Tam­mis­tu, Lee­si ja Tam­mis­pea kü­las ra­ja­ti ise kii­re in­ter­ne­ti võrk

95

Kuu­sa­lu val­las hak­kab Ees­ti Ener­gia tü­ta­ret­te­võ­te Ene­fit Con­nect tä­na­vu 13 kü­las ja Kol­ga ale­vi­kus ra­ja­ma riik­li­kult ra­has­ta­tud vii­ma­se mii­li pro­jek­ti raa­mes kii­re in­ter­ne­ti ühen­dust. Mul­lu sü­gi­sel lõp­pe­sid val­las sa­ma­su­gu­sed ehi­tu­sed Ju­min­dal ja Pä­ris­peal.

Ent Kuu­sa­lu val­las on veel kolm kü­la, kus on ole­mas kii­re in­ter­ne­tiü­hen­dus – Tam­mis­tu, Lee­si ja Tam­mis­pea. Need ühen­du­sed ehi­ta­ti kü­la­va­ne­ma­te eest­ve­da­mi­sel ja koos­töös Te­lia­ga.

Tam­mis­tul ja Lee­sil on kii­re in­ter­net olnud viis aas­tat. Fii­be­rop­ti­li­ne kaa­bel vii­di ehi­tu­se ajal 52 kin­nis­tu­ni, nüüd­seks on klien­te juur­de tul­nud. Tam­mis­tu kü­la­va­nem Mar­ti Hääl mee­nu­tab, et as­jaa­ja­mi­se­le ja kok­ku­le­pe­te sõl­mi­mi­se­le ku­lus kolm aas­tat. Ta võt­tis es­malt ühen­dust kol­me suu­re­ma te­leo­pe­raa­tor­fir­ma­ga, neist kaks soo­vi­sid ühen­du­se ra­ja­mi­se eest 60 000-70 000 eu­rot. Te­lia­ga saa­vu­ta­ti kok­ku­le­pe, et et­te­võ­te kan­nab pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­ku­lud. Kui klien­te tu­leb al­la 25, on lii­tu­mis­ta­su 500 eu­rot, kui 25-50, siis 200 eu­rot ja kui üle 50 kin­nis­tu, on lii­tu­mi­ne ta­su­ta. Ühen­dus teh­ti fii­be­rop­ti­li­sest kaab­list, mis oli ELA­SA pro­jek­ti­ga vii­dud 2010. aas­tal Lee­si bus­si­pea­tu­se­ni. Ku­na uus kaa­bel tu­li ve­da­da lä­bi Lee­si kü­la, ra­ja­ti võrk ka sin­na. Pan­dud on nii õhu- kui maa­kaab­leid. Vas­ta­valt kok­ku­lep­pe­le oli lii­tu­mi­ne ta­su­ta.

Tam­mis­pea kü­la sai kii­re in­ter­ne­ti aas­ta ta­ga­si jaa­nua­ris, ühen­du­sed on loo­dud kok­ku 25 kin­nis­tu­ni. Kü­la­va­nem Raul Leo­mar alus­tas Te­lia­ga rää­ki­mi­si kolm aas­tat ta­ga­si. Jõu­ti kok­ku­lep­pe­le, et et­te­võ­te pai­gal­dab sead­med, kaa­bel pan­nak­se kü­lae­la­ni­ke ku­lul, kau­gei­ma kin­nis­tu oma­ni­kul tu­li ta­su­da 1000 eu­rot, teis­tel vä­hem. Ühen­dus teh­ti Telia kaab­list, mis kul­geb Võ­su tee ää­res. Ehi­tu­sel on ka­su­ta­tud nii fii­be­rop­ti­list- kui ka vask­kaab­lit.