas 21. veebruaril