Lähia­jal al­gab Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­ne

154
Sel­li­seks saab Keh­ra rah­va­ma­ja saal pä­rast re­mon­ti, lakke paigaldatakse helineelavad plaadid.

Keh­ra rah­va­ma­ja saal lä­bib tä­na­vu põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri.

Sel nä­da­lal ko­li­tak­se ku­na­gi­ses Keh­ra mõi­sa kui­va­tis te­gut­se­va rah­va­ma­ja saal in­ven­ta­rist tüh­jaks, et tu­le­val nä­da­lal saaks ala­ta ehi­tus­töö.

„Esial­gu on pä­ris pal­ju lam­mu­ta­mist, sest saa­li ta­ga­sei­nas tuuak­se kroh­vi alt väl­ja va­na ki­vi­sein ning korst­na­jalg, prae­gu­ne la­va lam­mu­ta­tak­se,“ üt­les Ani­ja val­la­ kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.

Rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­rib OÜ Siim Ehi­tus ja töö lä­heb maks­ma 196 998 eu­rot. Saal, kus prae­gu po­le ain­sat­ki pis­ti­kut, saab re­mon­di käi­gus uued elekt­ri- ja küt­te­süs­tee­mid, ven­ti­lat­sioo­ni ning uue si­su – sei­nad kroh­vi­tak­se ja lih­vi­tak­se ning vär­vi­tak­se, lak­ke pan­nak­se per­fo­ree­ri­tud plaa­did, va­na ase­me­le ehi­ta­tak­se täies­ti uue konst­rukt­sioo­ni­ga la­va. Säi­li­ta­tak­se vaid va­na tam­me­pui­dust põ­rand, mis spet­sia­lis­ti­de hin­nan­gul kes­tab veel kaua.

Saa­li la­va te­hak­se re­mon­di käi­gus 60-70 sen­ti­meet­rit pi­ke­maks: „Saa­me nu­ti­ka la­va, mis käib lah­ti. La­va all ole­va tüh­ja ruu­mi ka­su­ta­me ära too­li­de jaoks. Saa­li too­lid saab pan­na pi­ka­li sii­ni­de pea­le ja lü­ka­ta la­va al­la. Nii on saa­lis roh­kem ruu­mi ning kui ta­ha­me va­na ki­vi­sei­na eks­po­nee­ri­da, ei var­ja se­da enam too­lid.“

Saa­li ja tei­sel kor­ru­sel ole­va ruu­mi va­he­li­ne aken saa­li ta­ga­sei­nas su­le­tak­se sar­nas­te ki­vi­de­ga. Ava on ku­na­gi teh­tud ki­no ­näi­ta­mi­seks, enam se­da tar­vis ei ole.

El­vis Hru­pa rää­kis, et vä­ga suurt rõh­ku pan­nak­se saa­li akus­ti­ka­le, sel­leks tel­li­ti eral­di akus­ti­li­ne pro­jekt: „Saa­lis, kus toi­mu­vad kont­ser­did, peab kor­ra­lik akus­ti­ka ole­ma ele­men­taar­ne. Pa­ku­me ju ela­mu­si ning sel­leks pea­vad ini­me­sed saa­ma kuul­da head he­li. Prae­gu saal ka­jab, abi­va­hen­di­te­ga saa­vu­ta­me sel­le, et he­li muu­tub ma­tiks, on sel­ge ja pu­has.“

Lae­pa­nee­lid, mis pan­nak­se saa­li lak­ke, on akus­ti­li­sed. Ka la­va lae lak­ke pai­gal­da­tak­se he­li­nee­la­vad plaa­did ning saa­li sein­te­le vi­neerp­laa­ti­dest he­li­ha­ju­ta­vad ja -nee­la­vad konst­rukt­sioo­nid. Aken­de et­te tu­le­vad akus­ti­li­sest kan­gast kar­di­nad, akus­ti­li­sed on ka la­va ees­riie ja kar­di­nad.

„Kolm­nurk­sed lae­pa­nee­lid on üs­na kee­ru­li­ne, kuid vä­ga põ­nev la­hen­dus. Mi­nu mee­lest on ko­gu si­sear­hi­tekt Ül­lar Va­ri­ku pa­ku­tud vi­suaal­ne la­hen­dus vä­ga ke­na ja mo­dern­ne, so­bib häs­ti mul­ti­funkt­sio­naal­se­le saa­li­le,“ lau­sus val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja.

Ku­na ehi­tus­hind läks prog­noo­si­tust kal­li­maks, jäi han­kest väl­ja la­va­ta­gu­se esi­ne­ja­te ruu­mi re­mont, ku­hu oli plaan te­ha väi­ke köö­gi­nurk. Saa­li jää­vad esial­gu ost­ma­ta uued prožek­to­rid ja kõ­la­rid: „Ot­sus­ta­si­me teh­ni­ka pealt prae­gu kok­ku hoi­da, aga loo­me kaab­li­te näol va­ja­li­ku val­mi­so­le­ku, et edas­pi­di on või­ma­lik val­gus­teh­ni­ka- ja he­li­teh­ni­ka­par­ki pi­de­valt täien­da­da. Se­ni saa­me ka­su­ta­da oma va­nu kõ­la­reid.“

Ka la­va- ja akus­ti­li­sed kar­di­nad jäid saa­li re­no­vee­ri­mis­han­kest väl­ja, kuid need os­te­tak­se El­vis Hru­pa sõ­nul eral­di.

Rah­va­ma­ja töö jät­kub
Re­mont kes­tab viis kuud, rah­va­ma­ja sel­leks ajaks ei su­le­ta.

„Rah­va­ma­ja töö seis­ma ei jää. Pea­sis­se­käik on ava­tud, vaid saa­liuks kin­ni. Ole­me ehi­ta­ja­te­ga kok­ku lep­pi­nud, et ne­mad hak­ka­vad käi­ma saa­li la­va­ta­gu­sest uk­sest. Nii­pea, kui pii­ran­gud lee­ve­ne­vad ja on uues­ti või­ma­lik, jät­kub rah­va­ma­ja töö kol­mes li­gi­kau­du 60meet­ri­ses ruu­mis tei­sel kor­ru­sel, kus saab lä­bi viia rin­gi­de te­ge­vust, näi­da­ta ki­no, kor­ral­da­da väik­se­maid üri­tu­si. Ka­su­ta­da saa­me ka fua­jeed,“ sel­gi­tas kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja.

Saa­li re­mon­diks val­mis­tu­des teh­ti kor­da rah­va­ma­ja tei­se kor­ru­se kesk­mi­ne ruum, lau­lu­tu­ba. Sin­na pan­di uus ripp­la­gi, puit­par­kett­põ­rand, uus val­gus­tus, vär­vi­ti sei­nad.

Suu­re­ma­teks kont­ser­ti­deks on või­ma­lik ka­su­ta­da Keh­ra güm­naa­siu­mi au­lat ning ke­va­del-su­vel uut lin­na­väl­ja­kut: „Ehi­tu­se kes­tu­seks on pla­nee­ri­tud viis kuud. Kui lä­heb ka pi­sut kauem, siis juu­lis-au­gus­tis na­gu­nii si­seü­ri­tu­si ei toi­mu. Põh­ja­li­kult uue­ne­nud saa­li ava­peo ka­van­da­me sep­temb­ris­se.“