Tuden­gid pak­ku­sid Suur­pea­le in­sul­di­kes­kust ja ve­ti­ka­kas­va­tust, lin­na­ku vee­tor­ni ob­ser­va­too­riu­mi

536
In­sul­di­kes­ku­se idee – endine ins­ti­tuu­di­hoo­ne re­no­vee­ri­da, kõr­val asu­va 1980nda­tel ehi­ta­tud hoo­ne ase­me­le rajada spaa.

Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia ja Tal­Tec­hi üliõ­pi­la­sed ot­si­sid „Hül­ja­tud maas­ti­ke“ pro­jek­ti raa­mes Suur­pea ja Ha­ra sõ­ja­väeob­jek­ti­de­le uu­si ka­su­tus­või­ma­lu­si.

Tu­den­gi­te õp­pe­töö ühe osa­na po­pu­laar­seks ku­ju­ne­nud pro­jekt „Hül­ja­tud maas­ti­kud“ jõu­dis see­kord Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­re­le. Pro­jek­ti tä­na­vu­ne tee­ma oli „Suur­pea ja Pä­ris­pea – kül­ma sõ­ja kuum kin­nis­va­ra“.

Tu­le­va­sed ar­hi­tek­tid, si­sear­hi­tek­tid, res­tau­ree­ri­jad-kon­ser­vee­ri­jad, in­se­ne­rid käisid jaa­nua­ri eel­vii­ma­sel nä­da­lal tut­vu­mas hül­ja­tud mi­li­taa­rob­jek­ti­de­ga – Suur­pea en­di­ses sõ­ja­väe­lin­na­kus ja Pä­ris­pea kü­la pii­ri­des­se jää­vas ins­ti­tuu­di­hoo­nes, Ha­ra sa­da­mas ja ku­na­gis­es pii­ri­val­ve­kor­do­nis.

Üliõ­pi­la­sed olid jao­ta­tud seits­mes­se töö­rüh­ma, pä­rast tut­vu­mis­käi­ku mõel­di ka­he päe­va­ga väl­ja ideed ning koos­ta­ti esit­lu­sed. Ree­del, 22. jaa­nua­ril sai Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia TV va­hen­du­sel vee­bi­le­hel ja Zoom-kesk­kon­nas jäl­gi­da rüh­ma­de esit­lu­si ning õp­pe­jõu­du­de hin­nan­guid. Esit­lu­sed leiab kuns­tia­ka­dee­mia vee­bi­le­hel – va­ria tee­ma­jao­tu­ses.

Vä­li­töö­de­le eel­nes loen­gu­päev Zoo­mi kesk­kon­nas, pea­le õp­pe­jõu­du­de esi­ne­sid noor­te­le Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la, Lahemaa kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus, sõ­ja-aja­loo­la­ne Ro­bert Treu­feldt, vä­lis­po­lii­ti­ka vaat­le­ja Too­mas Ala­ta­lu.

See­kord­set pro­jek­ti­tee­mat tu­den­gi­te­le tut­vus­ta­nud teks­tis oli kir­jas: „Suur osa hül­ja­tud mi­li­taar­ra­ja­tis­test on ime­li­ses asu­ko­has met­sa sees ja me­re ää­res. Mit­me­gi pu­hul võib rek­laam­lau­se­na väl­ja hõi­ga­ta mil­jo­ni­vaa­te. Mil­list po­tent­siaa­li omab seal­ne kesk­kond tä­na? Kui­das ak­ti­vee­ri­da ka­su­tu­se­ta jää­nud põ­ne­vaid hoo­neid, et luua uut hin­ga­mist?“.

All­vee­lae­va­ga Ha­ra sa­da­mast Suur­pea­le
Esi­me­se töö­rüh­ma idee ni­me­ga „Ha­ra­punkt“ hõl­mab Nõu­ko­gu­de ar­mee sõ­ja­lae­vas­ti­ku 1. po­lü­goo­ni ehk lae­va­de var­ja­tu­se ja kait­se po­lü­goo­ni kuu­lu­nud Ha­ra sa­da­mat, Suur­pea sõ­ja­väe­lin­na­kut ja lä­he­du­ses paik­ne­vat ins­ti­tuu­di­hoo­net. Et­te­pa­nek on te­ha ühi­ne tu­ris­mi­komp­leks, ühen­da­da Ha­ra sa­dam vas­tas­kal­dal asu­va Suur­pea­ga. Ha­ra sa­da­ma ge­ne­raa­to­ri­hoo­nes­se pa­ku­tak­se tea­be­kes­kust koos ki­lu­baa­ri­ga, Ha­rast viiks all­vee­laev hu­vi­li­si Suur­pea sa­da­mas­se, sealt kul­geks pro­me­naad ins­ti­tuu­di­hoo­nes­se, kus võiks ol­la seik­lus­män­gu­de kes­kus.

Puit­moo­du­li­te­ga spaa- ja bü­roo­ruu­mid
Tei­ne grupp esit­les ideed ka­su­ta­da tüh­jalt seis­va­tes­se hoo­ne­tes­se pai­gal­da­ta­vaid puit­moo­du­leid, jät­tes osad sei­nad-laed re­no­vee­ri­ma­ta, põ­ran­dad kat­ta lii­va­ga. Ins­ti­tuu­di­maj­ja te­ha spaa, bü­roo- ja ren­di­ruu­mid idu­fir­ma­de­le ning lin­na­ku tüh­ja­des­se kor­rus­ma­ja­des­se moo­dul­kor­te­rid, pum­ba­jaa­ma kont­ser­di- ja ko­gu­ne­mis­koht, ma­da­la­mas­se vee­tor­ni vaa­tep­lat­vor­mid, kõr­ge­ma tor­ni vä­lis­kül­je­le li­sa­da kal­ju­ro­ni­mi­se või­ma­lu­sed ja sis­se te­ha liu­to­ru.

In­sul­dik­lii­nik ja tea­be­kes­kus
Kol­mas grupp pak­kus, et Suur­pea lin­na­kust võiks saa­da in­sul­di­ra­vi kes­kus – ra­vi- ja tea­du­sa­su­tus. Ins­ti­tuu­di­hoo­nes oleks in­sul­di taas­tus­ra­vi­la koos tea­dus­töö ruu­mi­de, spaa, väi­ke­se ho­tel­li, kaup­lu­se ja ap­tee­gi­ga. Suur­pea in­sul­di­kes­ku­ses­se kaa­sa­ta lin­na­ku 22 se­ni ka­su­tu­se­ta hoo­net – pat­sien­ti­de ra­vi­va­ja­dus­test sõl­tu­valt eri­ne­vad haig­lad, abi­hoo­ned. Te­ha in­sul­di­hai­ge­te­le eri ras­ku­sast­me­ga mat­ka- ja ja­lu­tus­ra­jad met­sa ning me­re äär­de, ühen­da­da ra­da­de­ga spaa-tea­dus­kes­kus ja lin­nak.

Sõ­ja­väe­lin­na­ku ase­mel loo­me­lin­nak
Nel­jan­da rüh­ma et­te­pa­nek oli muu­ta Suur­pea en­di­ne sõ­ja­väe­lin­nak loo­me­lin­na­kuks, luua kesk­kond, ku­hu ta­hak­sid tul­la ela­ma need, kes soo­vi­vad põ­ge­ne­da lin­nast ra­hu­lik­ku ko­gu­kon­nael­lu.

Ins­ti­tuu­di­ma­jas olek­sid loo­mei­ni­mes­te­le ja idu­fir­ma­de töö­ta­ja­te­le töö­ruu­mid, näi­tu­se- ja kont­ser­di­saa­lid, puh­ke­ko­had. En­di­ses­ koo­li­ma­jas võiks ol­la ühe Tal­lin­na koo­li fi­liaal. Loo­me­lin­na­kus te­gut­seks las­te­hoid, ku­na­gi­ses ka­sar­mus oleks koh­vik, omaaeg­se söök­la ase­mel res­to­ran, li­saks kü­la­pood, loo­min­gu­lis­te pe­re­de elu­ruu­mid, ko­gu­kon­na­ruu­mid.

Pa­ku­ti, et vald võiks toe­ta­da noo­ri pe­re­sid ko­du soe­ta­mi­sel – Tü­ri val­las sel­li­ne toe­tus toi­mib, või ja­ga­da noo­re spet­sia­lis­ti toe­tust – Põl­vas ja­ga­tak­se.

Suurpea mat­ka­ra­ja idee – linnaku tõm­be­numb­riks saak­sid vee­tor­nid, mil­lest kõr­gem oleks ob­ser­va­too­rium.

Vee­tor­nid vaa­te­tor­ni­deks ja ob­ser­va­too­rium
Viien­da gru­pi pa­ku­tud la­hen­dus ühen­dab Suur­pea lin­na­ku ja ins­ti­tuu­di­ma­ja mat­ka­ra­ja­ga – an­nab või­ma­lu­se pak­ku­da mat­ka­ja­te­le teist­moo­di La­he­maad. Nel­ja ki­lo­meet­ri pik­ku­sel ra­jal tut­vus­tataks tu­ris­ti­de­le pai­ga mi­li­taa­ra­ja­lu­gu, la­gu­ne­va­te hoo­ne­te fas­saa­did olek­sid val­gus­ta­tud. Ra­da al­gaks ja lõ­peks lin­na­kus, tõm­be­numb­riks ku­ju­nek­sid lin­na­ku kaks tor­ni koos vaa­tep­lat­vor­mi­de­ga. Kõr­ge­ma vee­tor­ni ot­sa ehi­ta­da vee­paa­gi ase­me­le rah­vaob­ser­va­too­riu­mi ruum. Pum­ba­ma­jast võiks te­ha ko­gu­kon­na ühis­ruu­mi.

Kuns­ti­lin­nak loo­me­kul­tuu­ri­ma­ja­ga
Kuues grupp tut­vus­tas ideed te­ha Suur­peast kuns­ti­lin­nak, mil­le pea­hoo­ne oleks loo­me­kul­tuu­ri­ma­ja en­di­ses koo­li­ma­jas, mis tu­leks res­tau­ree­ri­da. Osad la­gu­ne­vad hoo­ned sõ­ja­väe­lin­na­kus võiks lam­mu­ta­da, ka­su­ta­da täi­te­ma­ter­ja­li­na. Aas­ta­ring­selt toi­muk­sid kuns­ti­laag­rid, töö­toad, fes­ti­va­lid. Kuns­ti­ga saak­sid te­ge­le­da nii kü­la­li­sed kui ka ko­ha­lik ko­gu­kond. Ku­na lin­na­kus on pal­ju ka­tu­se­pin­da, pan­na sin­na päi­ke­se­pa­nee­lid. Vee­tor­ni­des­se pai­gal­da­da päi­ke­se­pa­nee­li­de­ga ko­gu­ta­va ener­gia sal­ves­tid.

Ve­ti­ka­te kas­va­tus ja la­bo­rid
Seits­men­da töö­rüh­ma äri­idee on ra­ja­da ins­ti­tuu­di­maj­ja ve­ti­ka­kas­va­tus koos tea­dus­kes­ku­se la­bo­ri­te, res­to­ra­ni ja ma­ju­tus­koh­ta­de­ga. Nii-öel­da ve­ti­ka­põld tu­leks ins­ti­tuu­di­hoo­ne lä­he­da­le mer­re. Tea­dus­kes­kus oleks kü­las­ta­ja­te­le ava­tud, sin­na saaks kor­ral­da­da eks­kur­sioo­ne. Hoo­ne res­tau­ree­ri­mi­sel asen­da­da osa sei­nu ve­ti­ka­te lä­bi­paist­va­te kas­vu­pa­nee­li­de­ga. Res­to­ra­ni too­rai­ned kas­va­ta­taks ko­ha­peal kas­vu­hoo­nes ja vee­ma­hu­ti­tes.

Ehk mõ­ni idee teos­tub min­gis vor­mis
Kuns­tia­ka­dee­mia muin­sus­kait­se ja kon­ser­vee­ri­mi­se eria­la õp­pe­jõud Ma­ris Män­del kom­men­tee­ris pä­rast esit­lu­si, et pa­ku­ti to­re­daid ideid, ja aval­das loo­tust, et võib-ol­la mõ­ni neist teos­tub min­gis vor­mis.

Projekti töötuba korraldanud Riin Ala­ta­lu tun­nus­tas, et oli to­re nä­dal, kõik on sel­le jook­sul tar­ge­maks saa­nud: „Tun­dub, et ka ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le meel­dis, osad neist jäl­gi­sid esit­lu­si Fa­ce­boo­kis, tu­li kiit­vaid hin­nan­guid.“

Kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sialist Ave Pau­lus: „Braa­vo üliõ­pi­las­te­le, esi­ta­ti eri­su­gu­seid ideid. Meel­dib see, et kol­me idee pu­hul pa­ku­ti omaaeg­se ins­ti­tuu­di ase­me­le tea­dus-kom­pe­tens­ti­kes­kust kas ra­vi- ja en­ne­tus­kes­ku­se­na, ve­ti­ka­kas­va­tu­ses või kuns­ti­vald­kon­nas.“

Tu­den­gi­te töid kii­tis ka esit­lu­si Zoo­mis jäl­gi­nud Õn­ne Ar­ba MTÜst Pa­rim Paik Suur­peal: „To­re oleks, kui Suur­pea­le tu­leks mi­da­gi, mis pa­neks elu käi­ma. Võõ­rus­ta­si­me tu­den­geid ja õp­pe­jõu­de su­pi­ga, kõn­di­si­me nen­de­ga koos. Pal­jud kü­si­sid, kas ta­ha­me, et siia tu­leks rah­vast. Loo­mu­li­kult ta­ha­me, saaks töö­koh­ti. Hea, et Suur­pea vas­tu tun­tak­se hu­vi ja siia tul­di, ehk hak­ka­vad as­jad lii­ku­ma.“

Ins­ti­tuu­di­ma­ja ja lin­na­ku mi­tu hoo­net on OÜ Pro­kom ja OÜ Thors­ten kaa­so­man­dis, tu­den­gid te­gut­se­sid Suur­peal oma­ni­ke loal. Too­mas Uri­pea OÜst Thort­sen: „Suur tä­nu tu­den­gi­te­le idee­de eest! Li­saks plaa­ni­me käe­so­le­val aas­tal kor­ral­da­da ar­hi­tek­ti­de­le täien­da­va idee­kon­kur­si leid­maks lõp­lik­ku ideed de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks. Kui kel­lel­gi on hea ja ma­jan­dus­lik ärii­dee ülea­ru, pak­ku­ge!“

Eelmine artikkelLähia­jal al­gab Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­ne
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti kok­ku 38 no­mi­nen­ti