Uues aren­gu­ka­vas on soo­vi­tu­sed 12 aas­ta in­ves­tee­rin­gu­teks Kuu­sa­lu val­la ÜVKs­se

72
Kolga aleviku peapumpla.

Kuu­sa­lu val­la ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2020-2032 hõl­mab 26 asu­lat, mil­lest Va­has­tu kü­las­se al­les ka­van­da­tak­se ÜVK süs­tee­mi. Val­la 22 kü­las ja 3 ale­vi­kus on ühi­ne vee­süs­teem ning ale­vi­kes ja 11 kü­las ka ka­na­li­sat­sioon.

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas aren­gu­ka­va eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 8. ap­ril­lil 11 poolt, 3 vas­tu ja 3 era­poo­le­tu hää­le­ga, üks vo­li­nik ei hää­le­ta­nud.

Aren­gu­ka­vas on väl­ja too­dud lü­hia­ja­li­se­d ehk järg­mi­se nel­ja aas­ta in­ves­tee­rin­gu­va­ja­du­sed ja ka pi­kaa­ja­li­se­d in­ves­tee­rin­gup­rog­noo­sid aas­ta­teks 2025-2032.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se­ teeninduspiirkonnas ku­ju­neks 4 aas­ta in­ves­tee­rin­gu­te mak­su­mu­seks 976 032 eu­rot, aas­ta­teks 2025-2032 veel 3 699 180 eu­rot, kok­ku li­gi 4,5 mil­jo­nit eu­rot.
Val­la teis­te kü­la­de ühis­vee­vär­ki­de in­ves­tee­rin­gu­te ma­huks on pa­ku­tud aas­ta­ni 2024 kok­ku 4 779 816 eu­rot, aas­ta­teks 2025-2032 veel 5 158 920 eu­rot, see­ga kok­ku li­gi 10 mil­jo­nit eu­rot.

Aren­gu­ka­va koos­ta­nud fir­ma Sve­co Pro­jekt OÜ pro­jek­ti­juht Sven Ots­maa too­ni­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et lü­he­ma aja in­ves­tee­rin­gud on seo­tud joo­gi­vee või heit­vee kva­li­tee­di ta­ga­mi­se­ga ning see­ga pa­ki­li­se­mad. Pi­kaaeg­se­d in­ves­tee­rin­gud hõl­ma­vad võr­ku­de laien­da­mi­si ja on soo­vi­tus­li­ku­d.

Sven Ots­maa kir­jel­das, et aren­gu­ka­va väl­ja­töö­ta­mi­se prot­sess on ol­nud pikk, tee­mat on aru­ta­tud mi­tu kor­da vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des: „Kuu­sa­lu val­la ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon on mõ­ne­võr­ra kee­ru­kam kui teis­tes oma­va­lit­sus­tes. Kuu­sa­lu val­las on vä­ga pal­ju ale­vik­ke ja kü­la­sid, kus on ÜVK, ja pal­ju on ka ÜVK tun­nus­te­ga asu­laid. Ko­gu töö oli suh­te­li­selt kee­ru­li­ne, mit­me asu­la teh­no­võr­ke hal­dab Kuu­sa­lu Soo­jus, aga pal­ju­des kü­la­des eri­ne­vad mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud, aian­du­sü­his­tud, muud ju­rii­di­li­sed isi­kud.“

Aren­gu­ka­vas on kir­jel­da­tud val­las asu­vaid kõi­ki pum­ba­ma­ju-pump­laid, mil­le oma­nik on ju­rii­di­li­ne isik. Osa­des kü­la­des on mi­tu väi­kest ühis­vee­vär­ki. Mit­mel pool puu­du­vad tu­le­tõr­je vee­võ­tu­ko­had.

Is­tun­gil rõ­hu­ta­ti, et te­gu on vi­sioo­ni­ga aas­ta­ni 2032, kind­las­ti el­lu­vii­da­vad te­ge­vu­sed pan­nak­se st­ra­tee­gias­se, mis vaa­da­tak­se igal aas­tal üle. ÜVK uue aren­gu­ka­va leiab Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­helt.

Aren­gu­ka­va lõ­pus on Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee­ma­jan­du­se aren­da­mi­se fi­nant­sa­na­lüüs. Ku­lu­de kat­mi­seks on pa­ku­tud kol­me st­se­naa­riu­mi ta­rii­fi­de tõst­mi­seks. Sel­gi­tu­se­na on mär­gi­tud, et Eu­roo­pa Lii­du kri­tee­riu­mi jär­gi loe­tak­se ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se hind mõist­li­kuks, kui moo­dus­tab leib­kon­na kesk­mi­sest ne­to­sis­se­tu­le­kust ku­ni 4 prot­sen­ti.

Eelmine artikkelTam­mis­tu, Lee­si ja Tam­mis­pea kü­las ra­ja­ti ise kii­re in­ter­ne­ti võrk
Järgmine artikkelÜVK­-ga liitumise toetust saab taot­le­da 20. ap­ril­li­ni