Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri ko­möö­dia „Hea Sa­maa­ria nai­ne“

276
LAU­RA PÜR­JE­MA, MART AL­MERS, TER­JE MUL­TER, la­vas­ta­ja TER­JE VA­RUL, LEO KI­VI­BERG ja EL­VI REIN­VALD pä­rast esie­ten­dust Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja la­val. Fo­to Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter

Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ril oli ree­del, 18. no­vemb­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas täis­pi­ka ko­möö­dia „Hea Sa­maa­ria nai­ne“ esie­ten­dus. Koos ka­he va­hea­ja­ga li­gi kolm tun­di kest­vat tük­ki män­gi­ti Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ka lau­päe­val, 19. no­vemb­ril. Mõ­le­mal kor­ral vaa­tas ko­möö­diat saa­li­täis rah­vast.

Osa­li­selt oli te­gu teist­kord­se esie­ten­du­se­ga. Esi­me­ne vaa­tus esie­ten­dus 18. juu­nil Kol­ga selt­si­ma­jas. Su­vel män­gi­ti esi­mest vaa­tust selt­si­ma­jas ka teist kor­da.

Ko­möö­dia la­vas­tas koo­li­noor­te näi­tet­ru­pi Kol­ga Ko­hal-oli­jad la­vas­ta­ja, Kol­ga koo­li õpe­ta­ja Ter­je Va­rul. Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri­ga ei ol­nud ta va­rem koos­tööd tei­nud.

Ük­si­kuid daa­me män­gi­vad la­vas­tu­ses El­vi Rein­vald (Berta-Meeta) ja Ter­je Mul­ter (Roo­si). Kap­ten Moo­ney rol­lis on Leo Ki­vi­berg. Te­ma tü­tart Laurat män­gib Lau­ra Pür­je­ma ja väi­meest Marti Mart Al­mers.

Su­vi­se esie­ten­du­se jä­rel üt­les Ter­je Va­rul Sõ­nu­mi­too­ja­le, et la­vas­tu­se näit­le­jad on imet­lus­väär­sed ja õn­ne­lik on see la­vas­ta­ja, kes saab nen­de­ga töö­ta­da. Pä­rast täis­pi­ka la­vas­tu­se esie­ten­dust kin­ni­tas ta, et kii­dab jät­ku­valt ko­gu trup­pi: „Kui nad po­leks nii vah­vad, siis kõi­ke se­da ei teeks.“

MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter ju­ha­tu­se lii­ge ja tru­pi näit­le­ja Enn Kirs­man kom­men­tee­ris, et kõi­ge suu­re­ma ül­la­tu­se pak­kus Mart Al­mers, kel­le­ga koos on näi­del­nud küm­me aas­tat: „Mart te­gi suu­re­pä­ra­se sõ­na­tu rol­li. Kui tu­li la­va­le, siis oli 110 prot­sen­ti ko­hal. Kah­juks on see tükk fes­ti­va­li­de­le mi­ne­kuks pikk, kind­las­ti või­daks Mart kõr­va­lo­sa­täit­ja pree­miaid. Kõik tei­sed män­gi­sid sa­mu­ti häs­ti, see ko­möö­dia oleks ot­se­kui El­vi Rein­val­di ja Ter­je Mul­te­ri jaoks kir­ju­ta­tud. Tükk on näit­le­ja­te­le män­gi­mi­seks vä­ga hea, pa­kub rõõ­mu nei­le ja pub­li­ku­le. Usun, et se­da män­gi­tak­se veel pä­ris pal­ju.“

Eelmine artikkelKARIN MAS­TE­RO­VI­LE ja MIKK TEIN­LU­MI­LE ka­ra­te Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lus­te hõ­be
Järgmine artikkelAegviidu Coop veel kinni ei lähe