Aruküla las­teaiajuht: „Olu­li­ne on usal­dus­lik kesk­kond.“

28
Aruküla Rukkilille lasteaia direktor MAIKEN REMLIK lasteaia hiljuti sisustatud pesatoas, kuhu saab õpetaja minna lapsega, kes vajab ajutiselt rühmast eemalolekut rahunemiseks või aega omaette olemiseks.

Ala­tes 22. ap­ril­list ju­hib Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teae­da va­ra­sem õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Mai­ken Rem­lik. Ta töö­tab Aru­kü­la las­teaias ala­tes 2019. aas­tast, esial­gu oli li­gi kolm aas­tat õpe­ta­ja, ala­tes 2022. aas­ta su­vest õp­pea­la­ju­ha­ta­ja. Kui las­teae­da li­gi kaks aas­tat juh­ti­nud Mar­ju Män­nik­saar asus tä­na­vu töö­le Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na ning las­teaia­le uue di­rek­to­ri leid­mi­seks kor­ral­da­ti kon­kurss, kan­di­dee­ris ka Mai­ken Rem­lik.

„Ot­sus ei ol­nud liht­ne, kui teh­ti et­te­pa­nek kan­di­dee­ri­da, mõt­le­sin kaua. Aga tund­sin vä­ga suurt toe­tust oma ma­jast ning ku­na Mar­ju oli mind kõi­ki­des­se te­ge­mis­tes­se kaa­sa­nud, olin las­teaia juh­ti­mi­se­ga üs­na häs­ti kur­sis. Li­saks töö­ta­sin pä­rast te­ma lah­ku­mist di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja­na ja veen­du­sin, kõik on õpi­tav ja teh­tav. Sel­les ame­tis on vä­ga täht­sad ka inim­lik­kus ja em­paa­tia, need on mul ole­mas,“ lau­sub Ruk­ki­lil­le uus di­rek­tor.

Saa­re­maalt mand­ri­le las­teaiaõ­pe­ta­jaks
Mai­ken Rem­lik on pä­rit Saa­re­maalt. Ku­res­saa­res güm­naa­siu­mi lõ­pe­ta­mi­se jä­rel läks Pär­nus­se Mai­no­ri kõrg­koo­li, kus oman­das kõrg­ha­ri­du­se äri­juh­ti­mi­ses-tu­run­du­ses. Pä­rast se­da as­tus Tal­lin­na Üli­koo­li, et õp­pi­da ame­tit, mil­lest ju­ba lap­sest pea­le unis­tas – las­teaiaõ­pe­ta­jaks.

„Tõe­poo­lest, ju­ba mu en­da las­teaia lõ­pu­raa­ma­tus on kir­jas, et ta­han saa­da las­teaiaõ­pe­ta­jaks. Mul­le meel­di­vad väi­ke­sed lap­sed ja usun, et las­te­ga te­ge­le­va­tel ini­mes­tel on min­gi ekst­ra­või­me. Ka mi­nu üm­ber on lap­sed ala­ti ko­gu­ne­nud. Ilm­selt mõ­ju­tas mu va­li­kut ka en­da las­teaiaaeg­ne kas­va­ta­ja, kes oli mul­le suur ees­ku­ju,“ rää­gib Mai­ken Rem­lik.

Üli­koo­lia­jal töö­tas ta Tal­lin­nas Mus­ta­mäel asu­vas Le­pis­ti­ku las­teaed-alg­koo­lis. Pä­rast alus­ha­ri­du­se eria­la lõ­pe­ta­mist 2012. aas­tal läks seo­ses elu­ko­ha va­he­tu­se­ga töö­le Jü­ris­se Taa­ra­mäe las­teae­da. Kui seit­se aas­tat ta­ga­si pärast pe­re­ga Jü­rist Aru­kül­la ko­li­mist ei saa­nud tüt­re­le las­teaia­koh­ta, pi­das Mai­ken Rem­lik nii­kaua ko­dus väi­kest las­te­hoi­du, kui tü­tar sai las­teaia­ko­ha. Sel­lest pea­le on ta ka ise Aru­kü­la las­teaias tööl.

2022. aas­ta su­vel kan­di­dee­ris kolm aas­tat Aru­kü­la las­teaias õpe­ta­ja­na töö­ta­nud Mai­ken Rem­lik õp­pea­la­ju­ha­ta­jaks. Sel­leks ajaks oli ta aas­ta õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­li ma­gist­ran­tuu­ris kas­va­tus­tea­du­si. Ma­gist­ri­dip­lo­mi sai möö­du­nud aas­tal.

„Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja on na­gu Hunt Kriim­silm, tal on vä­ga pal­ju rol­le ja üle­san­deid. Põ­hi­li­ne on juh­ti­da õp­pe- ja kas­va­tus­prot­ses­se, ol­la las­teaia üri­tus­te eest­ve­da­ja, te­ha koos­tööd hu­vig­rup­pi­de­ga ja ol­la õpe­ta­ja­te­le toeks,“ sel­gi­tab ta.

Prae­gu täi­dab Mai­ken Rem­lik nii di­rek­to­ri kui õp­pe­ju­hi ko­hu­seid, kuid lä­hia­jal peaks las­te­aed saa­ma uue õp­pea­la­ju­ha­ta­ja. Kon­kurss on lõp­pe­nud, käes­o­le­val nä­da­lal on kan­di­daa­ti­de­ga vest­lu­sed. Di­rek­tor loo­dab uue õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­ga sa­ma head koos­tööd, na­gu oli tal en­dal las­teaia eel­mi­se ju­hi­ga.

Ta kin­ni­tab, et ka­vat­seb di­rek­to­ri­na Mar­ju Män­nik­saa­re alus­ta­tud uuen­du­si jät­ka­ta: „Mi­da­gi to­taal­selt tei­si­ti ei tee, mi­nu ja Mar­ju nä­ge­mu­sed on vä­ga sar­na­sed – tähtis on soov are­ne­da ja luua usal­dus­lik kesk­kond.“

Mai­ken Rem­lik usub, et töö­ta­ja­te­le on olu­li­ne, et neid kuu­la­tak­se. See­tõt­tu viib ta ta­ga­si­si­de saa­mi­seks prae­gu lä­bi koos­töö­vest­lu­si rüh­ma­de mees­kon­da­de­ga, et tea­da saa­da, mil­li­sed on mees­kon­na tu­ge­vu­sed ja õn­nes­tu­mi­sed ning kas mil­les­ki va­ja­tak­se abi või tu­ge.

Pe­sa­tu­ba ja ma­dal­seik­lus­ra­da
Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaia 13 rüh­mas on kok­ku 227 last. Möö­du­nud sü­gi­sel ava­ti kõi­ge väik­se­ma­tes ruu­mi­des ta­san­dus­rühm kõ­nep­rob­lee­mi­de­ga las­te­le. Di­rek­tor üt­leb, et rühm on end iga­ti õi­gus­ta­nud, seal­sed lap­sed saa­vad võr­rel­des ta­va­rüh­ma­de­ga li­sa muu­si­ka- ja lii­ku­mis­tun­de, sa­mu­ti eri­pe­da­goo­gi- ja lo­go­pee­di­tee­nust.

„Suur tu­gi on nii ta­san­dus­rüh­ma­le kui ko­gu las­teaia­le sel­lest, et meil on lõ­puks ome­ti ole­mas lo­go­pee­did ja eri­pe­da­goog,“ mär­gib Mai­ken Rem­lik.

Tä­na­vu veeb­rua­ris ava­ti las­teaias pe­sa­tu­ba – väi­ke hu­ba­ne toa­ke pi­si­ke­se dii­va­ni, tel­gi ning män­guas­ja­de ja raa­ma­tu­te­ga. Di­rek­tor sel­gi­tab, sin­na saab õpe­ta­ja va­ja­du­sel min­na lap­se­ga, kes va­jab aju­ti­selt rüh­mast ee­ma­lo­le­kut ra­hu­ne­mi­seks või ae­ga omaet­te ole­mi­seks.
Ruk­ki­lil­le kõi­ge uuem asi on ap­ril­lis õuea­lal val­mi­nud ma­dal­seik­lus­ra­da. See os­te­ti mul­lu las­teaia koh­vi­ku­te­päe­val tee­ni­tud tu­lu eest. At­rakt­sioo­nid asu­vad las­teaia koo­li­pool­ses aia­nur­gas, kuid di­rek­to­ri sõ­nul ei tä­hen­da, et olek­sid ühe rüh­ma omad: „Kõi­ke tu­leb ühi­selt ka­su­ta­da. Prae­gu on igal rüh­mal veel oma õuea­la, aga plaan on jõu­da sel­le­ni, et lap­sed võik­sid õues käia ka teis­te rüh­ma­de alal män­gi­mas. Po­le mõist­lik, et meil on õues 13 lii­va­kas­ti ja 13 ühe­su­gust kii­ke. Kui os­ka­me ja suu­da­me ja­ga­da, saa­me mu­ret­se­da roh­kem eri­ne­vaid äge­daid at­rakt­sioo­ne, mil­lest saa­vad kõik lap­sed osa.“

Tu­le­vi­kus on plaan soe­ta­da las­teaia kor­ter­ma­ja­de pool­ses­se aiaos­sa var­jua­lu­se­ga vä­li­la­va, kus viia lä­bi ühi­sü­ri­tu­si. Ku­na oma saa­li po­leks kõik 13 rüh­ma esi­ne­jad ja pub­lik mah­tu­nud, toi­mus las­teaia äs­ja­ne ema­de­päe­va­pi­du las­teaia kõr­val asu­va Aru­kü­la põ­hi­koo­li au­las. Üri­tu­si, mi­da õues lä­bi viia, on las­teaia­ju­hi kin­ni­tu­sel pii­sa­valt.

Mai­ken Rem­lik peab olu­li­seks ka koos­tööd teis­te ha­ri­dus­a­su­tus­te­ga ja hu­vig­rup­pi­de­ga, osa­le­mist eri­ne­va­tes las­teaia­las­te­le mõel­dud pro­jek­ti­des. Ühe näi­te­na heast koos­tööst toob ta las­teaia­le saa­dud kaks komp­lek­ti kä­pik­nuk­ke, mil­le õmb­les oma koo­li loov­töö raa­mes Aru­kü­la koo­li en­di­ne õpi­la­ne Leen Se­mi­dor, kes nüüd õpib Tal­lin­nas.

Veel loo­dab di­rek­tor, et las­teaed saab tä­na­vu lõ­puks kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se: „Et vä­hem pa­be­rit ku­lu­ta­da, ole­me vii­nud las­teaia as­jaa­ja­mi­se ja in­fo­va­he­tu­se in­fo­süs­tee­mi ELIIS, aga meie suur prob­leem on vi­lets in­ter­ne­tiü­hen­dus.“

Pea­gi saa­dab Aru­kü­la las­teaed koo­li üle 40 õpi­la­se ning au­gus­tist on ka­vas ühe prae­gu­se aia­rüh­ma ase­mel ava­da Ruk­ki­lil­les nel­jas sõi­me­rühm. Mai­ken Rem­li­ku sõ­nul õn­nes­tub tänu sellel sõi­me­koh­ta pak­ku­da suu­re­ma­le osa­le ko­dus­test las­test.

Eelmine artikkelHori­zon toe­tab Ani­ja val­la õpe­ta­ja­te koo­li­ta­mist
Järgmine artikkelKiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia töö­ta­jad män­gi­sid „Pi­pi Pikk­suk­ka“