ÜVK­-ga liitumise toetust saab taot­le­da 20. ap­ril­li­ni

44

Tu­le­val nä­da­lal lõ­pe­tab KIK taot­lus­te vas­tu­võt­mi­se erai­si­ku­te­le suu­na­tud ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­se toe­ta­mi­seks. Toe­tu­si ha­ka­ti vas­tu võt­ma kolm aas­tat ta­ga­si, kok­ku on sel­le aja jook­sul Ees­tis toe­ta­tud roh­kem kui 5000 ma­ja­pi­da­mist. Kõi­ge roh­kem taot­lu­si on esi­ta­tud Tal­lin­nast ja sel­le lä­hiümb­ru­sest, samuti Lau­las­maalt, Mu­ras­test ning Aru­kü­last. Aru­kü­la ela­ni­kelt on KI­Ki­le vee­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­se toe­tu­seks esi­ta­tud 329 taot­lust. „Ee­lar­ve maht on peaae­gu am­men­du­nud, 15,3 mil­jo­nist eu­rost on ra­has­tu­sot­sus­te­ga kae­tud 14,1 mil­jo­nit eu­rot. See­tõt­tu saa­me vas­tu võt­ta veel vaid mõned taot­lu­sed,“ sel­gi­tas KI­Ki pro­jek­ti­koor­di­naa­tor Kad­ri Haa­mer. Toe­tust saab kü­si­da kin­ni­ta­tud reo­vee­ko­gu­mi­s-
a­la­del asu­va­te ma­ja­pi­da­mis­te ühen­da­mi­seks ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga, ko­gu­mis­ma­hu­ti ra­ja­mi­seks või üm­be­re­hi­ta­mi­seks ning al­la 2000 tar­bi­ja­ga reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal, ela­mu­le oma­pu­has­ti ra­ja­mi­seks või üm­be­re­hi­ta­mi­seks. Taot­lu­si võe­tak­se vas­tu 20. ap­ril­li­ni.

Eelmine artikkelUues aren­gu­ka­vas on soo­vi­tu­sed 12 aas­ta in­ves­tee­rin­gu­teks Kuu­sa­lu val­la ÜVKs­se
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­last esi­ta­ti Lea­de­ris­se kum­mast­ki 10 pro­jek­ti