Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks esi­ta­ti kok­ku 38 no­mi­nen­ti

107
Anija vald.

Ku­ni 24. jaa­nua­ri­ni oli kõi­gil või­ma­lik esi­ta­da kan­di­daa­te Ani­ja val­la 2020. aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le. Aas­ta te­gi­jaid va­li­tak­se sel kor­ral 10 ka­te­goo­rias, kok­ku no­mi­nee­ri­ti neis 38 ini­mest, et­te­võ­tet, kü­la ja va­baü­hen­dust või nen­de te­gu. Ala­tes 1. veeb­rua­rist ku­ni nä­da­la lõ­pu­ni, 7. veeb­rua­ri­ni saab aas­ta te­gi­ja­te va­li­mi­sel in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel osa­le­da iga soo­vi­ja.

Val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul üt­les, et kon­kur­si­le esi­ta­ti kok­ku 29 an­kee­ti, iga esi­ta­ja ise va­lis, kas esi­tab kan­di­daa­te ühes, mõ­nes või kõi­gis 10 ka­te­goo­rias.

„Kui­gi aas­ta oli kee­ru­li­ne, olid ini­me­sed kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­sel vä­ga leid­li­kud. Kõi­ge vä­hem, kaks kan­di­daa­ti, esi­ta­ti aas­ta noo­re tiit­li­le, kuid see on meil ka al­les täies­ti uus ka­te­goo­ria,“ sõ­nas ta.

Tiit­li­le aas­ta et­te­võt­ja te­gu on esi­ta­tud 6 kan­di­daa­ti. Need on Keh­ra ter­vi­se­kes­kus, mil­le töö­ta­jad on ko­roo­naa­jal ol­nud ees­lii­nil, Keh­ra Mar­di ta­lu, mil­le pe­re­mees on Hei­ki Kruu­sa­lu, Keh­ra kaup­lus Pää­su­ke, mil­le oma­nik on Jü­ri Ku­ri­ku­ga, aas­ta põl­lu­me­he­le Ka­ja Piir­feld­ti­le kuu­luv Rem­mel­ga­maa ta­lu Lil­lis, üle 30 aas­ta te­gut­se­nud Sood­la pood ja söögi­koht ning ka­hel eel­mi­sel aas­tal aas­ta et­te­võt­ja tiit­li­ga pär­ja­tud Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal.

Aas­ta va­baü­hen­du­se teo tiit­li­le esi­ta­ti 5 mit­te­tu­lun­du­s­ühin­gut-sih­ta­su­tust. Aas­ta va­ba­ühen­du­seks no­mi­nee­ri­ti ko­du­tu­te loo­ma­de pääst­mi­se­ga te­ge­lev MTÜ Keh­ra Kas­sid, ke­va­di­se erio­lu­kor­ra ajal Keh­ras va­ba­taht­lik­ke pat­rul­le kor­ral­da­nud MTÜ Keh­ra Kä­si­pal­li­klu­bi, Keh­ra lin­na­väl­ja­kuks are­ne­nud koo­liõue pro­jek­ti al­ga­ta­nud MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed, rah­va­teat­ri Keh­ra Nukk jär­je­pi­de­vu­se hoid­ja MTÜ Trii­bik ning Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne res­tau­ree­ri­mi­se lõ­pu­ni vii­nud SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus.

Aas­ta va­ba­taht­li­ku kan­di­daa­te on 4: MTÜ Keh­ra Kas­sid ak­ti­vist Alek­sand­ra Ko­pos­so­va, Roo­kü­la Kü­la­selt­si ju­ha­tu­se lii­ge, en­di­ne kü­la­va­nem Hel­ve Kot­kas, Keh­ra Nu­ku abi­li­ne ja toe­ta­ja Ma­ti Kat­tai ning ühi­s­üri­tus­te or­ga­ni­see­ri­ja Peep Kask.

Tiit­li­le Ani­ja val­la sä­de no­mi­nee­ri­ti 5 ini­mest: res­tau­ree­ri­mi­se ajal Ani­ja mõi­sa juh­ti­nud Jan­ne Kal­lak­maa, Keh­ra Pää­su­ke­se kaup­lu­se oma­nik Jü­ri Ku­rik, Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi noor­tet­ree­ner Kau­po Lii­va, pi­la­te­set­ree­ner Pil­le Trol­la ning Aeg­vii­dus naab­ri­val­ve­piir­kon­na or­ga­ni­see­ri­nud Pi­ret Pur­cell.

Tiit­li­le aas­ta noo­rsoo­töö te­gu esi­ta­tud kol­me no­mi­nen­di seas olid Keh­ras noor­te tant­sut­ru­pi ja ve­ne noor­te näi­te­rin­gi ju­hen­da­ja Alek­sei Kuz­min, Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi ning Keh­ras 2020. aas­tal loo­dud ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te grupp.

Aas­ta noo­reks esi­ta­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­tel Keh­ra esin­dus­mees­kon­na või­du­le ai­da­nud 19aas­ta­ne Da­vid Mam­po­ria ning Keh­ra güm­naa­siu­mi teh­ni­ka­hu­vi­li­ne õpi­la­ne Tris­tan Põ­der, kes on tei­nud HC Keh­ra män­gu­dest ot­seü­le­kan­deid.

Aas­ta kul­tuu­ri­pärl va­li­tak­se nel­ja kan­di­daa­di seast. Need on Ju­han Mais­te raa­mat „Ani­ja mõi­sa aja­lu­gu: aa­del ja ta­lu­poeg“, mõi­sa ai­das „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“ la­va­le too­nud Pii­be Tea­ter ning He­le­na Han­ni ja Va­hur Agar, kes te­gid Keh­ra kuu­ri­sein­te­le maa­lin­gud ron­gi­dest.

Tiit­li­le aas­ta spor­di­te­gu on 5 no­mi­nen­ti: HC Keh­ra võit Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kä­si­pal­lis, Keh­ra pääs­te­ko­man­do esi­koht kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lus­tel Eliit­ko­man­do, las­te­le ja täis­kas­va­nui­le jalg­pal­lit­ree­nin­guid kor­ral­da­va spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted pa­nus spor­die­lu aren­da­mis­se, Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­telt ro­gai­nis me­da­leid võit­nud Mar­je Viir­man­ni edu­kas hooaeg ning Keh­ra kä­si­pal­li­mees­kon­na Ees­ti ka­ri­ka­või­du­le vii­nud peat­ree­ner Mart Raud­sepp.

Ka­te­goo­rias aas­ta te­gu sea­ti üles uud­ne ja kau­nis hooa­ja­li­ne hal­jas­tus val­las, Ani­ja mõi­sa res­tau­ree­ri­mi­ne ja pü­si­näi­tus „Mõi­sa aja lu­gu“, Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. koht rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te ede­ta­be­lis ning ron­gi­maa­lin­gud Keh­ra Põh­ja tä­na­va kuu­ri­del.

Aas­ta te­gi­ja­te no­mi­nen­ti­dest oma lem­mi­ku­te poolt hää­le­ta­mi­seks tu­leb kli­ka­ta val­la ko­du­le­hel aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si bän­ne­ril. Aas­ta te­gi­jaks va­li­tak­se igas ka­te­goo­rias enim hää­li saa­nud no­mi­nen­did. Võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel 23. veeb­rua­ril Keh­ra lin­na­väl­ja­kul.

Anija valla aasta tegijaid valiti esmakordselt kuus aastat tagasi. 2014. aasta tegijaid selgusid 8 kategoorias. Algusest peale on kandidaate saanud esitada kõik soovijad, alates teisest aastast on nende seast võitjad valitud internetihääletusel.

Eelmine artikkelTuden­gid pak­ku­sid Suur­pea­le in­sul­di­kes­kust ja ve­ti­ka­kas­va­tust, lin­na­ku vee­tor­ni ob­ser­va­too­riu­mi
Järgmine artikkelLaste ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­tis Raa­si­ku val­las